loader afbeelding
Site-overlay

Verslag over de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Bijbehorend artikel - Overeenkomstige werkgroep

Om uw bijdragen aan te leveren Rapport van de Autist Alliance aan het CDPH-comité voor de Franse staat, klik op de groene schijf (of ga naar de onderkant van de pagina) om te zien hoe.

Verslag doen van - De uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CIDPH) (Verdediger van rechten, Frankrijk, 02/07/2020)

bron: https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-cidph-num-16.07.20.pdf

Avant-propos

Het in 2010 door Frankrijk geratificeerde Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CIDPH) en het bijbehorende facultatieve protocol zijn op 20 maart van datzelfde jaar in nationaal recht in werking getreden.

Door het verdrag te bekrachtigen, heeft de staat zich ertoe verbonden "de volledige uitoefening van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor alle personen met een handicap te waarborgen en te bevorderen zonder enige vorm van discriminatie op grond van handicap. »En om alle passende maatregelen te nemen om de rechten erkend door het Verdrag effectief uit te voeren.

Als onafhankelijk mechanisme, krachtens artikel 33.2 van het Verdrag, zorgt de verdediger van de rechten, in samenwerking met mensen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen, voor een missie van bescherming, bevordering en monitoring van toepassing van het verdrag.

Tien jaar na de inwerkingtreding van de CIDPH in Frankrijk publiceerde de verdediger van de rechten zijn eerste rapport over de beoordeling van de implementatie van het verdrag, met als doel de volgende vragen te beantwoorden: respect door de staat van zijn internationale verplichtingen?

Hoe zit het met de effectiviteit van de rechten die in het verdrag zijn verankerd? Voor de verdediger van rechten zijn de resultaten gemengd omdat, hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, er nog steeds aanzienlijke lacunes zijn in de effectieve implementatie van de beginselen en rechten die door het verdrag worden erkend. En vanuit dit oogpunt lijkt het erop dat Frankrijk nog niet volledig rekening heeft gehouden met de modelwijziging die het teweegbrengt, zoals dit rapport aantoont.

Dit rapport van de verdediger van de rechten maakt deel uit van de evaluatie van Frankrijk door het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties. Oorspronkelijk gepland voor september 2020, is deze beoordeling uitgesteld sine die vanwege de gezondheidscrisis in verband met Covid 19. Dit uitstel, hoewel legitiem, is bijzonder betreurenswaardig omdat het bovenop de daaruit voortvloeiende vertraging komt die Frankrijk heeft opgelopen bij het indienen van zijn eerste verslag over de uitvoering van de CIDPH. Pas in 2016, dat wil zeggen vier jaar te laat, diende de staat zijn rapport in bij de Verenigde Naties. Daarom heeft de verdediger van de rechten zonder verder uitstel besloten zijn bevindingen bekend te maken en aanbevelingen te formuleren voor de effectieve implementatie van de door het verdrag erkende rechten.

Inleiding

De verdediger van de rechten is een onafhankelijke administratieve autoriteit van constitutionele rang (het bestaan ​​ervan wordt vermeld in artikel 71-1 van de grondwet van 4 oktober 1958). De instelling werd opgericht in 2011 en nam het stokje over van vier onafhankelijke administratieve autoriteiten: de bemiddelaar van de republiek, de kinderombudsman, de hoge autoriteit voor de bestrijding van discriminatie en voor gelijkheid (Halde) en de nationale commissie voor ethiek van de beveiliging (CNDS). Zijn unieke status garandeert het echte autonomie om te handelen. De verdediger van rechten ontvangt geen instructies van de regering, het parlement of een andere particuliere actor. Evenmin kan hij worden beoordeeld op meningen of acties die verband houden met zijn taken, wat hem echte vrijheid van handelen garandeert. Zijn opdrachten en modaliteiten van interventie worden bepaald door organieke wet nr. 2011-333 en gewone wet nr. 2011-334 van 29 maart 2011.

Haar algemene opdracht is de bescherming van rechten en vrijheden te waarborgen en gelijkheid te bevorderen. Als zodanig is het verantwoordelijk voor:

 • opkomen voor de rechten en vrijheden van gebruikers in het kader van hun betrekkingen met overheidsadministraties, lokale autoriteiten, openbare instellingen en instanties met een openbare dienstverleningstaak;
 • de belangen en de rechten van het kind verdedigen en bevorderen die zijn verankerd in de wet of in een internationale verbintenis die regelmatig wordt geratificeerd of goedgekeurd door Frankrijk;
 • strijd tegen discriminatie, direct of indirect, verboden door de wet of door een internationale verbintenis die regelmatig wordt geratificeerd of goedgekeurd door Frankrijk, en om gelijkheid te bevorderen;
 • ervoor zorgen dat de ethiek wordt nageleefd door personen die beveiligingsactiviteiten op het grondgebied van de Republiek uitvoeren;
 • directe klokkenluiders naar de bevoegde autoriteiten en waarborgt de rechten en vrijheden van deze personen.

Het is ook door de regering aangewezen als een onafhankelijk mechanisme dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in toepassing van artikel 33.2 (zie § 93). Het zorgt ook als onafhankelijk mechanisme voor het toezicht op de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Een assistent van de verdediger van rechten is de verdediger van kinderen in Frankrijk.

De verdediger van rechten kan rechtstreeks worden gecontacteerd door elke natuurlijke of juridische persoon die van mening is dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. De verwijzing is gratis. Het kan ook ambtshalve in beslag worden genomen. Het beschikt over uitgebreide actiemogelijkheden, en in het bijzonder over onderzoeksbevoegdheden, de mogelijkheid om een ​​minnelijke schikking voor te stellen, aanbevelingen te doen (individueel of algemeen), opmerkingen voor te leggen aan de rechtbanken, of hervormingen voor te stellen. In 2019 ontving de verdediger van rechten 103 klachten en behandelde 066 zaken. Het leverde 99 besluiten, deed 095 aanbevelingen, presenteerde 304 gerechtelijke opmerkingen en meer dan 694 voorstellen voor hervorming van wet- en regelgeving.

Tegelijkertijd en op complementaire wijze ontwikkelt de verdediger van de rechten verschillende acties om gelijke toegang tot rechten voor iedereen te garanderen: informatie van het publiek over hun rechten, ondersteuning van publieke en private actoren bij de uitvoering van actieplannen, uitvoering van studies en enquêtes, etc.

In dit rapport worden veel voorbeelden gegeven van acties van de verdediger van rechten.

De verdediger van rechten is gevestigd in het hele land (inclusief in het buitenland) dankzij een netwerk van 510 afgevaardigden die aanwezig zijn in 874 standplaatsen. Dit regionale netwerk vormt een lokale dienst, in direct en dagelijks contact met het publiek. Het behandelt bijna 80% van de klachten. Om uitwisselingen te bevorderen met belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor handicaps in de gebieden, zijn er "referenten voor gehandicapten" opgericht (100 afgevaardigden op het hele nationale grondgebied). Ze bieden een interfacemissie met lokale actoren belast met handicaps (associatieve actoren, departementaal huis voor gehandicapten, departementale raad, enz.) Met betrekking tot de problemen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd.

De verdediger van de rechten bouwt zijn actie op een gedetailleerde kennis van de sociale realiteit. Naast directe relaties met verzoekers met een handicap, onderhoudt het nauwe banden met het maatschappelijk middenveld, met name via zijn commissie voor gehandicaptenovereenkomsten. Het bestaat uit de belangrijkste verenigingen in de sector en komt gemiddeld twee keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten zijn een gelegenheid om actuele kwesties met betrekking tot handicaps te bespreken.

De verdediging van de rechten van mensen met een handicap neemt een belangrijke plaats in bij de activiteit van de instelling. In 2019 was handicap voor het derde achtereenvolgende jaar de eerste grond voor verwijzing naar de verdediger van rechten op het gebied van discriminatie (22,7% of 1 verwijzingen). Als onderdeel van zijn activiteiten ter bescherming van rechten werkt de verdediger van de rechten eraan om het Verdrag als een zelfstandige juridische norm te integreren bij de behandeling van klachten en om de interpretatie van de wettelijke norm door de rechtbanken te ontwikkelen, in overeenstemming met het Verdrag. Sinds 237 heeft het 2011 beslissingen genomen met betrekking tot handicaps. In termen van het bevorderen van gelijkheid en toegang tot rechten heeft het ook verschillende gidsen en rapporten gepubliceerd die bedoeld zijn om de verschillende belanghebbenden te informeren en bewust te maken: toegang tot stemmen voor mensen met een handicap (2015); verslag over Juridische bescherming van kwetsbare mensen (2016); verslag overwerkgelegenheid voor vrouwen met een handicap (2016); verslag vanstudie naar de rechtstreekse werking van de bepalingen van het Verdrag

(2016); gids Het verdrag begrijpen en mobiliseren om de rechten van mensen met een handicap te verdedigen (2016); gids Tewerkstelling van mensen met een handicap en redelijke aanpassingen (2017).

Artikelen 1 tot 4 - Algemene bepalingen van het verdrag

Frankrijk heeft al lang bestaande wet- en regelgeving die bedoeld is om te voldoen aan de verwachtingen en behoeften van mensen met een handicap, en dit gaat veel verder dan wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005. voor gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van mensen met een handicap, meestal aangehaald. Er zijn dus veel teksten met specifieke bepalingen voor gehandicapten. Bovendien vertegenwoordigen de overheidsuitgaven voor mensen met een handicap een aanzienlijk budget: 46,6 miljard euro in 2014, of 2,2% van het bruto binnenlands product1. En ongetwijfeld is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt, met name onder impuls van de wet van 11 februari 2005. Meer recent heeft de erkenning van handicap als een van de prioriteiten van de termijn van vijf jaar ongetwijfeld geleid tot een nieuwe dynamiek.

Het doel van het verdrag is om het volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor alle personen met een handicap te garanderen en te bevorderen, zonder enige vorm van discriminatie op grond van handicap. Door het verdrag in 2010 te bekrachtigen, heeft Frankrijk zich ertoe verbonden alle passende maatregelen te nemen, wetgevende, bestuurlijke of andere, om de door het verdrag erkende rechten effectief te implementeren. Voor de verdediger van rechten zijn de resultaten gemengd, zoals blijkt uit het onderzoek van de artikelen van het verdrag in dit rapport.

Er blijven echter aanzienlijke hiaten bestaan ​​in de daadwerkelijke uitvoering van de rechten die door het verdrag worden erkend. In dit verband betreurt de verdediger van de rechten dat het Verdrag tot dusver niet echt en voldoende in aanmerking is genomen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid. In zijn activiteitenverslag voor 2017 was hij van mening dat Frankrijk leed aan een "cultuur van achterlijkheid" en was hij het op dit punt eens met de opmerking van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap in haar rapport. bezoek van 8 januari 20192, volgens welke Frankrijk niet volledig rekening heeft gehouden met de modelwijziging als gevolg van de Conventie. Als er vandaag een paradigmawisseling lijkt plaats te vinden, moeten we niettemin, naast de traagheid, de ongelijke toe-eigening ervan door alle betrokken publieke actoren betreuren.

1. De definitie van handicap in de nationale wetgeving
0
(Commentaar)x

Een definitie van handicap werd voor het eerst geïntroduceerd in de nationale wetgeving door de wet van 11 februari 2005. Deze definitie lijkt echter niet in overeenstemming te zijn met het Verdrag, aangenomen en geratificeerd na de afkondiging van de wet van 2005.

Volgens de Conventie: “Onder mensen met een handicap worden mensen verstaan ​​met blijvende lichamelijke, geestelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicaps. dont l'interactie met verschillende belemmeringen kan hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op basis van gelijkheid met anderen belemmeren ”. De Conventie identificeert daarom duidelijk het milieu als zijnde, net als de tekortkomingen en onvermogen van de persoon, verantwoordelijke en coproducent van de "situatie van handicap". Deze benadering legt de sociale dimensie van een handicap vast.

Volgens de voorwaarden van artikel L. 114 van de code voor sociale actie en gezinnen (CASF), gecreëerd door artikel 2 van de wet van 11 februari 2005: “Vormt een handicap in de zin van deze wet, elke beperking van activiteit of beperking van deelname aan het leven in de samenleving door een persoon in zijn omgeving door een wijziging substantieel, blijvend of definitief van een of meer fysieke, sensorische, mentale, cognitieve of psychische functies, van een meervoudige handicap of van een invaliderende gezondheidsstoornis ”.

Natuurlijk gaat de definitie van handicap in de wet van 2005 niet voorbij aan het concept van het milieu. In tegenstelling tot het verdrag lijkt het echter meer als een bepalend element waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de behoeften aan compensatie voor invaliditeit dan als een 'oorzakelijke factor' waartegen actie moet worden ondernomen, op dezelfde manier als beperkingen en handicaps, om situaties met een handicap te voorkomen of te verhelpen. Zoals de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap opmerkt, is deze definitie “gericht op handicap en niet op de interactie van de persoon met de omgeving en op bestaande barrières, en moet daarom worden herzien. ". De staat zelf erkent in zijn eerste rapport, hoewel hij de definitie van de nationale wetgeving in overeenstemming met het verdrag beschouwt, dit verschil in benadering door te benadrukken dat deze definitie “nog steeds de handicap zelf als oorzaak aanwijst. van de moeilijkheden die dit individu ondervindt bij zijn integratie in de samenleving ”.

Dit verschil in aanpak is niet zonder gevolgen voor de oriëntaties die mogelijk zijn genomen in termen van het gehandicaptenbeleid. Om mensen met een handicap gelijke toegang tot de grondrechten te garanderen, moeten de oorzaken van de schending van de gelijkheid aan de oorsprong van de "situatie van handicap" worden achterhaald, zodat deze effectief kan worden verholpen. De Conventie nodigt staten dus uit om een ​​inclusief beleid te ontwikkelen dat erin bestaat op een gecombineerde manier te handelen, zowel op het gebied van omgevingsfactoren die duidelijk worden geïdentificeerd als producenten van handicaps, als op persoonlijke factoren. Hoewel de wet van 11 februari 2005 ook beoogt, zoals zij in artikel 2 bevestigt, gelijke toegang voor mensen met een handicap tot grondrechten te garanderen, legt zij, om dit te bereiken, de nadruk, in tegenstelling tot de Conventie, op de antwoorden die moeten worden geboden in termen van individuele compensatie voor de gevolgen van een handicap, zoals de architectuur zelf van de wet zelf aantoont.

2. De verschillende benadering van handicap naar leeftijd
0
(Commentaar)x

Hoewel het doel van de Conventie is om alle personen met een handicap identieke bescherming te bieden om "ervoor te zorgen dat zij gelijk genieten van alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden", zijn er nu Frankrijk, met een vergelijkbare handicapsituatie, een verschil in behandeling tussen mensen naargelang de leeftijd waarop de handicap optreedt, vóór of na 60 jaar, waardoor het respect voor de beginselen van individuele autonomie, onafhankelijkheid en non-discriminatie bepleit door artikel 3 van het verdrag. Deze administratieve "leeftijdsbarrière" vertaalt zich in:

 • enerzijds door de gebruikte terminologie,

mensen onder de 60 die wettelijk worden beschouwd als "gehandicapten", terwijl degenen die na 60 jaar een handicap hebben, worden gekwalificeerd als "ouderen met verlies van autonomie" of "afhankelijke ouderen";

 • anderzijds door de dichotomie van rechten en regelingen in termen van compensatie voor de gevolgen van een handicap, afhankelijk van de status van de betrokken persoon.

Om deze inconsistenties te corrigeren, voorzag artikel 13 van de wet van 11 februari 2005 binnen 5 jaar, d.w.z. uiterlijk 2010, in het samenvoegen van de verschillende bestaande compensatieregimes om een ​​identiek antwoord te geven op de gehandicapten, ongeacht hun leeftijd, aard en oorsprong van hun handicap. Maar tot op heden is deze fusie nog steeds niet doorgevoerd, waardoor verschillende compensatiereacties kunnen blijven bestaan, afhankelijk van de leeftijd waarop de handicap zich voordoet (bv. Compensatie voor invaliditeit / persoonlijke huisvestingskosten, sociale bijstandsregeling van toepassing).

De kwestie van de "leeftijdsbarrière" werd uitgenodigd in het overleg "Grand Age and Autonomy", dat in 2018 door de regering werd gelanceerd en die in de zomer van 2020 zou moeten leiden tot een wettekst. Alles wijst er echter op dat dit verschil in behandeling zal nog steeds geen gunstig resultaat opleveren in deze nieuwe regeling, in overeenstemming met het verdrag.

Deze situatie, die jarenlang door vertegenwoordigers van ouderen aan de kaak is gesteld, leidt ook tot een gebrek aan algemene nationale sturing van het beleid met betrekking tot autonomie. Van hun kant ondertekenden de Verdediger van de Rechten en het Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie (CNSA) op 11 februari 2019 een partnerschapsovereenkomst met het oog op het ontwikkelen van gezamenlijke acties voor gelijke bescherming van mensen met een handicap, ongeacht of hun leeftijd, de aard en oorsprong van hun handicap, in overeenstemming met het Verdrag.

3. De uitvoering door de staat van de verplichtingen uiteengezet in het verdrag
0
(Commentaar)x

Om te beginnen betreurt de verdediger van de rechten het gebrek aan betrokkenheid van de staat bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 35 van het verdrag. Hoewel het verplicht was om een ​​gedetailleerd rapport over de uitvoering van het Verdrag voor te leggen aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan in Frankrijk, d.w.z. niet later dan 2 In maart 20 is dit rapport pas op 2012 mei 18 ingediend, dus 2016 jaar te laat.

Dit gebrek aan mobilisatie van de staat heeft tot voor kort ook geleid tot een gebrek aan echte promotie van de Conventie en de principes waarvan zij de drager is, en daarmee tot de veranderingen in het wettelijk kader en in de praktijken die zouden moeten daaruit voortkomen. De speciale rapporteur van de Verenigde Naties onderstreepte in haar rapport over de rechten van mensen met een handicap in Frankrijk dat “de meeste openbare autoriteiten die ze ontmoette rechtstreeks verwezen naar de bepalingen van de wet van 11 februari 2005 en geen kennis hadden van nieuwigheden teweeggebracht door de Conventie ”. Op basis van dezelfde observatie organiseerde de verdediger van de rechten in 2016 ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Conventie, een colloquium waaraan 450 deelnemers deelnamen, met als doel juridische professionals te informeren, bewust te maken en te mobiliseren, evenals institutionele en associatieve actoren die verantwoordelijk zijn voor gehandicaptenvraagstukken, kwesties die verband houden met de uitvoering van uitvoering van het Verdrag, zowel vanuit het oogpunt van toegang tot rechten als de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid. Bij deze gelegenheid publiceerde de verdediger van de rechten ook een studierapport over de directe werking van de bepalingen van het verdrag, evenals een gids met de titel Het verdrag begrijpen en mobiliseren om de rechten van mensen met een handicap te verdedigen.

Als de verwijzingen naar de Conventie tegenwoordig meer aanwezig zijn in de oriëntaties, programma's en openbare initiatieven, blijven er niettemin belangrijke lacunes in het proces van toe-eigening van het conventionele instrument, om nog maar te zwijgen van de effectieve implementatie van de principes en rechten. erkend door de Conventie, zoals dit rapport aantoont. Aldus de doelstelling van de premier (circulaires van 4 september 2012 en 4 juli 2014) om bij het opstellen van wetsvoorstellen een beoordeling te geven van de impact van de geplande maatregelen op de situatie van mensen met een handicap, met name met betrekking tot de vereisten van het Verdrag, is nog steeds niet bereikt. Zo wordt in de impactstudie van het wetsvoorstel mobiliteitsoriëntatie, dat in 2019 door het parlement ter behandeling is ingediend en waarvan sommige bepalingen rechtstreeks betrekking hebben op mensen met een handicap, niet verwezen naar het verdrag. Evenmin wordt de Conventie genoemd in de brief van de premier van 23 oktober 2017, waarin de missies van hoge ambtenaren die belast zijn met handicaps worden omschreven (zie § 92).

4. Gelijke rechten op het hele grondgebied
0
(Commentaar)x

Volgens de wet van 11 februari 2005 "garandeert de staat gelijke behandeling van mensen met een handicap in het hele land en definieert meerjarige actiedoelstellingen". Maar de waarnemingen van de verdediger van de rechten, met name via zijn netwerk van afgevaardigden verspreid over het hele land, laten integendeel talrijke verschillen zien in de behandeling van mensen met een handicap, afhankelijk van waar ze wonen.

In dit verband is het bijzonder belangrijk om de problemen te onderstrepen die verband houden met de verstrengeling van systemen en de complexiteit van procedures, het gebrek aan informatie voor mensen met een handicap en de betrokken actoren over bestaande rechten en mechanismen, de variabiliteit van het lezen en uitvoeren van de wet volgens de betrokken grondgebieden en organen, tot toegang tot rechten die te vaak worden geleid door gecompartimenteerde financiële logica tussen de verschillende financiers, tot de veelheid aan actoren en hun gebrek aan coördinatie, tot de onvoldoende nationale sturing van "silobeleid" met betrekking tot handicaps en een gebrek aan effectieve nationale instrumenten voor het identificeren, promoten en bundelen van door lokale actoren ontwikkelde goede praktijken.

Wat betreft de overzeese gebiedsdelen zijn de schendingen van de rechten die in het metropool Frankrijk worden waargenomen, oververtegenwoordigd. Bovendien zijn er grote verschillen tussen overzeese gebiedsdelen die met name verband houden met demografie, negatieve sociaal-culturele representaties van handicap of isolement en vervoersproblemen. Het komt dus naar voren uit een oproep tot getuigenverklaringen die door de verdediger van rechten is gelanceerd aan inwoners van het buitenland3 dat de tekortkomingen van de gezondheidsstelsels en de ongelijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg het afzien van zorg in de hand werken, evenals discriminatie van mensen met een slechte gezondheid, ouderen of gehandicapten. Het gebrek aan preventie- en beoordelingsinstrumenten, het tekort aan opvangsystemen en negatieve opmerkingen over handicaps bevorderen het isolement van mensen met een handicap, evenals het gebrek aan begeleiding in een gespecialiseerde structuur. Discriminatie van kinderen met een handicap komt met name tot uiting in de aanzienlijke vertragingen bij de inschrijving op school, aangezien de verwerkingstijden voor aanvragen voor scholing in de ULIS-klas bijzonder lang zijn. Zelfs als er prioriteitsmechanismen bestaan, kunnen vooroordelen over handicaps de toegang van mensen met een handicap tot openbare goederen en diensten belemmeren.

Artikel 5 - Gelijkheid en non-discriminatie

Volgens artikel 5 van het verdrag: "De staten die partij zijn, verbieden alle discriminatie op grond van handicap en garanderen personen met een handicap gelijke en effectieve wettelijke bescherming tegen elke discriminatie, op welke grond dan ook". Hoewel de bescherming van mensen met een handicap tegen discriminatie de afgelopen jaren is geëvolueerd, voornamelijk onder invloed van de Europese wetgeving, is deze nog steeds onvoldoende om aan de vereisten van het verdrag te voldoen.

5. De bescherming van mensen met een handicap tegen discriminatie
0
(Commentaar)x

In de nationale wetgeving is wettelijke bescherming tegen discriminatie voornamelijk gebaseerd op twee mechanismen, wet nr. 2008-496 van 27 mei 2008 en het strafwetboek (artikelen 225-1 en s. En 432-7), die gehandicapten een rechtsmiddel, civiel, administratief en strafrechtelijk, om op te treden tegen discriminatie op grond van handicap. Bescherming tegen discriminatie op grond van handicap wordt ook verzekerd via het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), dat rechtstreeks van toepassing is in Frankrijk.

De verschillende gebieden die onder de nationale wetgeving vallen, hebben betrekking op discriminatie op het gebied van lidmaatschap en betrokkenheid bij een vakbond of beroepsorganisatie, met inbegrip van de voordelen die deze biedt, toegang tot werk, werk, opleiding beroeps- en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van zelfstandige of zelfstandige activiteiten, arbeidsomstandigheden en beroepsbevordering, sociale bescherming, gezondheid, sociale voordelen, onderwijs, toegang tot goederen en diensten of het verstrekken van goederen en diensten of het feit dat een persoon die openbaar gezag bekleedt of belast is met een openbare dienstopdracht, weigert het voordeel te doen van een recht dat bij wet is verleend.

De geboden rechtsbescherming is echter niet hetzelfde voor de betrokken domeinen. In de praktijk blijft de capaciteit om in strafzaken op te treden in de praktijk zeer beperkt: de regeling voor de aanpassing van de bewijslast, die van toepassing is in burgerlijke en administratieve zaken, wordt uitgesloten en zaken worden meestal door de rechter afgewezen. crimineel. Tot wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 betreffende de modernisering van de rechtspraak in de 2001e eeuw viel discriminatie op grond van handicap in termen van toegang tot goederen en diensten echter alleen onder het strafwetboek. , in tegenstelling tot het werkgelegenheidsgebied dat sinds 20 een civiele en administratieve voorziening heeft genoten. Deze situatie had tot voor kort tot gevolg dat mensen met een handicap de mogelijkheid werden ontnomen om effectief op te treden tegen discriminatie op veel gebieden die hun dagelijks leven betreffen. Er zijn maar weinig remedies in termen van toegang tot goederen en diensten hebben kunnen gedijen en aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke veroordelingen: weigering van toegang tot een bioscoop (Cass. Crim., 2006 juni 05, nr. -85.888); instapweigering door een luchtvaartmaatschappij (Cass. Crim., 15 december 2015, n ° 13-81586). Als de rechtsmiddelen nu geharmoniseerd zijn wat betreft werkgelegenheid en toegang tot goederen en diensten, zijn ze nog niet op alle gebieden geharmoniseerd.

Evenzo moet de definitie van discriminatie voorzien in artikel 1 van de wet van 27 mei 2008 worden aangevuld om rekening te houden met bepaalde vormen van discriminatie die vooral mensen met een handicap aangaan, zoals in het bijzonder de weigering om redelijke aanpassingen (zie § 6), discriminatie door associatie, om de familieleden van de gehandicapte persoon te beschermen tegen directe en indirecte discriminatie op grond van handicap, of zelfs de intersectionaliteit van discriminatie om de discriminatie die het gevolg is beter te erkennen vrouwen met een handicap.

Artikelen 60 en volgende van wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 stellen groepsactie in op het gebied van discriminatie, waardoor het mogelijk wordt om de beëindiging en verbintenis van de verantwoordelijkheid van de dader van discriminatie in de gebieden die vallen onder de wet van 27 mei 2008. Deze actie staat open voor verenigingen die tussenkomen in de strijd tegen discriminatie of die werkzaam zijn op het gebied van handicaps. Op het gebied van werkgelegenheid heeft deze actiemogelijkheid echter alleen betrekking op discriminatie bij de toegang tot werk. Wat discriminatie op het werk betreft, is groepsactie in feite voorbehouden aan vakbonden. In een advies aan het parlement (advies nr. 16-10 van 7 april 2016), sprak de verdediger van de rechten zich uit voor het openstellen van groepsactie voor verenigingen maar ook voor elke groep slachtoffers die voor hen werd gevormd. behoeften van de oorzaak op alle gebieden die onder de wet vallen, zonder uitzondering. De onmogelijkheid voor brancheverenigingen van gehandicapten om groepsacties op alle werkterreinen te initiëren, is bijzonder betreurenswaardig, aangezien werkgelegenheid het eerste terrein is waarop gegronde discriminatie wordt uitgeoefend. over handicap (zie § 78).

6. Het principe van redelijke aanpassingen
0
(Commentaar)x

Artikel 2 van het Verdrag beschouwt de "weigering van redelijke aanpassingen" als discriminatie op grond van handicap. Om gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen, bepaalt artikel 5.3 dat staten alle passende maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat redelijke aanpassingen worden gemaakt. Net als het algemene non-discriminatiebeginsel, is de verplichting om redelijke aanpassingen te maken bedoeld om over de hele linie van toepassing te zijn op alle rechten die onder het verdrag vallen. Zoals het Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD) van de Verenigde Naties in zijn algemeen commentaar nr. 6 (2018) over gelijkheid en non-discriminatie stelt:

"Redelijke aanpassingen zijn een integraal onderdeel van de plicht tot onmiddellijke toepassing van non-discriminatie". Op dit punt is de staat zijn verplichtingen echter niet nagekomen.

De nationale wetgeving inzake discriminatie erkent het concept van "redelijke aanpassingen" (zonder het echter uitdrukkelijk te vermelden) op het gebied van werk en werkgelegenheid alleen door omzetting van Richtlijn 2000/78 / EG van 27 november 2000 inzake totstandbrenging van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Deze richtlijn is echter slechts gedeeltelijk in nationaal recht omgezet. In feite zijn alleen werkgevers die onderworpen zijn aan de arbeidswet (artikel L. 5213-6 van de arbeidswet) en openbare werkgevers in de drie openbare functies (artikel 6 sexies van wet nr. 83-634 van 13 juli 1983) momenteel hij verwijst uitdrukkelijk naar deze verplichting. Andere werk- en werkterreinen, zoals leden van de rechterlijke macht (magistraten, rekenkamers) of liberale medewerkers, vallen onder deze verplichting door de rechtstreekse werking van de bepalingen van de richtlijn, maar niet door de toepassing van de nationale wetgeving. Bovendien merkt de verdediger van de rechten op dat de ambtenarenwet, in tegenstelling tot de arbeidswet, niet specificeert dat de weigering van "redelijke aanpassingen" discriminatie inhoudt.

Met betrekking tot andere gebieden vermeldt wet nr. 2008-496 van 27 mei 2008, die alle vormen van discriminatie op grond van handicap verbiedt, de verplichting tot redelijke aanpassingen niet en specificeert niet, zoals vereist door de Conventie, dat het ontbreken ervan discriminatie inhoudt. Dit ontoereikende en onvolledige karakter van de nationale wetten werd opgemerkt door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap, in haar bezoekverslag van 8 januari 2019.

De verdediger van de rechten heeft tevergeefs bij talloze gelegenheden bij de regering en het parlement ingegrepen om te eisen dat de nationale wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de vereisten van het verdrag en om hiertoe de definitie van discriminatie op basis van over invaliditeit, bedoeld in artikel 1er van wet nr. 2008-496 van 27 mei 2008 om het concept van redelijke aanpassingen te integreren.

Artikel 6 - Vrouwen met een handicap

Staten zijn verplicht passende maatregelen te nemen om vrouwen en meisjes met een handicap in staat te stellen volledig en op voet van gelijkheid alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te genieten die in het Verdrag zijn vastgelegd. In het overheidsbeleid is tot dusver echter onvoldoende rekening gehouden met de specifieke situatie van vrouwen en meisjes met een handicap.

7. Vrouwen met een handicap: een blinde vlek in het overheidsbeleid
0
(Commentaar)x

Het oorspronkelijke verslag bevat geen opmerkingen of elementen over "de noodzaak om het beginsel van gendergelijkheid te mainstreamen bij alle inspanningen om het volledige genot van mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen door personen met een handicap ”, een principe dat is uiteengezet in de preambule en artikel 3g van het Verdrag. Het bevat ook geen "gender" -informatie onder de vele artikelen waarin de Conventie sectoroverschrijdende kwesties noemt, met name in sleutelsectoren zoals bewustzijn van stereotypen, gezondheid, onderwijs, werk en werkgelegenheid, sociale bescherming en armoede.

Deze benadering is een indicatie van de vertraging in Frankrijk, net als in andere landen, bij het in aanmerking nemen van intersectionele genderdiscriminatie, maar sinds 1979 erkend op internationaal niveau door de Conventie inzake de eliminatie van alle vormen. discriminatie van vrouwen (CEDAW). In zijn slotopmerkingen van 2016 over het verslag van Frankrijk ter waarde van 7e et 8e periodieke rapporten heeft het Comité de situatie van vrouwen en meisjes met een handicap op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg expliciet aan de orde gesteld.

Genegeerd door de wet van 11 februari 2005, zijn vrouwen en meisjes met een handicap nog steeds te weinig aanwezig in studies, overheidsbeleid en plannen voor gendergelijkheid. Nog meer dan gehandicapte mannen blijven ze op veel terreinen van de samenleving onzichtbaar. Uit de statistieken blijkt, wanneer ze beschikbaar zijn en vooral geanalyseerd, niettemin dat er materiaal is om de verschillen in behandeling te verkleinen (onderwijsbegeleiding, werkgelegenheid, pensionering, enz.) En om te voorzien in een antwoord op de specifieke behoeften van gehandicapte vrouwen. De Hoge Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (HCE) onderzoekt in zijn rapport uit 2017 over vrouwen in precaire situaties sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid door de gecombineerde effecten van onzekerheid en gender te combineren in een intersectionele benadering, die op sommige punten deze twee elementen ook doorkruist met handicap. In zijn rapport Investeren in de administratieve en institutionele organisatie van vrouwenrechten: de eerste steen van een echte egalitaire transitie (Juli 2018), vraagt ​​de HCE de staat om gender- / handicapindicatoren te kruisen.

De staat erkent in zijn eerste verslag deze tekortkoming gedeeltelijk, aangezien hij aangeeft te willen "beschikken over specifieke statistische gegevens over hun situatie om de bestaande systemen aan hun behoeften aan te passen", en herinnert eraan dat "de acties die voortvloeien uit de CNH [National Disability Conference of 2014] voorzien dat de dienst voor vrouwenrechten een "gendered" synthese van de verschillende gegevens zal produceren en zal de introductie van deze benadering binnen het statistische apparaat betreffende mensen met een handicap aanmoedigen. ". Deze gegevens zijn echter nog niet beschikbaar.

8. Vrouwen met een handicap op het werk
0
(Commentaar)x

De jaarlijkse Barometer van de perceptie van discriminatie op het werk, die gezamenlijk is opgesteld door de Verdediger van Rechten en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), kruist nu kenmerken als leeftijd, geslacht, huidskleur, handicap / gezondheidstoestand, religie, opleidingsniveau of moederschap. Volgens de 10e Barometer (2017), 34% van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar zegt de afgelopen vijf jaar te maken te hebben gehad met discriminatie (d.w.z. bijna een op de drie); 56% van de vrouwen met een handicap tussen 18 en 65 jaar meldt een dergelijke ervaring. Volgens de resultaten van de 11e barometer (2018) worden ze in het bijzonder blootgesteld aan stigmatiserende opmerkingen en gedragingen op het werk (seksistische, homofobe, racistische opmerkingen of gedragingen die verband houden met religie, 'handifobes' of verband houden met de gezondheidstoestand) ; 43% van de vrouwen met een handicap meldt dat ze aan dergelijke woorden en gedrag zijn blootgesteld. Ter vergelijking: slechts 11% van de mannen van 35 tot 44 jaar die als blank worden gezien, zegt met dit soort opmerkingen te zijn geconfronteerd. Met betrekking tot het wettelijk kader voor arbeidsverhoudingen, in het bijzonder dat van non-discriminatie, kunnen situaties waarin vrouwen met een handicap worden blootgesteld aan deze vijandige attitudes juridisch worden gekwalificeerd als discriminerende intimidatie.

De verdediger van de rechten nam het onderwerp op door in 2016 een rapport te publiceren over Tewerkstelling van vrouwen met een handicap. Volgens de zeldzame statistieken die het opleidingsniveau, het geslacht en de handicap overschrijden, wegen genderstereotypen op loopbaantrajecten en begeleiding net zo veel, zo niet meer, vanaf de adolescentie bij meisjes met een handicap dan bij jongens met een handicap. . Ze zijn vaker afgestudeerd dan gehandicapte mannen en zijn verdeeld in kleine gemengde stromen die zich niet goed voorbereiden op hun integratie en hun carrière in de arbeidswereld.

Bovendien zijn er voor degenen die toegang hebben tot werk, de stereotypen die enerzijds verbonden zijn aan de professionele aanleg van mensen met een handicap en anderzijds aan professionele taken die "van nature" geschikter zouden zijn voor vrouwen. of mannen, zijn waarschijnlijk cumulatief. Vrouwen met een handicap worden geconfronteerd met een dubbele uitsluiting die hun keuze voor beroepskeuzebegeleiding en hun mogelijkheden om toegang te krijgen tot of terug te keren naar werk beperkt. Ze zijn onderhevig aan een sterke horizontale segregatie (soort tewerkstelling) en een aanzienlijk glazen plafond. Ze zijn namelijk geconcentreerd in bepaalde activiteitensectoren, hebben minder toegang tot de "beschermde" omgeving (met een industriële en technische neiging) en tot de oprichting van bedrijven. Slechts 1% van de werkende vrouwen met een handicap is manager, tegen 10% van de mannen met een handicap (tegen 14% van alle vrouwen en 21% van alle mannen met een baan). Ze zijn vaker parttime en hebben te maken met meerdere vormen van discriminatie: weigering om een ​​baan en / of beroepsopleiding aan te passen, seksuele intimidatie.

9. Geweld tegen vrouwen met een handicap
0
(Commentaar)x

Zoals verschillende rapporten en onderzoeken aangeven4, worden vrouwen met een handicap, vanwege hun grotere kwetsbaarheid en afhankelijkheid, meer blootgesteld aan echtelijk en / of seksueel geweld dan andere vrouwen. Zij waren echter lange tijd de grote vergeten in het overheidsbeleid om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Rekening houden met hun specifieke kenmerken in verschillende recente systemen is daarom een ​​stap voorwaarts die moet worden toegejuicht. Zo is voor het eerst de 5e plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (2017-2019) identificeerde vrouwen met een handicap als een van de doelgroepen. Bovendien werd in het kader van de Grenelle over echtelijk geweld, die plaatsvond van 3 september tot 25 november 2019, op transversale wijze rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de situatie van mensen met een handicap in de verschillende thematische werkgroepen en van de maatregelen die aan het einde van deze raadpleging werden aangekondigd, hebben er verscheidene meer specifiek betrekking op vrouwen met een handicap, met name: - de inzet, in elke regio, van een informatiecentrum om vrouwen met een handicap in hun privéleven te ondersteunen en seksueel en hun ouderschap; - het opzetten van een certificerende onlinecursus voor professionals die werken met vrouwen met een handicap om hen te helpen geweld te identificeren, maar ook om het slachtoffer te ondersteunen en te begeleiden. Tegelijkertijd een informatief rapport van de Eerste Kamer5  meldde alarmerende bevindingen over geweld tegen vrouwen met een handicap, waarbij met name het gebrek aan kennis en statistische gegevens op dit gebied werd betreurd. Het rapport gaat vergezeld van verschillende aanbevelingen die gericht zijn op: - betere kennis van het fenomeen door regelmatig bijgewerkte studies en statistieken; - intensivering van opleiding en bewustmaking voor alle belanghebbenden, professionals en vrijwilligers; - versterking van de professionele en financiële autonomie van vrouwen met een handicap; - en de noodzaak van concrete inspanningen op het gebied van toegang tot zorg, in het bijzonder gynaecologische zorg, en toegankelijkheid van de juridische keten en noodopvang.

Artikel 7 - Kinderen met een handicap

Volgens het verdrag is het aan de staten om "alle noodzakelijke maatregelen te nemen om kinderen met een handicap het volledige genot van alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden te garanderen, op basis van gelijkheid met andere kinderen". De verdediger van de rechten erkent dat er de afgelopen jaren op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang is geboekt, maar merkt op dat kinderen met een handicap nog steeds moeite hebben om volledig toegang te krijgen tot hun rechten.

10. Gekruiste standpunten van de verdediger van rechten over de uitvoering van de CIDE en de CIDPH
0
(Commentaar)x

Volgens de voorwaarden van organieke wet nr. 2011-333 van 29 maart 2011 is de verdediger van rechten verantwoordelijk voor het verdedigen en bevorderen van de belangen en de rechten van het kind. In 2019 ontving de verdediger van rechten 3 klachten op dit gebied, waarvan 016% over handicap en gezondheidstoestand. Als onderdeel van zijn missies zorgt het voor permanent toezicht op de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) en publiceert het elk jaar ter gelegenheid van de Internationale Kinderrechtendag op 17,2 November, een thematisch rapport over de situatie van de kinderrechten in Frankrijk en in het bijzonder van gehandicapte kinderen, dat het presenteert aan de president van de republiek, de voorzitters van de Nationale Vergadering en van de Senaat. Als onafhankelijk mechanisme heeft het in februari 20 aan het Comité voor de Rechten van het Kind een beoordelingsrapport voorgelegd waarin de balans opgemaakt wordt van de toepassing van de CIDE in Frankrijk. Dit periodieke evaluatieproces werd afgesloten met slotopmerkingen, die in februari 2015 door het Comité voor de Rechten van het Kind aan Frankrijk werden gezonden. Hoewel het positieve punten opmerkte, onderstreepte het Comité de hiaten en marges voor vooruitgang op het gebied van toepassing van het Verdrag, en doet verschillende aanbevelingen met betrekking tot kinderen met een handicap van wie de follow-up wordt onderzocht, in het kader van de betrokken artikelen, in dit rapport: toewijzing van voldoende middelen (zie § 2016); recht op onderwijs (zie § 64 e.v.); toegang tot vrijetijdsactiviteiten (zie § 67); gegevensverzameling (zie § 88 e.v.).

11. Beleid ten aanzien van kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen
0
(Commentaar)x

Frankrijk heeft een vertraging ervaren bij het begrijpen en in aanmerking nemen van autisme als een neurologische ontwikkelingsstoornis, hoewel deze handicap tussen 91 en 500 jonge mensen onder de 106 jaar treft. Drie specifieke plannen volgden elkaar op van 000 tot 20, beschreven in het eerste Staatsrapport. Het rapport van de Algemene Inspectie van Sociale Zaken (IGAS) over de 2005e plan merkt op dat de keuze van specifieke plannen relevant is, maar dat het geen garantie is voor effectiviteit, en zelfs de integratie van autismespectrumstoornissen (ASS) in de algemene categorie van aandoeningen van de neurologische ontwikkeling (TND). Het stuit ook op de bekende blokkades en mislukkingen van het hele gezondheidssysteem en het algemene gehandicaptenbeleid. IGAS is van mening dat de inhaalslag die wordt verwacht in termen van modernisering van het overheidsbeleid aan het einde van deze periode nog steeds niet is bereikt 3e plan. Het systeem voor het identificeren en diagnosticeren van kinderen is dus nog steeds onbevredigend, soms met aanzienlijke vertragingen. Bovendien "blijven de paden van gezinnen zeer botsen in een gefragmenteerd onderwijs-, gezondheids-, sociaal en medisch-sociaal landschap". Kleuterschoolonderwijseenheden (UEM) die regulier onderwijs aanbieden, een innovatie van de 3e plan, voldoe aan de afspraak van gezinnen, maar focus op de leeftijdsgroep 3-6 jaar. De dynamiek van bijscholing voor professionals bevordert veranderingen in praktijken, maar de initiële opleiding is onvoldoende.

De verdediger van rechten deelt de bevindingen en aanbevelingen van IGAS. Het stelt via talrijke verwijzingen over volwassenen en kinderen frequente schendingen van rechten vast. In 2016-2017 had ongeveer 40% van de verwijzingen met betrekking tot de rechten van kinderen met een handicap betrekking op de rechten van autistische kinderen, van wie de overgrote meerderheid ouder was dan 12 jaar.

Openbaar gemaakt op 6 april 2018, neemt de nationale strategie voor autisme bij neurologische ontwikkelingsstoornissen (TND) 2018-2022, die het derde autismeplan opvolgt,, net als het vorige, nota van de virtuele afwezigheid van epidemiologische gegevens in Frankrijk over autisme, dat alle openbare beleidsmaatregelen bestraft, inclusief de menselijke en financiële middelen, voor echte langetermijnopbouw. Het is gebaseerd op de volgende toezeggingen: - wetenschap weer centraal stellen in het openbare autismebeleid door met name betrouwbare databases voor onderzoek op te bouwen; - vroegtijdig ingrijpen bij kinderen met ontwikkelingsverschillen om overhandicap te beperken door diagnostische tijden te verkorten; - bijpraten door alle autistische kinderen op de kleuterschool te verwelkomen, door elk kind een vloeiend schoolpad te garanderen dat is aangepast aan hun behoeften, van basisschool tot middelbare school, door leraren in hun klas op te leiden en te ondersteunen autistische studenten verwelkomen en jongeren die dat wensen toegang tot het hoger onderwijs garanderen. Het toezicht op de uitvoering van deze strategie is toevertrouwd aan een interministeriële afgevaardigde van de nationale strategie voor autisme bij neurologische aandoeningen, wiens missie het met name is ervoor te zorgen dat de strategie in het beleid wordt meegenomen. interministerieel, om de territoriale inzet ervan te coördineren en om een ​​regelmatig gebruik van de expertise en ervaring van gebruikers, professionals en wetenschappers te garanderen. Als deze maatregelen in de goede richting gaan, duurt het enige tijd voordat ze geïmplementeerd zijn en het lijkt nog te vroeg om de effectiviteit ervan te kunnen beoordelen en te weten of ze voldoende zullen zijn om aan de verwachtingen van gezinnen te voldoen.

Het volgende dient reeds benadrukt te worden: - de creatie van een vroegtijdig interventiepakket waardoor gezinnen een gecoördineerd zorgtraject kunnen financieren zonder eigen kosten; - en de installatie van 27 platforms voor vroegtijdige diagnose en interventie die de identificatie van ongeveer 500 kinderen mogelijk hebben gemaakt.

12. De verkokering van het gehandicaptenbeleid en het kinderbeschermingsbeleid
0
(Commentaar)x

In zijn jaarverslag 2015 over de rechten van het kind, Handicap en kinderbescherming: rechten voor onzichtbare kinderenonderstreepte de verdediger van de rechten de bijzonder zorgwekkende situatie van kinderen met een handicap bij de zorg voor kinderbeschermingsdiensten. Hoewel deze 70 kinderen, volgens de schattingen van de Verdediger van Rechten, logischerwijs zouden moeten profiteren van dubbele bescherming, bevinden ze zich in tegendeel, omdat ze op het kruispunt van verschillende openbare beleidslijnen het slachtoffer zijn van institutionele silo's. , de stapeling van systemen, de veelheid aan actoren en verschillen in professionele culturen. Bij gebrek aan voldoende coördinatie lopen de gelijktijdige interventies die met hen worden uitgevoerd, het risico elkaar te neutraliseren, of zelfs de zorg voor deze dubbel kwetsbare kinderen te versnipperen, ten koste van een globale en gedeelde visie op hun behoeften. De daaruit voortvloeiende schendingen van kinderrechten weerspiegelen de uitdagingen van een noodzakelijke hervorming. Ook is de verdediger van de rechten verheugd dat de nationale strategie voor de preventie en bescherming van kinderen 000-2020, gepubliceerd in oktober 2022, de doelstelling bevestigt om interventiemechanismen te creëren die zijn aangepast aan de transversale kwesties van kinderbescherming. kinderjaren en handicaps en, in dit perspectief, om: - respijtoplossingen te ontwikkelen voor ouders die met een handicap worden geconfronteerd of die van hun kinderen; - versterking van de eenheden voor het verzamelen van zorgwekkende informatie (CRIP), met name op basis van het referentiesysteem van de Hoge Autoriteit voor Gezondheid (met de vaststelling van een handicapreferentie in elk CRIP); - de toegang tot onderwijs en passende onderwijsondersteuning garanderen voor begeleide kinderen (met inzet van instrumenten van de openbare dienst van inclusieve scholen voor kinderen met een handicap); - mobiliseer alle instrumenten en apparaten om toegang tot huisvesting en toegang tot rechten een prioriteit te maken. Deze strategie moet in overeenstemming zijn met de verschillende strategieën die ook op het grondgebied worden geïmplementeerd, zoals de nationale strategie ter ondersteuning van het ouderschap, de nationale strategie voor autisme en neuro-ontwikkelingsstoornissen of de openbare dienstverlening van inclusieve scholen. De verdediger van de rechten benadrukt niettemin de noodzaak en urgentie om deze doelstellingen te bereiken.

13. Misbruik van gehandicapte kinderen
0
(Commentaar)x

Er is weinig bekend over kindermishandeling en wordt zeker in grote mate onderschat en onderrapportage door artsen, met amper 5% van de meldingen komt uit de medische sector. Er zijn in feite verschillende blokkades die gezondheidswerkers ervan weerhouden om zich in te laten met een meldingsproces of zelfs maar te overwegen om mishandeld te worden. In 2014 publiceerde de Hoge Autoriteit voor de Volksgezondheid (HAS) een aanbeveling en een memoblad om artsen bewust te maken van hoe ze kunnen identificeren en wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Ondanks het besef en de ontwikkeling van maatregelen om mishandeling te voorkomen en te bestrijden, wordt de verdediger van de rechten regelmatig geïnformeerd over situaties waarin hij fysiek en psychisch geweld waarneemt, met name op school.

Echter, ook in termen van kindermishandeling, wordt geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een handicap, zoals bevestigd door de Plan om geweld tegen kinderen te bestrijden, uitgebracht in november 2019. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben kinderen met een handicap echter bijna vier keer meer kans dan valide kinderen om met geweld te worden geconfronteerd; kinderen met een handicap die verband houdt met een psychische aandoening of een verstandelijke handicap zijn het meest kwetsbaar, met een 4,6 keer hoger risico op seksueel geweld in vergelijking met kinderen zonder handicap6. Stigmatisering, discriminatie en gebrek aan informatie over handicaps, evenals het gebrek aan sociale steun voor verzorgers van kinderen met een handicap, zijn inderdaad de factoren die hen een verhoogd risico geven. van geweld. Door kinderen met een handicap in instellingen te plaatsen, worden ze ook kwetsbaarder. In deze omgevingen en elders hebben kinderen met een communicatieve handicap een lager vermogen om beledigende ervaringen te onthullen.

Wat betreft de strijd tegen pesten op school is de observatie dezelfde: als de staat middelen en initiatieven inzet die het waard zijn om te worden verwelkomd7wordt in de programma's geen rekening gehouden met handicaps. Dit is des te verontrustender omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen met een handicap vaak het meest worden gepest.

Het jaarverslag van de verdediger van rechten, gepubliceerd op 20 november 2019 en getiteld Kinderjaren en geweld: het aandeel van openbare instellingen beschrijft het geweld dat kinderen ondergaan in openbare instellingen. Zij merkt met name op dat instellingen het moeilijk vinden om zich aan te passen aan de specifieke kenmerken van elk kind. In feite worden kinderen met een handicap nog te vaak gediscrimineerd en krijgen ze geen toegang tot bepaalde rechten, goederen of diensten.

14. De zorgwekkende situatie van kinderen in het buitenland
0
(Commentaar)x

In zijn slotopmerkingen over de 5e periodiek rapport van Frankrijk (23 februari 2016 - CRC / C / FRA / CO / 5), neemt het Comité voor de Rechten van het Kind met bezorgdheid nota van de situatie in het buitenland. De verdediger van rechten ontvangt informatie van zijn afgevaardigden, die hij opneemt in zijn jaarverslagen over de toepassing van de CIDE. De situatie in Mayotte en Guyana is bijzonder kritiek. In Mayotte is er, naast lokale negatieve voorstellingen van handicap, de niet-francofonie van kinderen en gezinnen, het gebrek aan middelen in de onderwijs-, gezondheids- en medisch-sociale sectoren.

Dit leidt tot late screening, lange vertraging in dossierafhandeling bij het Departementaal Huis voor Gehandicapten (MDPH) en een tekort aan opvangvoorzieningen.

Gehandicapte kinderen zijn minder talrijk in percentage leerlingen in het basisonderwijs in de overzeese departementen dan in Europees Frankrijk, buiten Guadeloupe (2,4% van de leerlingen in Guadeloupe, 2,2% in Guyana en Réunion, 1,8% in Martinique tegen 2,4% voor het nationale gemiddelde), en ze krijgen minder vaak onderwijs in gewone klassen: 6 studenten op 10 in Réunion en Martinique, minder dan 1 op 2 in Guadeloupe, 1 op 6 in Guyana, 1 op 8 in Mayotte, vergeleken met 7 op 10 in heel Frankrijk8.

Guyana heeft een tekort aan gespecialiseerde apparatuur en opvangstructuren. Als er de afgelopen jaren gelokaliseerde onderwijsinclusie-eenheden (ULIS) en gespecialiseerde thuisonderwijs- en zorgdiensten (SESSAD) zijn opgericht, is er een echt gebrek aan kinderen met een handicap om te beginnen 16 jaar, met wachtlijsten van meer dan 200 kinderen. Bovendien worden de ULIS klassen waar kinderen worden georiënteerd die aanzienlijke leerachterstand hebben zonder echter gehandicapt te zijn. In Mayotte worstelt het nationale onderwijs bij gebrek aan middelen om het aanhoudende demografische tempo bij te houden.

Artikel 8 - Bewustwording

Door het verdrag te bekrachtigen, heeft de staat zich ertoe verbonden onmiddellijke, effectieve en passende maatregelen te nemen om de hele samenleving bewust te maken van de situatie van personen met een handicap, stereotypen te bestrijden en hun capaciteiten beter bekend te maken. Daartoe roept de Conventie de staten op om effectieve communicatiecampagnes te lanceren en op alle niveaus (onderwijssysteem, media, opleidingsprogramma's) een houding van respect aan te moedigen. De Staat beperkt zich in zijn rapport tot het noemen van enkele initiatieven, zonder echter alle terreinen te bestrijken waarin de Conventie voorziet.

15. Campagnes voor het grote publiek
0
(Commentaar)x

Er kunnen verschillende acties worden gemeld om het grote publiek bewust te maken en vooroordelen over mensen met een handicap te overwinnen. Bijvoorbeeld de Europese week voor de tewerkstelling van mensen met een handicap, die elk jaar in november wordt georganiseerd door Ladapt. Of de lancering op nationaal niveau, in 2018, op initiatief van de staatssecretaris verantwoordelijk voor mensen met een handicap, van de "DuoDay", met als doel mensen met een handicap mogelijk te maken, in duo met een professioneel, om ondergedompeld te worden in zaken. In 2019 kwamen 12 duo's, waarbij 900 werkgevers en 6 ondersteunende structuren betrokken waren, in actie. Maar, zoals verenigingen van gehandicapten opmerken, ontbreekt een grootschalige campagne die alle sectoren van hun dagelijks leven bestrijkt. Ze vestigen met name de aandacht op de noodzaak van bewustmakingsacties inzake mentale en psychische handicaps. Tijdens de Nationale Gehandicaptenconferentie in februari 800 kondigde de regering haar voornemen aan om "een grote nationale bewustmakingscampagne te lanceren" om "de verandering in de vertegenwoordiging in verband met handicaps te versnellen" met het oog op een meer inclusieve samenleving.

16. Bewustwording van kinderen
0
(Commentaar)x

Hoewel nationaal onderwijs maatregelen biedt om kinderen bewust te maken van handicaps, met name ter gelegenheid van de Werelddag voor handicaps, blijven ze ontoereikend. Artikel L. 312-5 van de onderwijscode specificeert dat morele en burgerschapsvorming omvat "op de basisschool en hogeschool, training gewijd aan kennis en respect voor de problemen van mensen met een handicap. in een inclusieve samenleving ”. Met dit in gedachten bundelen scholen hun krachten met centra voor gehandicapten om uitwisselingen en ontmoetingen met studenten te bevorderen. Hoewel het sinds 2005 in de wet is opgenomen, is er geen beoordeling van dit apparaat.

De verdediger van de rechten beheert van zijn kant het “Educadroit” -systeem, dat bestaat uit een online platform van educatieve middelen en een netwerk van interveniënten, met als doel kinderen kennis te laten maken met de wet en hun rechten. , met name wat betreft stereotypen en discriminatie in verband met handicaps. Bovendien verwelkomt het programma "Young Ambassadors of Children's Rights" (JADE) sinds 2007 jonge mensen in burgerdienst. In 2018-2019 werkten 94 JADE's in 21 grootstedelijke gebieden en twee in het buitenland (Réunion en Mayotte) met 59 kinderen en adolescenten, in gewone omgevingen maar ook in klassen en instellingen die kinderen opvangen. gehandicapt. Sinds de oprichting heeft het JADE-programma zo 111 kinderen en adolescenten onder de aandacht gebracht.

17. De rol van de media
0
(Commentaar)x

Het CIDPH moedigt alle media aan om mensen met een handicap te portretteren in een licht dat strookt met het doel van het Verdrag. De wet belast de Hoge Audiovisuele Raad (CSA), een onafhankelijke administratieve autoriteit, met de taak om de toegankelijkheid van televisieprogramma's voor gehandicapten en hun vertegenwoordiging in de ether te verzekeren. Uit zijn jaarverslag over deze missie, gepubliceerd in juli 2019, blijkt dat de vertegenwoordiging van handicaps zeer marginaal blijft (0,7%), stabiel, niet erg gediversifieerd qua leeftijd en geslacht, en erg stereotiep. De verdediger van de rechten van zijn kant kwam tussenbeide bij de CSA, in het kader van de partnerschapsovereenkomst die de twee instellingen sinds 2014 verenigt, om de stigmatisering van mensen met een verstandelijke handicap in bepaalde televisieprogramma's aan de kaak te stellen. Geconfronteerd met deze bevindingen is het daarom passend om de ondertekening op 3 december 2019 van het Handvest betreffende de vertegenwoordiging van mensen met een handicap en handicaps in de audiovisuele media, bedoeld om de vertegenwoordiging van mensen met een handicap en een handicap te verbeteren en de kijk op mensen met een handicap te veranderen, in overeenstemming met het CIDPH, en waarmee de ondertekenende audiovisuele operatoren zich ertoe verbinden: - het probleem van de handicap zichtbaarder te maken voor een betere vertegenwoordiging van mensen uitgeschakeld op de antennes; - wijs gehandicapten niet toe aan hun handicap, maar geef ze het woord over verschillende onderwerpen; - beste praktijken delen en de juiste woorden gebruiken, met name dankzij een elektronisch platform dat tussen de kanalen wordt gedeeld.

18. Opleidings- en bewustmakingsprogramma's
0
(Commentaar)x

De onvoldoende opleiding van professionals met een handicap is een terugkerende observatie die wordt gedragen door talrijke inspectierapporten en door verenigingen. Als ze bestaan, zijn deze trainingen niet altijd verplicht. Gevolgen: late screening, ongeschikte school of andere oriëntaties, vertragingen of zelfs het niet implementeren van de juiste reacties op de behoeften van mensen, onvoldoende medische zorg, enz. Het is bijvoorbeeld veelzeggend dat het Interministerieel Comité voor Handicap 2018 een maatregel opneemt die erin bestaat een module "Handicap" te integreren in de initiële opleiding van artsen. Het ontbreken van een handicapopleiding voor professionals die betrokken zijn bij de rechtsbedeling, is ook nadelig voor de effectieve toegang van mensen met een handicap tot de rechter (zie art. 13 § 32).

Artikel 9 - Toegankelijkheid

Volgens het verdrag en zoals het Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD) onderstreept in zijn algemene commentaar op artikel 9: “Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap maakt toegankelijkheid tot een van de grondbeginselen - een essentiële voorwaarde voor het daadwerkelijk genieten door personen met een handicap, op voet van gelijkheid, van de verschillende burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Toegankelijkheid moet worden gezien in de context van gelijkheid en non-discriminatie ”. Toegankelijkheid kan dus niet worden gereduceerd tot een simpele kwestie van naleving van technische normen die bedoeld zijn om te voorzien in categorische behoeften, maar, zoals de verdediger van de rechten heeft opgemerkt in een algemene aanbeveling (besluit nr. 2013-16 van 11 februari 2013), "vormt het een middel om discriminatie te bestrijden door mensen met een handicap, ongeacht hun handicap, in staat te stellen onafhankelijk te leven en volledig deel te nemen aan alle aspecten van het leven, op basis van gelijkheid met anderen ".

19. Een aanzienlijke vertraging vanwege een gebrek aan kennis van sociale kwesties
0
(Commentaar)x

De verdediger van de rechten betreurt de aanzienlijke vertraging die Frankrijk heeft opgelopen op het gebied van toegankelijkheid en de aanhoudende onwil van de verschillende actoren, en met name de openbare autoriteiten, om toegankelijkheid te zien als een reëel probleem voor onze samenleving dat waarschijnlijk zal verbeteren kwaliteit van leven voor iedereen en om te anticiperen op de sociale en economische gevolgen van een langere levensverwachting en het groeiend aantal ouderen met verlies aan autonomie. Inderdaad, meer dan 40 jaar na de oriëntatiewet ten gunste van mensen met een handicap van 30 juni 1975 die voor het eerst het principe van toegankelijkheid voor gehandicapten in de gebouwde omgeving en het vervoer vastlegde9 en 15 jaar na de wet van 11 februari 2005 die de ambitie bevestigde om de leefomgeving "toegankelijk te maken voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen met een handicap, ongeacht het type handicap", zijn de doelstellingen van deze teksten niet nog steeds niet bereikt. Bovendien is voortdurende waakzaamheid vereist om de verworvenheden te behouden en om pogingen om de toegankelijkheidseisen te verminderen, tegen te gaan, hetgeen in strijd is met de beginselen en rechten die door het Verdrag worden erkend.

20. Toegankelijkheid van instellingen die openstaan ​​voor het publiek (ERP)
0
(Commentaar)x

Om de doelstellingen van algemene toegankelijkheid van de leefomgeving te bereiken, bevestigde de wet van 11 februari 2005 de toegankelijkheidsverplichting van elke nieuwbouw van instellingen die open zijn voor het publiek (ERP).10 en op voorwaarde dat, behoudens uitzonderlijke uitzonderingen, de bestaande ERP's binnen 10 jaar toegankelijk zouden zijn, d.w.z. niet later dan 1er Januari 2015. Maar geconfronteerd met de onmogelijkheid om de geplande deadline te halen, bij gebrek aan steun voor het mechanisme, besloot de regering (verordening nr. 2014-1090 van 26 september 2014 bekrachtigd door wet nr. 2015-988 van 5 augustus 2015) om de deadline na 2015 te verlengen met een nieuwe tool - de geprogrammeerde toegankelijkheidsagenda (Ad'AP) - waarmee belanghebbenden zich kunnen committeren aan een planning voor het uitvoeren van werkzaamheden. Bovendien introduceert de wet een nieuwe uitzondering voor openbare gebouwen in flatgebouwen door te voorzien in een specifieke vrijstellingsprocedure.

In een advies (nr. 15-16 van 19 juni 2015) uitgebracht tijdens de behandeling, in het parlement, van het wetsvoorstel tot bekrachtiging van de verordening van 26 september 2014, heeft de verdediger van de rechten zijn bedenkingen geuit over deze hervorming. , in het bijzonder over de middelen die zijn ingezet om de ontwikkeling van Ad'AP te ondersteunen, over de versoepeling van de toegankelijkheidsvereisten waarin de wet van 2005 voorziet, over de geplande maatregelen om de controle van de conformiteit van de ontwerpagenda's te verzekeren en verzoeken om vrijstellingen, evenals de duur van het werk, dat in theorie kan duren tot 2031. Gezien de terugkerende problemen die gepaard gaan met het uitvoeren van toegankelijkheidswerkzaamheden in flatgebouwen, hij hekelde ook de afwijkingsprocedure waarin de wet voorziet.

In haar communicatie over Ad'AP stelde de overheid in 2015 dat 80% van ERP (bestaande uit ERP van 5e categorie, zoals kleine bedrijven) zou binnen 3 jaar toegankelijk worden gemaakt, dus uiterlijk in 2018. In werkelijkheid zijn de resultaten op dit moment opnieuw zeer zorgwekkend. Inderdaad, het ontbreken van een eerste telling van ERP van 5e toegankelijkheidsplichtige categorie maakt het onmogelijk om controles door bestuursorganen uit te voeren en, des te meer, de sancties die van toepassing zijn in geval van niet-naleving van verplichtingen. Door de toelating van de ministeriële delegatie voor toegankelijkheid (DMA), ERP-managers van 5e categorie hebben zeer onvoldoende geïnvesteerd in Ad'AP. Geconfronteerd met deze nieuwe waarneming van mislukking, kondigde de regering in juli 2018 de inzet aan van een netwerk van toegankelijkheidsambassadeurs om de bewustwording bij deze managers te vergroten. Dit netwerk is echter nog steeds niet tot stand gebracht. Bovendien bleek uit een veldonderzoek, uitgevoerd in 2018 door de handicapvereniging APF France, dat van de 442 ERP-systemen 86% van degenen die verklaarden te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten11 in 1er Januari 2015, en die dus waren vrijgesteld van het indienen van een Ad'AP, zijn in werkelijkheid ontoegankelijk. Van zijn kant heeft de Verdediger van zijn kant in 2019 in een zaak over de onbereikbaarheid van een basisschool kunnen constateren dat de betrokken gemeente, die haar verplichtingen op het gebied van archivering niet was nagekomen Ad'AP, was niet gecontroleerd, ook niet des te meer geen sanctie door de prefectuur. In een onderzoek dat in januari 2020 door de IFOP op initiatief van de APF werd uitgevoerd, onder 11 mensen, zegt tweederde van de mensen met een handicap dat ze moeilijkheden ondervinden bij hun verplaatsingen vanwege de ontoegankelijkheid van de infrastructuur.

In de situaties die naar hem worden verwezen, wordt de verdediger van de rechten bovendien regelmatig opgeroepen om de beschuldigde eraan te herinneren dat, in toepassing van het algemene beginsel van non-discriminatie, de onmogelijkheid om een ​​structuur toegankelijk te maken niet systematisch mag zijn. resulteren in een weigering van de toegang tot rechten voor mensen met een handicap zodra de aangeboden dienst kan worden geleverd door middel van "redelijke aanpassingen". Deze principes worden grotendeels genegeerd en moeten worden herinnerd aan ERP-operators in de informatie die door de administratie wordt geproduceerd.

Hieraan kunnen, voor nieuwbouw, de pogingen van de regering in 2007 (decreet nr. 2007-1327 van 11 september 2007), vervolgens van de wetgever in 2011 (wet nr. 2011-901 van 28 juli 2011), gelukkig gecensureerd worden door de Raad van State (CE, 21 juli 2009, nr. 295382) en de Constitutionele Raad (Cons. Const., 28 juli 2011, nr. 2011-639), om afwijkingen van de verplichting tot 'toegankelijkheid die van toepassing is op openbare gebouwen tijdens de bouw ervan, in strijd met het beginsel van universeel ontwerp waarin het Verdrag voorziet.

Er moet ook worden opgemerkt dat verschillende teksten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van de wet van 11 februari 2005 pas zeer laat werden aangenomen (bv. Toegankelijkheid van bestaande penitentiaire inrichtingen)12of zelfs, zijn nog steeds niet gepubliceerd. Dit is met name het geval voor de normen die van toepassing zijn op sportarena's, instellingen die bedoeld zijn om het publiek een visuele of audiodienst te bieden, administratieve detentiecentra en politiebewakingsruimten, feesttenten, tenten en constructies, drijvende inrichtingen en op het werkterrein13 .

21. Toegankelijkheid van woningen
0
(Commentaar)x

Het oorspronkelijke rapport van de staat (in § 173) bevestigt, met betrekking tot artikel 19 van het Verdrag, dat “elke gehandicapte persoon moet kunnen beschikken over accommodatie die is aangepast aan zijn behoeften en zijn capaciteiten voor onafhankelijkheid in de respect voor zijn levenskeuze ”. Maar in artikel 9 negeert het de modaliteiten die zijn geïmplementeerd om dit te bereiken.

Om echter meer, beter en minder duur te produceren, om het aanbod van woningen te versterken en tegelijkertijd 'een ontwerpvrijheid voor de kunstmannen' te herstellen, is de wet nr. 2018-1021 van 23 november 2018 betreffende de evolutie van de woningbouw , ontwikkeling en digitale technologie, bekend als de "ELAN" -wet, hebben bepaalde constructienormen verlaagd, waardoor met name de "alle toegankelijke" regel, waarin de wet van 11 februari 2005 voorziet, die van toepassing is op nieuwe woningen, in twijfel wordt getrokken14. De wet stelt voortaan vanaf de ontwerpfase een quotum van 20% van de toegankelijke woningen vast, terwijl de andere woningen voortaan simpelweg moeten voldoen aan een voorwaarde van schaalbaarheid. Om deze maatregel te rechtvaardigen, presenteert het kabinet de regelgeving op het gebied van toegankelijkheid als zeer restrictief, hoewel deze sinds 2005 al meerdere malen zijn gewijzigd.

Veel verenigingen voor de verdediging van mensen met een handicap, overgenomen door de verdediger van de rechten (advies nr. 18-13 uitgebracht op 11 mei 2018) en de nationale adviescommissie voor de mensenrechten (advies van 3 juli 2018) vergeefs aan de kaak gesteld een schending van de beginselen van toegankelijkheid en universeel ontwerp zoals vastgesteld door het verdrag. Als reactie hierop besloot het kabinet om de basis van nieuwe woningen die vanaf de bouwfase aan de toegankelijkheidseisen moeten voldoen, te verbreden door de drempel voor de verplichte installatie van een lift op 3e verdieping. Deze maatregel blijft echter onvoldoende om de negatieve effecten van de invoering van het quotum op het aanbod van toegankelijke huisvesting te compenseren, die al ver onder de behoeften van mensen met een handicap ligt, om nog maar te zwijgen van de verslechtering van de vertraging die Frankrijk heeft opgetekend in vergelijking met zijn Europese buren, in een context waarin de behoeften zullen toenemen met de vergrijzing van de bevolking.

22. Bereikbaarheid van vervoer en wegen
0
(Commentaar)x

De wet van 11 februari 2005 legde de verplichting op om het openbaar vervoer binnen 10 jaar toegankelijk te maken. Geconfronteerd met de geconstateerde vertraging besloot de regering, net als het ERP (zie § 20), om na 2015 de termijn voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer te verlengen door plannen op te stellen toegankelijkheidsbestuurders - geprogrammeerde toegankelijkheidsagenda (SDA-Ad'AP). Maar, in tegenstelling tot het ERP, is er geen sanctie, met name strafrechtelijk, voorzien in het geval de transportorganiserende autoriteit (AOT) faalt bij de implementatie van de Ad'AP. Bovendien zijn de administratieve sancties die zijn voorzien in geval van vertraging bij het indienen van de agenda en bij de uitvoering van de werkzaamheden niet erg afschrikwekkend. Bovendien, terwijl de wet in de oorspronkelijke versie had bepaald dat de bewegingsketen "die de gebouwde omgeving, wegen, openbare ruimtes, vervoerssystemen en hun intermodaliteit omvat", zou worden georganiseerd om toegankelijkheid "in zijn geheel" voor mensen met een handicap of beperkte mobiliteit, wet nr. 2015-988 van 5 augustus 2015, ter bekrachtiging van verordening nr. 2014-1090 van 26 september 2014, stelde deze verplichting ter discussie.

Voortaan wordt aan de toegankelijkheidsverplichting van vervoerdiensten voldaan door de installatie van stopplaatsen die als "prioriteit" worden beschouwd (met name gezien hun frequente bezoeken). Maar in tegenstelling tot wat het begrip prioriteit zou kunnen impliceren, voorzien de teksten niet in een programmering van de toegankelijkheid van alle stopplaatsen van de bewegingsketen. In feite zijn de transportorganiserende autoriteiten die de toegankelijkheid van de prioritaire stopplaatsen verzekeren definitief ontheven van elke verplichting om andere stopplaatsen die als niet-prioritaire stopplaatsen worden beschouwd, toegankelijk te maken. Deze situatie is bijzonder schadelijk voor mensen met een handicap, die daarom gedwongen worden meer gebruik te maken van andere vervoersoplossingen, met name vervoer op aanvraag, die onverenigbaar blijken te zijn met de beperkingen die aan de uitoefening van een beroepsactiviteit verbonden zijn. of een sociaal leven (zie § 52).

Volgens het Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Planning (CEREMA), 63% van de stedelijke en niet-stedelijke vervoersnetwerken, 73% van de niet-stedelijke wegennetwerken en 100% van de regionale vervoersnetwerken werden gedekt (of in ontwikkeling) door een masterplan voor toegankelijkheid bij 1er Januari 2018. Als steden voorbeeldig zijn, zoals Lyon dat in 2018 de 1er Europese toegankelijkheidsprijs, de situatie is niet overal even positief in Frankrijk. In Parijs zijn slechts negen metrostations op een enkele lijn toegankelijk, of 3% van alle stations, en dit wanneer de liften die de perrons bedienen ... De bus nemen tijdens de spits kan de reistijd en de reserveringen voor vervoer op aanvraag moeten soms tot twee weken van tevoren worden gemaakt. Bovendien is er, als de bussen geschikt zijn, vaak een mismatch tussen haltes en voertuigen, of zelfs tussen haltes en straatmeubilair. In september 2018 leidde de handicapvereniging APF France een actie om te protesteren tegen de traagheid waarmee het gebied op de toegankelijkheidsnormen werd gebracht, die voortdurend werd uitgesteld met onthullende slogans zoals "geen metro, geen werk, slaap". vooral de impact van vervoer op het beroepsleven.

Met betrekking tot het schoolvervoer maakt artikel L. 3111-7-1 van de vervoerswet, gewijzigd door de wet van 5 augustus 2015, nu gezinnen (en niet AOT's) het initiatief van bereikbaarheid van de halteplaatsen die hun huizen en scholen bedienen en bepaalt dat andere stopplaatsen voor het exclusieve gebruik van het schoolvervoer niet onder de toegankelijkheidsverplichting vallen.

Sinds 2005 voorziet de wet in de invoering, door de AOT, van een procedure voor het melden van obstakels die mensen met beperkte mobiliteit tijdens het reizen tegenkomen (artikel L. 1112-7 van de vervoerscode).

Het doel van deze procedure is om de effectieve toegankelijkheid van de verschillende vervoerswijzen te verzekeren door het mogelijk te maken obstakels voor het vrije verkeer van personen te identificeren en te corrigeren (bv. Defecte oprijplaten voor bussen, kapotte liften) . Door een gebrek aan communicatie vanuit de AOT's over het bestaan ​​van een dergelijk apparaat, blijft het in de praktijk echter weinig gebruikt door gebruikers.

Wat de wegen betreft, bepaalt wet nr. 91-663 van 13 juli 1991 (art. 2) dat "openbare of particuliere wegen die openstaan ​​voor het openbaar verkeer, moeten worden aangelegd om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap mogelijk te maken volgens de voorschriften. technieken vastgelegd bij decreet (…) ”, maar legt geen algemene verplichting op om toegankelijkheid te bieden. In feite, in toepassing van de regelgeving en in strijd met het principe van toegankelijkheid van de reisketen, zijn de vereisten voor toegankelijkheid over de weg alleen van toepassing in het geval van de aanleg van nieuwe sporen, of werkzaamheden op de weg. Toegegeven, de plannen voor verbetering van de weg en de openbare ruimte (PAVE) helpen, als ze bestaan, om de bereikbaarheid van de weg te bevorderen. Maar anders dan in het staatsrapport staat, zijn alleen gemeenten met meer dan 1 inwoners verplicht om een ​​PAVE op te stellen. Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE) heeft echter van de 000 gemeenten op het vasteland van Frankrijk meer dan één op de twee (36%) minder dan 529 inwoners.15.

Over de toegankelijkheid van informatie- en communicatiesystemen en -technologieën (zie § 56) en over de toegankelijkheid van de media (§ 58).

Artikel 10 - Recht op leven

Volgens het verdrag moet de staat alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap daadwerkelijk het recht op leven genieten op voet van gelijkheid met anderen. Zoals in het staatsrapport wordt vermeld, is er in de nationale wetgeving een corpus aan wetgeving die bedoeld is om de doeltreffendheid van deze wet te regelen, met name op het gebied van bio-ethiek. Maar er zijn ook risico's op oversterfte als gevolg van handicaps.

23. Vragen met betrekking tot het begin en het einde van het leven
0
(Commentaar)x

Frankrijk is het eerste land dat in 1983 een onafhankelijk orgaan heeft opgericht, de National Consultative Ethics Committee (CCNE), dat verantwoordelijk is voor "het geven van adviezen over ethische problemen en sociale kwesties die zijn opgeworpen door vooruitgang in kennis op het gebied van biologie, geneeskunde en gezondheid ”. Hij heeft verschillende keren gereageerd op prenatale en pre-implantatiediagnose. Deze omvatten technieken die nu niet-invasief zijn, waardoor een algemene screening van een toenemend aantal ziekten en genetische afwijkingen mogelijk is, waarvan sommige, zoals cystische fibrose en trisomie, verband houden met handicaps. Opeenvolgende CCNE-adviezen laten zien dat de vrije keuze die aan ouders wordt gelaten om de zwangerschap voort te zetten of te beëindigen sterk wordt beïnvloed door het al dan niet inclusief is in de samenleving met betrekking tot handicap.

Met betrekking tot kwesties die verband houden met het levenseinde, voorzien de wetten van “Claeys-Léonetti” van 2005 en 2016 in het respecteren van rechten en het streven naar het maximum van de wil van de persoon en stellen daartoe procedures in om te vermijden "Onredelijke koppigheid", kies een persoon die u vertrouwt en moedig het opstellen van "voorafgaande richtlijnen" aan.

De wet (art. L. 1111-11 van de volksgezondheidscode) bepaalt dat “Elke meerderjarige persoon voorafgaande richtlijnen kan schrijven in het geval dat hij op een dag niet in staat is zijn wensen kenbaar te maken. Deze wilsverklaringen geven uitdrukking aan de wensen van de persoon met betrekking tot het levenseinde met betrekking tot de voorwaarden voor voortzetting, beperking, stopzetting of weigering van behandelingen of medische procedures ”. Maar met betrekking tot personen onder curatele stelt de wet dat zij alleen voorafgaande richtlijnen mogen schrijven met toestemming van de rechter of de familieraad. De tutor kan haar bij deze gelegenheid niet bijstaan ​​of vertegenwoordigen.

24. Zelfmoord en andere risico's op oversterfte van mensen met een handicap
0
(Commentaar)x

In Frankrijk, net als in andere landen, is het zelfmoordcijfer gedaald sinds de jaren 1980. De National Suicide Observatory meldde in zijn rapport van 2014 niettemin dat mensen met een handicap het onderwerp van weinig werk zijn geweest. en verdienen speciale aandacht. De routekaart 'Geestelijke gezondheid en psychiatrie 2018' van de regering houdt hier rekening mee door mentale handicap te noemen als andere factoren van kwetsbaarheid.

Volgens een ontvangen idee zouden zelfmoorden en ongevallen de extra sterfte onder mensen met psychische stoornissen verklaren. Uit een studie van Public Health France, gepubliceerd in 2017, blijkt dat cardiovasculaire en luchtwegaandoeningen, zelfmoord en ongevallen die pas daarna komen de oorzaak zijn. Het lijkt er inderdaad op dat deze mensen deels ontsnappen aan preventiecampagnes tegen roken en andere verslavingen en kankerscreening.16. Dit fenomeen komt ongetwijfeld in een bredere context voor bij alle gehandicapten.

In 2018 heeft CCNE in haar advies over De ethische kwesties van ouder worden, maakt zich zorgen over de gevolgen van de concentratie van ouderen en minder welgestelden in een geïnstitutionaliseerde omgeving die niet erg inclusief is: "Welke betekenis zal het leven van mensen hebben als veroudering, ziekte en handicap worden gecombineerd met een verlies aan autonomie , een vermindering van hun vrijheden en een vermindering van de middelen? ". Elk jaar wordt een derde van de zelfmoorden gepleegd door 65-plussers (3 gevallen).

Boven de 85 jaar is het zelfmoordcijfer het hoogst onder de bevolking. 70% van de mensen die stierven leed aan manifestaties van depressie, niet herkend of onbehandeld. De gevoelde en / of echte eenzaamheid en isolatie van ouderen wordt versterkt door overmedicatie, overopname en overinstitutionalisering.

Artikel 11 - Risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties

Krachtens het verdrag zijn staten verplicht om, in overeenstemming met hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming en veiligheid van personen met een handicap in risicosituaties te waarborgen. In zijn rapport zegt de staat aandachtig te zijn "voor de noodzaak om maatregelen te nemen die zijn aangepast aan de behoeften van kwetsbare mensen, in het bijzonder mensen met een handicap, in risicosituaties of humanitaire noodsituaties". Er blijven echter hiaten bestaan, met name wat betreft noodopvang en opvang van migranten, en het in aanmerking nemen van de specifieke behoeften van mensen met een handicap is nog steeds moeilijk te begrijpen voor de overheid, zoals onlangs is aangetoond door de beheer van de gezondheidscrisis in verband met Covid 19.

25. Opvang bij calamiteiten en organisatie van hulpdiensten
0
(Commentaar)x

Verenigingen klagen regelmatig de slechte kwaliteit van de opvang van mensen met een handicap in noodsituaties aan, met name als gevolg van een gebrek aan kennis van handicaps en een gebrek aan opleiding van zorgverleners, hun moeilijkheden bij het communiceren (bij pijn of bij gebrek aan een tolk gebarentaal) en gebrek aan logistiek. Vandaar een gebrek aan een effectieve diagnose, een gebrek aan anticipatie op het management en een verslechtering van de toestand van de patiënten. Het rapport over Toegang tot zorg en gezondheid voor mensen met een handicap17 bevestigde in 2013 de vertraging van Frankrijk op dit punt in vergelijking met andere Europese landen.

Ingeschreven in de wet sinds 2005 (artikel 78 van de wet van 11 februari 2005), is de verplichting van toegankelijkheid van openbare hulpdiensten (Samu, politie, gendarmerie, brandweerlieden) voor mensen met gehoorproblemen, geworden vertaald, in 2011, door de creatie van een nationaal alarmnummer 114, waardoor mensen met gehoor- of spraakproblemen een noodgeval per fax of sms kunnen melden. Het was pas zeer recent, op 22 februari 2019, dat het "totale gespreksplatform" (audio, video, tekst), dat voldoet aan de toegankelijkheidseisen voorzien door de wet van 2005, genoemd door de staat in zijn rapport initiaal (artikel 9), is ingevoerd. Dit nummer is nu 24 uur per dag, 24 dagen per week toegankelijk via een ‘Urgence 7’ smartphone-applicatie, een ‘www. urgence7.fr ”evenals via sms en fax. Maar deze dienst blijft tot op de dag van vandaag ontoegankelijk voor bepaalde gehandicapten, zoals doofblinden, die de niet-naleving van slechtziende en braillestandaarden aan de kaak stellen (gebrek aan contrast, ongeschikte kleuren, moeilijk vinden van de oproepknop en het gebied tekst, onvermogen om de interface te wijzigen en afwezigheid van braille behalve per e-mail en sms).

26. Opvangvoorzieningen voor gehandicapte migranten
0
(Commentaar)x

Ter gelegenheid van verwijzingen en haar onderzoek voorafgaand aan haar rapport getiteld Ballingen en grondrechten, drie jaar na het rapport van Calais18, gepubliceerd in december 2018, constateerde de verdediger van de rechten ernstige tekortkomingen in de opvangvoorzieningen van migranten, inclusief vluchtelingen en asielzoekers, met name de meest kwetsbaren, waaronder mensen met een handicap: weigering van huisvesting noodhulp en gebrek aan medische zorg voor gehandicapte kinderen die aan ernstige pathologieën lijden… Er doen zich identieke gevallen voor voor de installatie, het beheer en de evacuatie van kampen voor intra-Europese migranten zoals de Roma. Wat asielzoekers betreft, is er in de onderzoeksprocedures van het Franse Bureau voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen (OFPRA) sinds 2015, door transcriptie van een Europese richtlijn, in het bijzonder aandacht te besteden aan de meest kwetsbaar.

27. Beheer van gezondheids- of klimaatrisico's en grote risico's
0
(Commentaar)x

De oversterfte als gevolg van de hittegolf in de zomer van 2003 heeft het bewustzijn in Frankrijk vergroot en de preventie- en beheersplannen voor klimaatrisico's houden nu rekening met de situatie van kwetsbare mensen. Maar de gezondheidscrisis die verband houdt met Covid 19 heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat de overheid moeilijkheden ondervindt om volksgezondheidskwesties te verzoenen met de behoefte aan een passend antwoord op de specifieke behoeften van mensen met een handicap. om zowel hun gezondheid als hun rechten en vrijheden te beschermen. De verenigingen uitten dus hun bezorgdheid over het risico van discriminatie van mensen met een handicap bij onvoldoende aandacht voor de veelzijdige realiteit van handicaps bij het beheer van de pandemie. Deze verschillende zorgen werden door de verdediger van de rechten overgebracht naar de regering en de controlemissie van de Senaatscommissie voor de wet met betrekking tot de controle van de maatregelen die de regering heeft genomen om de Covid 19-epidemie te bestrijden (advies nr. ° 20-03 van 27 april 2020).

Toegegeven, de goedkeuring door de regering van verschillende maatregelen die bedoeld zijn om rekening te houden met de bijzondere situatie van mensen met een handicap, moet worden toegejuicht. Onder hen: - de aanpassing van de voorwaarden en modaliteiten van uitgangen tijdens de bevalling, bijvoorbeeld: de afgifte van een afwijkend attest voor slechtzienden, de versoepeling van de uitgangsregels voor autistische mensen, de publicatie van een attest in "Gemakkelijk te lezen en begrijpen" versie,…; - toegang tot informatie en communicatie met betrekking tot de epidemie, bijvoorbeeld: de vertaling in LSF en ondertiteling van de meeste toespraken en interventies van leden van de regering, de oprichting van een Veelgestelde vragen gewijd aan de kwesties aangetroffen door mensen met een handicap; - automatische uitbreiding van rechten en voordelen in verband met een handicap. Maar het is ook nodig om te betreuren: - een gezondheidsbenadering van handicaps die tot assimilatie heeft geleid a priori mensen met een handicap voor mensen die "risico lopen", met name met betrekking tot de voorwaarden voor toegang tot spoedeisende zorg en reanimatie, aankondigingen met betrekking tot deconfinement-maatregelen; - het gebrek aan aangepaste reacties, zoals het ontbreken van respijtoplossingen, van beschermende uitrusting voor zorgverleners, de onderbreking van zorg en ondersteuning die essentieel zijn voor handicaps, ... resulterend in de verzwakking van personen met een handicap en hun omgeving .

Artikel 12 - Erkenning van rechtspersoonlijkheid

Artikel 12 van het Verdrag bevestigt het recht van personen met een handicap op erkenning in alle plaatsen van hun rechtspersoonlijkheid en op het genot van handelingsbekwaamheid op alle gebieden, op basis van gelijkheid met anderen. Voor het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) kan het feit dat een persoon wordt erkend als een persoon met een handicap of lijdt aan een handicap, niet rechtvaardigen dat hij zijn rechtsbevoegdheid wordt ontnomen, en bijgevolg rechten waarin het verdrag voorziet.

28. Een beschermingsregeling die in strijd is met het verdrag
0
(Commentaar)x

Begin 2017 werden meer dan 725 mensen in Frankrijk onder een systeem van rechtsbescherming geplaatst, zoals voogdij, curatorschap en, zeldzamer, bescherming van gerechtigheid.

De verdediging van de grondrechten van de meest kwetsbare groepen, in het bijzonder gehandicapten en ouderen met verlies van autonomie, die onder een beschermingsregime worden geplaatst vanwege een aantasting van hun vermogens, vormt de kern van de missies en acties van de verdediger. Rechten. Zo publiceerde hij in september 2016 een rapport over Juridische bescherming van kwetsbare volwassenen in Frankrijk, met betrekking tot de grondrechten die in het verdrag zijn uiteengezet. Dit verslag herinnert eraan dat het paradigma "van wil en voorkeuren" dat "van de beste belangen" moet vervangen. Dit houdt een verschuiving in van een systeem van vervangende beslissingen (type voogdij), die de persoon zijn rechtsbevoegdheid ontneemt, naar een systeem van ondersteunde beslissingen. Beschermende maatregelen moeten proportioneel zijn, aangepast aan elke situatie, gegradueerd, beperkt in de tijd en periodiek gecontroleerd.

Het oorspronkelijke rapport van de staat beschrijft eenvoudig de geldende wet, zonder de doeltreffendheid ervan in twijfel te trekken. Als de beginselen van noodzaak, evenredigheid en subsidiariteit van rechtsbeschermingsmaatregelen echter grotendeels zijn vertaald door wet nr. 2007-308 van 5 maart 2007 tot hervorming van de rechtsbescherming van volwassenen, is de verdediger of rights merkt op dat de uitvoering ervan in de praktijk niet gegarandeerd is. De gradatie van beschermingsmaatregelen, met een spaarzaam gebruik van vertegenwoordigingsmaatregelen, is nog lang niet gerealiseerd: de meerderheid van de uitgesproken maatregelen zijn nog steeds maatregelen die de rechtsbevoegdheid ontnemen. De Rekenkamer deelt deze bevindingen in een rapport uit 201619. Een recent onderzoek door de Directie Burgerzaken en het Zegel (DACS) in 2018 bevestigt dat van de 77 nieuwe maatregelen die in 486 werden geopend, 2016 voogdij zijn (d.w.z. 41% van de gevallen, een constante trend), 582 54 curatorschappen en 34 autonome waarborgen20.

Volgens artikel 415 van het Burgerlijk Wetboek: "Deze bescherming is vastgesteld en verzekerd met respect voor de individuele vrijheden, de grondrechten en de waardigheid van de persoon". Maar, zoals de verdediger van de rechten opmerkt, leidt het ontzeggen van de rechtsbevoegdheid aan personen die onder beschermend toezicht zijn geplaatst, in feite tot het ontzeggen of ontnemen van bepaalde grondrechten die door het verdrag worden gegarandeerd.

De verdediger van de rechten betreurt ook het gebrek aan beheer van deze openbare orde. Het gebrek aan nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de situatie van beschermde volwassenen in Frankrijk is een voorbeeld.

29. Een recent besef dat nog moet werkelijkheid worden
0
(Commentaar)x

In deze context werd in 2018 een interministeriële missie opgericht om, met de steun van een werkgroep waarin alle actoren van de bescherming van kwetsbare volwassenen samenkomen, voorstellen te ontwikkelen voor de hervorming van het rechtsbeschermingssysteem in overeenstemming met aan de beginselen van het verdrag. De bevindingen van de missie zijn in september 2018 gepubliceerd21, in een rapport getiteld De evolutie van de rechtsbescherming voor individuen - De meest kwetsbaren erkennen, ondersteunen en beschermen met meer dan honderd voorstellen, waaronder: de totstandbrenging van een samenhangend wettelijk kader dat de erkenning van de bekwaamheid van de persoon en de uitdrukking van zijn wil, zijn keuzes en zijn voorkeuren effectief maakt elke keer dat het is mogelijk zonder de persoon op te sluiten of te stigmatiseren; het consolideren van het "grondrechtenblok" van de wettelijk beschermde persoon; het creëren van een enkele beschermingsmaatregel op basis van een vermoeden van bekwaamheid van de beschermde volwassene. Deze voorstellen werden slechts zeer gedeeltelijk overgenomen in wet nr. 2019-222 van 23 maart 2019 betreffende de programmering en hervorming van het gerechtelijk apparaat 2018-2022.

De verdediger van de rechten is verheugd over de grote vooruitgang die wordt vertegenwoordigd door de volledige erkenning, bij wet, voor alle beschermde volwassenen, van het recht om te stemmen, te trouwen, te trouwen en te scheiden zonder voorafgaande toestemming van de rechter. Niettemin, in zijn adviezen aan het Parlement22betreurt het dat deze ontwikkelingen geen onderdeel zijn geweest van een meer omvattende hervorming die volledige en effectieve erkenning mogelijk maakt van alle grondrechten die door het verdrag worden erkend. Het is inderdaad duidelijk dat dit vandaag niet het geval is. Zoals bijvoorbeeld opgemerkt door de verdediger van de rechten, zijn de voorwaarden voor de afgifte en vernieuwing van de nationale identiteitskaart (CNI), voorzien door de regelgeving, in strijd met de algemene principes en rechten erkend door de CIDPH omdat ze momenteel elke volwassene onder toezicht verbieden om alleen de procedures te starten om een ​​nationale identiteitskaart te verkrijgen (besluit nr. 2020-027 van 20 mei 2020). Evenzo bepaalt artikel 475 van het Burgerlijk Wetboek de gerechtelijke stappen van personen onder curatele met toestemming van de rechter of de familieraad. Door voorwaarden te bieden voor hun directe toegang tot de rechter, ontzegt de wetgeving het recht van personen met een handicap om op alle gebieden hun rechtsbevoegdheid te genieten, op basis van gelijkheid met anderen.

30. Een beperkt recht op toegang tot bankdiensten en financiële kredieten
0
(Commentaar)x

Artikel 12.5 van het verdrag herinnert aan het recht van personen met een handicap om hun financiën te controleren en, onder dezelfde voorwaarden als andere personen, toegang te hebben tot bankleningen, hypotheken en andere financiële kredieten. Uit de verwijzingen naar de verdediger van de rechten blijkt echter dat deze rechten niet altijd worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld: - de weigering door een bankinstelling om een ​​beschermde volwassene een betaalkaart af te geven waarmee hij zijn dagelijkse uitgaven kan betalen. Na tussenkomst van de verdediger van de rechten heeft de bank haar interne procedures herzien en heeft de persoon nu een betaalkaart (beslissing nr. 2018-103 van 19 april 2018); - de beperkende voorwaarden voor de exploitatie en het beheer van onlinerekeningen voor beschermde volwassenen opgezet door een bankinstelling (raadpleging van rekeningen op internet, overschrijving van rekening naar rekening, verzet op kaart, chequeboekjes, automatische incasso, enz.). Na de tussenkomst van de verdediger van de rechten verbeterde de bank de telematica-bankdiensten die worden aangeboden aan beschermde volwassenen (besluit nr. 2018-115 van 3 mei 2018); - de weigering van krediet voor personen met een handicap vanwege de aard en het niveau van hun middelen, in dit geval de ontvangst van de uitkering voor gehandicapte volwassenen (besluit nr. 2018-088 van 29 maart 2018).

Artikel 13 - Toegang tot de rechter

Op grond van artikel 13 heeft de staat de verplichting om ervoor te zorgen dat personen met een handicap daadwerkelijk toegang hebben tot de rechter op basis van gelijkheid met anderen. Dit houdt in dat zij erkennen dat zij in staat zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen en dat zij daadwerkelijk toegang hebben tot juridische vertegenwoordiging, hun rechten kennen, beslissingen over hen aanvechten en als getuigen kunnen worden gehoord. In het eerste rapport van de staat wordt het onderwerp slechts gedeeltelijk behandeld door zich te beperken tot het beschrijven van bepaalde maatregelen, zonder de effectieve toepassing ervan te vermelden. Mensen met een handicap worden tegenwoordig echter geconfronteerd met tal van obstakels die hun effectieve toegang tot de rechter belemmeren.

31. Belemmeringen voor effectieve toegang tot de rechter voor mensen met een handicap
0
(Commentaar)x

Zoals vermeld in het initiële rapport van de Staat, werden procedurele aanpassingen voorzien door artikel 76 van de wet van 11 februari 2005 voor mensen met doofheid, mensen met een visuele handicap en mensen met afasie. Deze afspraken worden in de praktijk echter niet altijd gerespecteerd. Zo heeft een verzoeker die aan doofheid lijdt, tijdens een hoorzitting voor de administratieve rechtbank van Parijs, verzocht om overeenkomstig de wet te worden bijgestaan ​​door een tolk in gebarentaal. De rechtbank weigerde hem deze bijstand en beperkte zich ertoe hem uit te nodigen, vergezeld van een persoon naar keuze. In dit geval oordeelde de Raad van State dat het niet verlenen van de nodige hulp aan mensen met doofheid tijdens hoorzittingen waarschijnlijk zal leiden tot nietigverklaring van het vonnis (CE, 15 maart 2019). Bovendien is het wettelijk kader waarin de wet van 2005 voorziet, onvoldoende omdat het niet voorziet in aanpassing van procedures voor andere vormen van handicap. Met name voor mensen met een verstandelijke beperking is er een gebrek aan toegang tot informatie met betrekking tot de procedure via gemakkelijk leesbare en begrijpelijke media, evenals de mogelijkheid voor mensen met een handicap om in alle stadia van de procedure te worden begeleid. door een persoon naar keuze.

De toegang tot rechtsbijstand, zoals vermeld in het staatsverslag, wordt in feite belemmerd door het lage niveau van de middelenplafonds die zijn voorzien om van dit mechanisme te profiteren. Ernstig gehandicapte personen die bijvoorbeeld zowel profiteren van de uitkering van de uitkering voor gehandicapte volwassenen als van extra inkomen, zien hun inkomen hoger dan de drempel voor het verlenen van volledige rechtsbijstand. Door het lage niveau van hun inkomen, in combinatie met gedeeltelijke rechtsbijstand, kunnen ze echter geen beroep doen op een advocaat.

Bovendien zijn er, zoals de staat opmerkt, legale hotlines en "toegangspunten voor rechten" om te voorzien in de specifieke behoeften van mensen met een handicap, maar deze blijven ontoereikend. In dit verband is de verdediger van de rechten betrokken bij het verhelpen van het informatietekort van gehandicapte rechtzoekenden over hun rechten en het tegengaan van de daaruit voortvloeiende logica van verzaking door via zijn netwerk van afgevaardigden verspreid over het hele nationale grondgebied bij te dragen aan mensen met een handicap informeren en begeleiden. Ook de belangrijke rol die verenigingen van gehandicapten op dit gebied spelen, moet worden benadrukt.

De verwijzingen die de verdediger van de rechten heeft ontvangen, onthullen een wijdverbreide praktijk binnen de afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH), die erin bestaat geen redenen op te geven voor hun beslissingen om de opening van een recht te weigeren. Deze praktijken zijn niet alleen illegaal, maar hebben ook tot gevolg dat mensen met een handicap de mogelijkheid worden ontnomen om een ​​relevante basis te leggen voor hun verhaal. Op verzoek van de verdediger van de rechten hebben de betrokken MDPH's hun praktijken af ​​en toe gewijzigd.

De verdediger van de rechten is echter van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om op nationaal niveau de illegale praktijken van MDPH's duidelijk te reguleren in termen van de redenen voor hun beslissingen.

De ontoegankelijkheid van gebouwen, vermeld in artikel 9 van dit rapport, vormt ook een belemmering voor de toegang tot de rechter, zowel voor rechtzoekende partijen als voor gehandicapte juridische assistenten. De deelname van mensen met een handicap aan het rechtsstelsel anders dan als procespartij is een criterium dat is aangenomen door het Comité voor de Rechten van Mensen met een Handicap (CRPD). In beslag genomen door een gehandicapte advocaat wegens de benadeelde uitoefening van haar beroep door de onbereikbaarheid van de rechtbanken, oordeelde de Raad van State23, in 2010, dat de staat passende maatregelen moest nemen om advocaten met een handicap in staat te stellen hun beroep uit te oefenen. Deze maatregelen "moeten in principe de toegankelijkheid van de gebouwen van justitie omvatten, ook die van de delen die niet voor het publiek toegankelijk zijn, maar waartoe de advocaten moeten kunnen komen voor de uitoefening van hun functies (…)". Deze toegankelijkheid is echter niet altijd effectief, zoals de verdediger van de rechten opmerkte in een andere zaak die voor hem ligt (beslissing nr. 2018-036 van 27 juli 2018). Dit is ook het geval voor politiebureaus (besluit nr. 2019-245 van 16 oktober 2019).

32. De opleiding van beroepsbeoefenaren die bijdragen tot de rechtsbedeling
0
(Commentaar)x

Het ontbreken van een handicap-opleiding voor professionals die betrokken zijn bij de rechtsbedeling is de oorzaak van stigmatiserend gedrag of discriminerende beslissingen op basis van een negatieve voorstelling van handicap, volgens welke de gehandicapte persoon noodzakelijkerwijs niet in staat is om te begrijpen wat ze zijn. we leggen hem uit, om de zorg voor zijn kind te verzekeren, ... of zelfs aanleiding geeft tot een verkeerde analyse van het gedrag van een kind als zijnde gerelateerd aan mishandeling, terwijl het in werkelijkheid gaat om manifestaties van zijn handicap .

Ondanks de positieve initiatieven die op nationaal niveau zijn genomen in de richting van een betere opvang van mensen met een handicap in openbare diensten, zoals de Marianne-benchmark, stelt de verdediger van de rechten een duidelijk gebrek vast opleiding en bewustwording van handicaps bij politieagenten die belast zijn met het verwelkomen van het publiek en het registreren van klachten op politiebureaus (besluit nr. 2019-245 van 16 oktober 2019), wat soms resulteert in gedrag ongepast zijn om de vrijheid van meningsuiting van de slachtoffers te vertragen en hen ervan te weerhouden hun proces voort te zetten.

Het juridische corpus op het gebied van handicap, dat bestaat uit alle specifieke wettelijke normen die van toepassing zijn op mensen met een handicap, wordt gekenmerkt door zijn grote complexiteit, met name vanwege het grote aantal teksten, de overlapping van specifieke normen met algemeen recht , specifieke rechten die verband houden met de verschillende socialebeschermingsstelsels, de technische aard van de systemen, enz. Tot op heden wordt dit juridische vak echter nauwelijks onderwezen als onderdeel van de initiële of voortgezette opleiding van beoefenaars van juridische beroepen, die aangeven dat zij bij de behandeling van zaken op reële moeilijkheden stuiten. In de praktijk wordt het advies en de verdediging van personen met een handicap voor de rechtbanken meestal verzorgd door verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen en die vaardigheden en expertise op dit gebied hebben ontwikkeld.

In deze context steunde de verdediger van de rechten in 2016 een voorgestelde wijziging van het wetsvoorstel "Gelijkheid en burgerschap" om in de initiële en voortgezette opleiding van juridische beroepsbeoefenaren een verplichte opleiding in de specifieke kenmerken van opvang en ondersteuning van procespartijen met een handicap. Dit amendement werd echter verworpen door de speciale Senaatscommissie. Deze opleiding is dus nog steeds niet verplicht voor magistraten, hoewel de hervorming van de gerechtelijke organisatie sinds 2019 sociale geschillen (algemene en technische geschillen inzake sociale zekerheid en geschillen inzake sociale bijstand) met elkaar in verband brengt, tot dan onder de bevoegdheid van gespecialiseerde rechtbanken, tot gewone rechtbanken.

Artikel 14 - Vrijheid en veiligheid van de persoon

Krachtens de bepalingen van het verdrag zorgen staten ervoor dat personen met een handicap, op voet van gelijkheid met anderen, het recht op vrijheid en veiligheid van hun persoon genieten, en dat hun vrijheid op geen enkele manier wordt ontnomen. onrechtmatig of willekeurig en, indien hun vrijheid is ontnomen na een procedure, dat zij recht hebben op de waarborgen waarin de internationale mensenrechtenwetgeving voorziet. Ondanks het wettelijke kader dat in het staatsrapport wordt herinnerd, dat bovendien niet alle garanties biedt, worden regelmatig schendingen van mensenrechten en vrijheden geconstateerd.

33. Het zorgsysteem zonder toestemming
0
(Commentaar)x

Het staatsrapport herinnert aan de aanpassingen die zijn aangebracht door wetten nr. 2011803 van 5 juli 2011 en nr. 2013-869 van 27 september 2013 met het oog op de hervorming van de zorgvoorwaarden voor mensen die tot dusverre in het ziekenhuis waren opgenomen zonder toestemming. om de methoden aan te passen aan de gezondheidstoestand van elke patiënt en aan zijn evoluties. Er zijn echter verschillende rapporten24 wijzen op ernstige tekortkomingen in termen van het garanderen van individuele vrijheden bij de implementatie van dit systeem, dat, zoals moet worden opgemerkt, in 93 740 mensen betrof. Ze wijzen met name op een verscheidenheid aan praktijken die de grondrechten in wat betreft het informeren van patiënten over hun rechten, het opstellen van medische verklaringen, afzondering of terughoudendheid, het verloop van de hoorzitting, deze variëren naargelang de territoria, instellingen, diensten en jurisdicties. Sinds 2016 legt de wet een systematische controle op door de rechter van vrijheden en detentie (JLD) voor elke maatregel van volledige ziekenhuisopname zonder toestemming.

Gemiddeld resulteert echter op nationaal niveau slechts één op de tien verwijzingen in een opheffing van de maatregel en deze percentages variëren aanzienlijk tussen de departementen omdat de investeringen van magistraten in de praktijk erg ongelijk blijken te zijn. Bovendien bestaat deze gerechtelijke controle niet voor ambulante zorg zonder toestemming, die in 2015 bijna 37 mensen betrof, of 000% van het totaal aantal mensen in zorg zonder toestemming.

Zoals vermeld door de staat, worden afzondering en terughoudendheid nu in zijn eerste rapport geregeld door wet nr. 2016-41 van 26 januari 2016 betreffende de modernisering van het gezondheidssysteem. De Controller General of Places of Deprivation of Liberty (CGLPL)25 en het VN-Comité tegen foltering (CAT)26 merkte op dat de waarborgen die deze wet biedt in de praktijk niet altijd gerespecteerd worden. Ze merken het veelvuldig gebruik van afzondering met of zonder terughoudendheid op; het wettelijk vereiste register is vaak niet aanwezig; het gebruik van mechanische fixatie voldoet niet altijd aan dezelfde criteria, de duur is variabel en de patiënten op wie de maatregelen betrekking hebben, worden niet altijd ingelicht over hun rechten en over de middelen om in beroep te gaan.

Op basis van deze observaties heeft de verdediger van de rechten een advies uitgebracht over het ontwerp van aanvullend protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van de mensenrechten en de waardigheid van mensen met psychische stoornissen op het gebied van onvrijwillige plaatsing en behandeling. (Oviedo). De verdediger van de rechten is van mening dat ondanks het nagestreefde doel - namelijk het gebruik van misbruik en willekeurige maatregelen voor onvrijwillige plaatsing of behandeling van personen met een psychosociale handicap te voorkomen - de voorgestelde oplossingen in de praktijk ondoelmatig blijken en een bron van misbruik zijn.

Het opnemen van garanties in wetteksten verhindert immers op zich geen misbruik, aangezien zelfs in landen waar deze garanties al wettelijk zijn voorzien, zoals het geval is in Frankrijk, schendingen mensenrechten blijven bestaan. Bijgevolg moedigt de verdediger van de rechten de organen van de Raad van Europa aan om een ​​oplossing te vinden die een meer uniforme toepassing door de lidstaten van proactieve maatregelen in de psychiatrie mogelijk maakt, in de geest van de CIDPH (advies nr. 2018 -29 van 5 december 2018).

34. De problematische status van de eenheden voor moeilijke patiënten (UMD)
0
(Commentaar)x

Deze gespecialiseerde psychiatrische diensten voor veilige ziekenhuisopname, nummer 10 in Frankrijk, zijn bedoeld voor mensen die als gevaarlijk worden beschouwd (art. R. 3222-1 van de volksgezondheidscode). De CGLPL stelt een meer rigoureuze mate van ontneming van individuele vrijheid en andere grondrechten vast.27. En aangezien de scheidslijn tussen de categorieën “gevaarlijke patiënt” en “moeilijke patiënt” prima is, blijft het toelatingsbeleid van elke UMD grotendeels ter beoordeling van de hoofdpsychiater. De CGLPL kon bovendien constateren dat patiënten in UMD bleven, ook al hadden de commissie voor medisch toezicht en de prefect voor hun ontslag beslist. Tot op heden is het een decreet28 die UMD's regelt. Deze tekst is echter onvolledig en biedt onvoldoende bescherming. De regelgeving stelt dus geen criteria voor de toepassing van de maatregel, aangezien deze onder de goede praktijk vallen en geen consensus bereiken onder professionals.29. De hiaten in het wettelijk kader worden regelmatig ingevuld door jurisprudentie. De staatsraad30 zo bevestigde hij het recht om te worden bijgestaan ​​door een advocaat tijdens vergaderingen van de medische toezichtcomités en het einde van de besloten zitting waarin deze comités vergaderen en beslissen over het lot van patiënten.

35. Aanpassing van sancties om gezondheidsredenen
0
(Commentaar)x

De Staat beroept zich op het bestaan ​​van een mogelijkheid tot aanpassing van de straf om gezondheidsredenen31 maar geeft niet aan dat het in feite een heel weinig toegepast apparaat is. De criteria voor het toekennen van deze maatregel zijn inderdaad vaak te restrictief door rechters die eisen dat de vitale prognose van de persoon wordt vastgelegd. Zoals aangegeven door de CGLPL, in haar advies van 22 november 2018 op Rekening houden met situaties van verlies van autonomie als gevolg van leeftijd en fysieke handicaps in penitentiaire inrichtingen : "In de praktijk wordt tot opschorting van de straf meestal besloten ten behoeve van mensen aan het einde van hun leven en zelden op grond van de onverenigbaarheid van iemands gezondheidstoestand met zijn detentievoorwaarden". Bovendien "is het zoeken naar geschikte huisvesting bij vrijlating uit detentie complex en vormt het een grote belemmering voor het toekennen van een aanpassing of schorsing van de straf". Naast de wijziging van straffen, herinnert de verdediger van de rechten er ook aan dat alternatieve maatregelen moeten worden begunstigd wanneer de detentievoorwaarden het niet mogelijk maken te voldoen aan de vereisten van het internationaal recht en het gevangenisrecht met betrekking tot '' gelijke toegang tot rechten en respect voor waardigheid32.

36. Buitenlanders in administratieve detentie
0
(Commentaar)x

Administratieve detentie maakt het mogelijk om een ​​vreemdeling tegen wie een verwijderingsbesluit is genomen, in afwachting van zijn gedwongen terugkeer op een gesloten plaats te houden. Anders dan bij bewaring, bevat de Franse wet geen bepaling over de specifieke situatie van personen wier toestand onverenigbaar is met hun bewaring in bewaring.33. Als de circulaire van 7 december 1999 de psychologische kwetsbaarheid van gedetineerden en de overheersende rol van de arts van de medische eenheid van het administratief detentiecentrum (UMCRA) belicht, geeft ze echter geen informatie over de te volgen procedure bij onverenigbaarheid van iemands toestand met zijn opsluiting.

Bijgevolg verschillen de administratieve reacties sterk van het ene detentiecentrum tot het andere.

Bovendien werd de praktijk van het isoleren van een zieke buitenlander in toepassing van de procedure die bedoeld is om de veiligheid en de openbare orde te handhaven, in plaats van passende gezondheidszorg, aan de kaak gesteld door de CGLPL. Op basis van zijn aanbevelingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een circulaire uitgegeven34 het gebruik van deze praktijken te reguleren en de redenen voor plaatsing in segregatie te onderscheiden.

Als het om een ​​gezondheidsreden gaat, moet de UMCRA-arts dringend ingrijpen en beslissen wat de meest geschikte maatregelen zijn. Ondanks deze details is er nog steeds misbruik van eenzame opsluiting, zoals de verdediger van de rechten aangeeft in een rapport met de titel Buitenlandse zieke mensen: rechten verzwakt, bescherming moet worden versterkt, gepubliceerd in 2019.

Artikel 15 - Recht om niet te worden onderworpen aan foltering of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Het eerste rapport van de staat vermeldt het verbod op foltering in het Franse strafrecht en vermeldt dat, in tegenstelling tot mishandeling, nationale en internationale controlemechanismen dergelijke praktijken niet rapporteren. Het ontbreken van een nationale preventiestrategie lijkt dus gerechtvaardigd. Het staatsrapport werpt echter geen enkele belangrijke vragen op, die verband houden met de materiële voorwaarden van vrijheidsbenemingen, die een onmenselijke en vernederende behandeling van personen met een handicap vormen in de zin van artikel 15 van de Conventie.

37. De voorwaarden voor arrestatie en controle
0
(Commentaar)x

Het optreden van de politie wordt gekenmerkt door een gebrek aan voorbereiding, opleiding en adequate uitrusting om met handicaps om te gaan. Deze situatie kan de oorzaak zijn van handelingen die de integriteit schaden en mishandeling. Het buitensporig gebruik van geweld tegen kwetsbare mensen is herhaaldelijk het onderwerp geweest van verwijzingen en onderzoeken door de Nationale Commissie voor Veiligheidsethiek (CNDS) en vervolgens door de Verdediger van Rechten. De oorzaak is de ontoereikende opleiding van veiligheidsfunctionarissen bij handicaps, met name psychische stoornissen, en het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende betrokken actoren35. Frankrijk werd in 2017 ook veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak die betrekking had op de dood van een persoon met psychische stoornissen na tussenkomst van politieagenten.36.

Het Hof oordeelde dat, zelfs als de intentie om het slachtoffer te vernederen of te laten lijden, niet aanwezig was, de toegediende behandeling - gewelddadige, herhaalde en ondoelmatige handelingen die werden uitgevoerd op een kwetsbare persoon - voldoende ernstig was. om een ​​slechte behandeling te vormen.

38. Voorwaarden voor bewaring
0
(Commentaar)x

Slechte detentieomstandigheden zijn een groot probleem in Frankrijk. Hoewel schendingen van de grondrechten, die met name verband houden met overbevolking in gevangenissen, het gebrek aan re-integratieactiviteiten en -programma's en de moeilijkheid om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, gemeenschappelijk zijn voor alle gevangenen, is de situatie van mensen met een handicap of Het verlies van autonomie in de gevangenis blijft zeer zorgwekkend, volgens het advies van de CGLPL van 22 november 2018: de detentievoorwaarden "van mensen die getroffen zijn door een handicap of leeftijdsgerelateerde problemen zijn niet voldoende, of zelfs helemaal niet. rekening mee gehouden ". Deze situatie is niet recent en heeft aanleiding gegeven tot verschillende veroordelingen tegen Frankrijk door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens onmenselijke en vernederende behandeling (Raffray Taddei tegen Frankrijk, nr. 36435/07, 21 december 2010; G. tegen Frankrijk, n ° 27244/09, 23 februari 2012; Helhal tegen Frankrijk, n ° 10401/12, 19 februari 2015).

De Franse wet voorziet in een toegankelijkheidsverplichting voor nieuwe en tot op zekere hoogte bestaande gevangenissen. Afgezien van het feit dat deze verplichting verre van effectief is (zie § 20), hebben de voorziene normen alleen betrekking op mensen met motorische of visuele beperkingen. Gevraagd door de International Prison Observatory naar de detentievoorwaarden van een persoon die aan ernstige doofheid lijdt, was de verdediger van de rechten daarom van mening dat het ontbreken van specifieke maatregelen om de toegankelijkheid van penitentiaire inrichtingen voor alle personen met een handicap te waarborgen, wat ongeacht de handicap, in strijd is met de bepalingen van artikel L.111-7 van de bouw- en huisvestingswet en met de verplichtingen van de staat in het licht van zijn internationale verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot Artikel 15 van het verdrag. In voornoemd advies roept de CGLPL de gevangenisadministratie op om “de detentievoorwaarden aan alle aspecten van de zorg aan te passen” en nodigt de wetgever uit om het treffen van redelijke aanpassingen op te leggen.

Bovendien merkt de verdediger van de rechten, via zijn netwerk van afgevaardigden van de "gevangenisreferent", op dat er echte problemen zijn in verband met de betrekkingen met de afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH), met name wat betreft de vertragingen bij het onderzoek van zaken en gebrek aan evaluatie in situ de behoeften van de gevangene37. Afgezien daarvan, zoals opgemerkt door de CGLPL, ondervinden gedetineerden onvoldoende of zelfs afwezigheid van reacties die zijn aangepast aan hun ondersteuningsbehoeften. Gevangenisinrichtingen kunnen common law-maatregelen aanvragen, maar in de praktijk worden de betrokken gedetineerden meer bijgestaan ​​door een medegevangene (45%) dan door een externe werknemer (32%), en wordt een aanzienlijk deel niet opgevangen (23 %).

39. Psychische en mentale handicap in plaatsen van vrijheidsbeneming
0
(Commentaar)x

Het is een realiteit die nu gekwantificeerd en beschreven is in de rapporten van de IGAS: "Pathologieën en psychische stoornissen zijn oververtegenwoordigd in de gevangenis: een op de 25 gevangenen voldoet aan de diagnostische criteria voor schizofrenie (d.w.z. vier keer meer dan in de algemene bevolking). ), meer dan een op de drie gevangenen heeft een depressief syndroom, een op de 10 heeft een melancholische depressie met een hoog risico op zelfmoord, een op de zes heeft een sociale fobie, een op de drie heeft algemene angst "38. Deze structuren zijn echter noch een zorgplaats, noch aangepast om met psychische stoornissen om te gaan. Iemand in de gevangenis houden terwijl zijn plaats zich in een zorgstructuur bevindt, staat gelijk aan hem mishandelen: dit was de redenering van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, toen Frankrijk in 2012 werd veroordeeld39.

In feite heeft het deïnstitutionaliseringsbeleid dat de afgelopen jaren in Frankrijk is gevoerd, geleid tot een aanzienlijke vermindering van de opvangcapaciteit in psychiatrische ziekenhuisdiensten, zonder dat de lokale diensten het echter overnemen. Deze vermindering heeft waarschijnlijk de onzekerheid bevorderd van patiënten die sociaal minder goed geïntegreerd zijn en die, bij gebrek aan passende zorg, in een vicieuze cirkel terechtkomen: kleine criminaliteit, incidentele zorg in een vrije omgeving en tijden in de gevangenis, na versnelde proefprocedures zoals onmiddellijke optredens. Het percentage mensen dat strafrechtelijk onverantwoordelijk wordt verklaard, blijft dalen en, zelfs als geen enkele studie dit bevestigt, getuigen de waarnemers van justitie van een toegenomen strafrechtelijke strengheid van de jurisdicties met betrekking tot mensen wier onderscheidingsvermogen zou zijn aangetast. De penitentiaire inrichtingen zijn daarom genoodzaakt er de leiding over te nemen. Velen van hen kiezen ervoor om deze gedetineerden te beschermen tegen geweld van hun medegedetineerden, waardoor de stigmatisering wordt versterkt. Veel moeilijke patiënten, die als ongedisciplineerd worden beschouwd, ondergaan isolatiemaatregelen als sanctie.

Psychische en mentale handicaps zijn ook oververtegenwoordigd in detentiecentra. Doordat de prefecturen geen rekening houden met individuele situaties, wordt de kwetsbaarheid van bepaalde gedetineerden volledig aan het oog onttrokken wanneer de beslissing om hen in detentie te plaatsen wordt genomen. Het aantal wanhopige daden blijft groeien. De vereniging La Cimade stelde in haar rapport van 2017 dus een duidelijke toename vast van zelf toegebrachte verwondingen, scarificaties en zelfmoordpogingen.

Artikel 16 - Recht om niet te worden onderworpen aan uitbuiting, geweld en misbruik

Artikel 16 van het verdrag legt de staat beschermings-, preventie- en bewustmakingsmaatregelen op, meldings- en controlemechanismen en slachtofferhulp. Hoewel er, zoals vermeld in het eerste rapport van de staat, veel mechanismen bestaan ​​tegen mishandeling, zijn ze niet erg operationeel en is het wettelijke kader voor de bestrijding van mishandeling in veel opzichten inefficiënt.

40. Tekortkomingen in de systemen ter bestrijding van mishandeling
0
(Commentaar)x

De verdediger van de rechten heeft met name de afgelopen jaren een toename waargenomen in de frequentie en ernst van verwijzingen in verband met mishandeling in ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen.40. Deze realiteit baart het Comité voor de Rechten van het Kind en het Comité voor de Rechten van de Mens, die ernaar verwijzen in hun Slotopmerkingen van 2015 en 2016 over Franse periodieke rapporten.41. De situaties zijn divers. Het kan gaan om misbruik en verwaarlozing, gebrek aan zorg, schending van het recht op privacy, privacy en vrijheid van komen en gaan. Deze daden kunnen geïsoleerd zijn, individueel, maar de structuren zelf kunnen de oorzaak zijn van mishandeling, met name vanwege het gebrek aan personele en financiële middelen om hun taken uit te voeren met inachtneming van de grondrechten van mensen ontvingen, maar ook hun traagheid bij het verhelpen van geïdentificeerde situaties van mishandeling. Als een van de remmen in de strijd tegen mishandeling de moeilijkheid is van instellingen om hun eigen tekortkomingen te erkennen, is een andere de verwaterde aard van verantwoordelijkheden.

In termen van preventie, terwijl de centrale diensten richtlijnen en bewustmakingsinstrumenten verspreiden, merken de Hoge Autoriteit voor Volksgezondheid (HAS), de Controller-generaal van plaatsen van vrijheidsbeneming (CGLPL) en verenigingen op dat instellingen niet niet genoeg begrijpen om ze bekend te maken bij hun personeel, wier initiële en voortgezette opleiding nog onvoldoende is42. Wat betreft de identificatie van situaties en risicofactoren, hebben de regionale gezondheidsinstanties (ARS) en de departementale raden lokale tools verspreid, maar er is geen landelijk instrument dat wijdverspreid is.

Het eerste rapport van de staat vermeldt de rol van de regionale gezondheidsinstanties (ARS) bij de controle van instellingen en medisch-sociale diensten (ESMS), openbare en particuliere missies die zij delen met de diensten van de provinciale raden onder hun respectieve vaardigheden. Deze controles variëren naargelang het type vestiging en de vaardigheden van de verschillende actoren. Een verordening van 18 januari 2018 verduidelijkte en versterkte de controles door de administratieve autoriteiten. Maar de verdediger van de rechten merkt in de situaties voor hem op dat ze in de praktijk niet altijd efficiënt zijn.

41. De ondoelmatigheid van het wettelijke kader om mishandeling te bestrijden
0
(Commentaar)x

Het strafrecht legt een meldingsplicht op43 aan eenieder die kennis heeft gehad van ontbering, mishandeling of aanranding of seksueel misbruik van een persoon die niet in staat is zichzelf te beschermen vanwege onder meer hun handicap44. Daarnaast legt de wet sinds 2015 medisch-sociale instellingen en diensten de verplichting op om ernstige gebeurtenissen, waaronder gevallen van vermoedelijke mishandeling, onmiddellijk te melden aan de administratieve autoriteiten.45 evenals aan de officier van justitie en, in het geval van een beschermde majoor, aan de voogdijrechter46. Ten slotte moeten alle gezondheidswerkers ernstige ongewenste voorvallen in verband met de zorg melden aan het regionale gezondheidsagentschap.47. In het eerste rapport van de staat worden de bestaande systemen voor gegevensoverdracht weergegeven. Maar de verdediger van de rechten merkt op dat de wet niet voorziet in enige sanctie in geval van niet-naleving van deze procedure. Bovendien is het systeem in de praktijk erg ingewikkeld om te mobiliseren, gezien het te grote aantal betrokken actoren: afhankelijk van het geval hebben individuen of professionals de keuze om een ​​situatie van mishandeling aan bijna tien mensen te melden. verschillende institutionele structuren of contacten48 die noch gecoördineerd zijn, noch in staat zijn om de onderlinge overdracht van waarschuwingen te verzekeren49.

Naast deze verplichtingen biedt de Franse wet bescherming aan de opstellers van rapporten, in het kader van de bescherming van klokkenluiders zoals vastgelegd in de wet van 9 december 2016.50 en de specifieke bescherming waarin de code voor sociale actie en gezinnen voorziet met betrekking tot beroepsbeoefenaren in medisch-sociale instellingen51. Bovendien bevrijdt het wetboek van strafrecht in deze gevallen de gevolgen van de schending van een wettelijk beschermd geheim, zoals het beroepsgeheim.52. Maar deze procedures worden bijzonder slecht begrepen, wat aanleiding geeft tot valse ideeën en belemmeringen voor effectieve bescherming. De angst voor represailles wordt vaak geuit door beroepsbeoefenaren in medisch-sociale instellingen en diensten die getuige zijn van mishandeling, waardoor in de praktijk de grenzen van de door de wet geboden bescherming worden onthuld. Het strafrecht beschouwt de kwestie van mishandeling vanuit het oogpunt van individueel geweld en worstelt om het vanuit een institutionele hoek te vatten.

De staat erkent in zijn rapport dat de techniek van "inpakken", die in de gevestigde orde wordt toegepast bij kinderen en volwassenen die lijden aan autismespectrumstoornissen (ASS), een daad van misbruik is. Een circulaire uit 201653 bevestigt dat “deze praktijk moet worden beschouwd als een gevaar voor de gezondheid, veiligheid en moreel en fysiek welzijn van personen die door deze inrichtingen worden vergezeld en daarom het onderwerp moeten zijn van passende maatregelen54 ". Deze tekst bepaalt ook de ondertekening van doelstellingen en betekent contracten met medisch-sociale instellingen bij het ontbreken van een dergelijke praktijk.55. Het gebruik van "verpakking" is echter niet uitdrukkelijk bij wet verboden.

42. De opstelling van een actieplan om mishandeling te bestrijden
0
(Commentaar)x

In februari 2018 hebben de minister van Solidariteit en Volksgezondheid en de staatssecretaris belast met gehandicapten de commissie voor de bevordering van goede behandeling en de strijd tegen mishandeling van kwetsbare mensen opgericht, zoals voorzien in de wet op de aanpassing. van het bedrijf aan de vergrijzing van 28 december 2015. De commissie heeft haar rapport voorgelegd Voor een uitgebreide actie ter ondersteuning van een goede behandeling bij het helpen van mensen met autonomie, in januari 2019. De voorgestelde oriëntaties zijn gebaseerd op drie assen: - inzicht in de situaties en verschijnselen van mishandeling; - collectief beter reageren; - voorkomen dat ze voorkomen door een grondige transformatie van benaderingen. Op basis van dit werk kondigde de regering in 2019 de instelling aan van een nationaal actieplan om mishandeling tegen te gaan. Maar aan deze aankondigingen werd geen gevolg gegeven.

Artikel 17 - Bescherming van de integriteit van de persoon

Volgens het Verdrag "heeft een ieder recht op respect voor zijn lichamelijke en geestelijke integriteit op basis van gelijkheid met anderen". De toestemming van personen die onder een rechtsbeschermingsregeling zijn geplaatst, stuit in de praktijk echter op moeilijkheden, of het nu gaat om toestemming voor medische handelingen of om zich te verzetten tegen sterilisatiemaatregelen voor anticonceptie.

43. Toestemming voor medische handelingen
0
(Commentaar)x

De wetgeving die van toepassing is op personen die onder een rechtsbeschermingsregeling zijn geplaatst, levert in de praktijk veel problemen op, zoals blijkt uit het verslag van de interministeriële missie. De evolutie van de rechtsbescherming voor individuen - De meest kwetsbaren erkennen, ondersteunen en beschermen, gepubliceerd in 2018. Volgens dit rapport stellen gezondheidswerkers regelmatig de reikwijdte van de tussenkomst van elk van de beschermingsinstanties in vraag, meer bepaald in aanwezigheid van een curator, met betrekking tot het medisch geheim. Evenzo blijft de scheidslijn tussen de noodzaak om de toestemming van de voogd te verkrijgen en die van de rechter of de familieraad vaag en leidt dit tot verschillende praktijken volgens gezondheidswerkers. Wet nr. 2019-222 van 23 maart 2019 betreffende de hervorming van de programmering en justitie 2018-2022 beantwoordt gedeeltelijk aan deze moeilijkheden door de regels inzake toestemming voor de zorg voor beschermde volwassenen te wijzigen. Vanaf nu is het beroep op de rechter beperkt tot gevallen van onenigheid tussen de beschermde volwassene en zijn voogd. De belangrijkste vraag die moet worden opgelost, betreft de verbinding tussen het beginsel van de autonomie van de beschermde volwassene, wanneer zijn toestand hem in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen, en de bevoegdheden van de persoon die verantwoordelijk is voor de beschermingsmaatregel. Als het burgerlijk wetboek, zoals in het eerste rapport van de staat wordt opgemerkt, voorrang geeft aan de autonomie van volwassenen, lijkt het erop dat de volksgezondheidscode de bescherming van volwassenen bevordert door een quasi-vertegenwoordiging op te roepen. systematisch door de tutor. Harmonisatie van de teksten met inachtneming van de beginselen van artikel 12 van het verdrag lijkt daarom noodzakelijk. Dit antwoord wordt gegeven door ordonnantie nr. 2020-232 van 11 maart 2020. Voortaan is het principe dat van het primaat van de toestemming van de beschermde volwassene, elke keer dat deze zijn wil kan uiten. De informatie die nodig is voor de besluitvorming moet rechtstreeks aan hem worden verstrekt en aangepast aan zijn begripsvermogen, zodat hij persoonlijk kan instemmen. Maar de toestemming van de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming ervan blijft vereist voor medisch onderzoek, voor psychiatrische zorg zonder toestemming of zelfs voor therapeutische proeven. Deze hervorming treedt uiterlijk 1 in werkinger 2020 oktober.

44. Toestemming voor sterilisatie voor anticonceptiedoeleinden
0
(Commentaar)x

Als, zoals het oorspronkelijke rapport van de staat aangeeft, de wet het gebruik van sterilisatie van meisjes en vrouwen met een handicap reguleert, om hen te beschermen tegen gedwongen sterilisatie die mogelijk tot het begin van de jaren 2000 in Frankrijk werd toegepast. het verbiedt het echter niet. Zo bepaalt artikel L. 2123-2 van de volksgezondheidscode dat sterilisatie voor anticonceptie-doeleinden alleen mag worden uitgevoerd bij een volwassene die onder een wettelijke beschermingsregeling is geplaatst (voogdij of voogdij) "wanneer

een absolute medische contra-indicatie voor anticonceptiemethoden of een bewezen onmogelijkheid om ze effectief te gebruiken ”. De tussenkomst is onderworpen aan een beslissing van de voogdijrechter. Wanneer de persoon zijn wil kan uiten, bepaalt de wet dat “zijn toestemming systematisch moet worden gevraagd en in aanmerking moet worden genomen nadat hem informatie is verstrekt die is aangepast aan zijn mate van begrip. Zijn weigering of intrekking van zijn toestemming kan niet worden opgeheven ”. De rechter beslist nadat hij zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger en elke persoon wiens verhoor hem nuttig lijkt te hebben gehoord, en heeft het advies ingewonnen van een commissie van medische deskundigen en vertegenwoordigers van verenigingen van gehandicapten.

Maar afgezien van de garanties die het wettelijk kader biedt, klagen de verenigingen van mensen met een handicap problemen aan die met name verband houden met het zoeken naar de toestemming van de gehandicapte, met de plaats die wordt gegeven aan de meningen van degenen om hen heen en professionals en met de middelen onvoldoende bedragen worden toegekend aan voogdijrechters om hun missies uit te oefenen, in een context waarin de seksualiteit en het ouderschap van mensen met een handicap in Frankrijk nog steeds gevoelige kwesties zijn. 

Artikel 18 - Recht op vrij verkeer en nationaliteit

In tegenstelling tot wat het staatsrapport beweert, worden in Frankrijk het recht van gehandicapten op nationaliteit en het recht op vrij verkeer, op basis van gelijkheid met andere mensen, belemmerd door meerdere vormen van discriminatie. op indirecte handicap gebaseerd.

45. Het verblijfsrecht en de nationaliteit van gehandicapte buitenlanders
0
(Commentaar)x

In overeenstemming met artikel L. 314-8 van de Code van binnenkomst en verblijf van vreemdelingen en het recht op asiel (CESEDA), buitenlanders die kunnen aantonen dat ze gedurende vijf jaar legaal hebben verbleven onder dekking van een vergunning die hen machtigt om te werken een bewonerskaart hebben die 10 jaar geldig is, op voorwaarde dat u over voldoende inkomsten beschikt voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan het minimumgroeiloon (SMIC). Deze voorwaarde heeft tot gevolg dat gehandicapten die de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH) ontvangen, worden uitgesloten, aangezien het bedrag lager is dan het minimumloon. Nadat de verdediger van de rechten het als discriminatie had bestempeld, voerde de wetgever in 2016 een vrijstelling van de inkomensproef in, maar ten gunste van de enige begunstigden van de AAH die op zijn minst een mate van handicap rechtvaardigde gelijk aan 80% of een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Aan de andere kant blijven mensen met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 50 en 79% inkomensafhankelijk, hoewel ze, om van de AAH te profiteren, een 'substantiële en blijvende beperking voor de toegang tot werk ”, met andere woorden het onvermogen om te werken en dus om toegang te krijgen tot een inkomen dat minstens gelijk is aan het minimumloon. Bovendien hebben de uitzonderingen waarin de wet voorziet geen effect op de situatie van gehandicapte buitenlanders die niet onder de CESEDA vallen, maar onder bilaterale overeenkomsten, bijvoorbeeld de Frans-Algerijnse overeenkomst van 27 december 1968 met betrekking tot werkgelegenheid en verblijf voor Algerijnse onderdanen en hun gezinnen.

Bovendien moet elke nieuwkomer die zich permanent in Frankrijk wil vestigen een republikeins integratiecontract sluiten met de staat waarbij hij zich ertoe verbindt de voorgeschreven opleiding te volgen na een individueel en persoonlijk gesprek met een auditor van het Franse bureau voor immigratie en integratie (OFII). Deze trainingen bevatten een civiele component en een taalcomponent. Deze ogenschijnlijk neutrale toestand kan echter in feite leiden tot het nadeel van mensen met een handicap, met name wanneer zij vanwege hun handicap niet alle opleidingen kunnen volgen waarin dit contract voorziet. Evenzo bepaalt het burgerlijk wetboek (art. 21-24) met betrekking tot naturalisatie: "Niemand mag worden genaturaliseerd als hij zijn assimilatie met de Franse gemeenschap niet rechtvaardigt, in het bijzonder door voldoende kennis, volgens zijn toestand, van de Franse taal, geschiedenis, cultuur en samenleving, waarvan het niveau en de beoordelingsmethoden bij decreet in de Raad van State worden vastgelegd, en de rechten en plichten toegekend door de Franse nationaliteit en door de 'vasthouden aan de essentiële principes en waarden van de Republiek'. In de praktijk kan deze procedure een belemmering vormen voor naturalisatie voor mensen met een handicap. Dus hoewel de regelgeving voorziet in een vrijstelling voor personen wier handicap elke taalkundige beoordeling onmogelijk maakt, is een gehandicapte persoon zijn verzoek om naturalisatie afgewezen op grond van zijn onvoldoende kennis van het Frans. De verdediger van de rechten benauwd van deze situatie en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ondervraagd over deze discriminerende weigering: zich baseren op de enkele omstandigheid dat klager taalproblemen heeft, die het directe gevolg zijn van haar handicap, heeft het effect van haar elke mogelijkheid ontnemen om de Franse nationaliteit te verkrijgen. Het ministerie heeft het naturalisatieverzoek uiteindelijk ingewilligd.

De verdediger van de rechten werd ook geïnformeerd over de situatie van buitenlandse gehandicapten die in vestigingen in België zijn toegelaten bij gebrek aan plaatsen in Frankrijk (zie § 50). Zij kunnen in feite moeilijkheden ondervinden bij het behouden van hun verblijfsrecht, voor zover dit afhankelijk is van een verblijfsvoorwaarde op het nationale grondgebied. Deze onderbrekingen in het verblijfsrecht leiden op hun beurt tot schendingen van sociale rechten en belemmeren de betaling van de zorgkosten in deze instellingen.

Ten slotte staat de wet toe dat buitenlanders die aan een ernstige ziekte lijden en die geen behandeling in hun land van herkomst kunnen krijgen, recht hebben op een verblijfsvergunning. Hiervoor is een specifieke procedure voorzien, waaronder een medische fase waarin een arts beslist over de gezondheidstoestand van de vreemdeling, en vervolgens een administratieve fase, waarin de prefect beslist, met betrekking tot de medisch advies gegeven, over het recht van de persoon om te blijven. De wet nr. 2016-274 van 7 maart 2016 heeft deze procedure echter grondig gewijzigd, met name door de overdracht van de bevoegdheid voor het opstellen van medische adviezen aan artsen die onder toezicht staan ​​van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - terwijl deze bevoegdheid eerder gerapporteerd aan artsen onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid. In zijn rapport over De fundamentele rechten van buitenlanders in Frankrijk uit 2016 had de verdediger van de rechten aanzienlijke bedenkingen geuit bij deze hervorming. Twee jaar na de inwerkingtreding vermeldt het in zijn verslag Buitenlandse zieke mensen: rechten verzwakt, bescherming moet worden versterkt, gepubliceerd in 2019, via de bij haar ingediende klachten, dat haar vrees niet ongegrond was en dat de hervorming van de "zieke vreemdelingen" -procedure inderdaad de oorzaak is van vele mislukkingen en schendingen van rechten.

46. ​​De effecten van de nieuwe inclusie mobiliteitskaart
0
(Commentaar)x

Frankrijk heeft beslist om een ​​inclusieve mobiliteitskaart te creëren met de vermelding "parkeren voor gehandicapten" (CASF artikel L. 241-3). Het verving vanaf 2017 de oude parkeerkaart, geharmoniseerd op Europees niveau, waardoor automatische herkenning en acceptatie in alle lidstaten mogelijk was. Aangezien dit nieuwe Franse kaartmodel niet wordt erkend door de andere staten, worden de houders ervan nu geconfronteerd met parkeerproblemen wanneer ze op Europees grondgebied reizen. Toen de regering ondervraagd werd door parlementsleden, verklaarde de regering dat zij stappen had ondernomen met Europese organen en andere lidstaten om brede informatie over het IJC te verstrekken "56. De verdediger van de rechten vindt het jammer dat deze moeilijkheden niet begrepen werden voordat de nieuwe kaart in gebruik werd genomen.

Artikel 19 - Zelfstandig leven en opname in de samenleving

Om de autonomie van het leven en de inclusie van mensen met een handicap in de samenleving te garanderen, nodigt de Conventie staten uit om inclusief beleid te ontwikkelen dat erin bestaat op een gecombineerde manier te handelen op basis van milieu- en persoonlijke factoren om passende antwoorden op de behoeften van elke persoon (zie § 1). Het recht van elke gehandicapte persoon op compensatie voor de gevolgen van zijn handicap is echter onderhevig aan tal van belemmeringen bij de uitvoering ervan die in strijd zijn met de beginselen van intrinsieke waardigheid en individuele autonomie, met inbegrip van de vrijheid om voor zichzelf te zorgen. eigen keuzes en onafhankelijkheid van mensen, bepleit door de Conventie.

47. Implementatie van het recht op schadevergoeding door de MDPH
0
(Commentaar)x

De wet van 11 februari 2005 (artikel 11) legde het principe vast van het recht op schadevergoeding voor elke gehandicapte, ongeacht de oorsprong en de aard van hun handicap, hun leeftijd of hun levensstijl. Deze vergoeding, die in de definitie ervan globaal wordt opgevat (artikel L. 114-1-1 van het CASF), is bedoeld om in alle fasen te voorzien in de behoeften van elke gehandicapte persoon, rekening houdend met zijn ambities en zijn levensproject. en op alle gebieden van zijn leven.

Het Departementale Huis voor Gehandicapten (MDPH) speelt een centrale rol bij de uitvoering van het recht op compensatie. Maar naast de terugkerende problemen in verband met de verwerkingstijden, die de bron zijn van veel rechtenschendingen, onderstreept de verdediger van de rechten de territoriale ongelijkheden die worden veroorzaakt door de diversiteit van de werkmethoden en middelen van de MDPH's, in het bijzonder met betrekking tot : - procedures voor het beoordelen van behoeften en / of het onderzoeken van dossiers; - de variabiliteit van de lezing van de wet van de ene MDPH naar de andere; - gebrek aan transparantie bij de toewijzing van diensten (bv. variabel aantal uren arbeidsongeschiktheidsuitkering van de ene afdeling naar de andere in een vergelijkbare situatie; vraagtekens bij het aantal toegekende uren in een ongewijzigde situatie) ; - gebrek aan coördinatie tussen de MDPH's (bv. schending van rechten na een verhuizing). Ondanks de wil en maatregelen die zijn ontwikkeld door het Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie (CNSA) om gelijke behandeling van gebruikers op het nationale grondgebied te garanderen, met name door het ontwikkelen van instrumenten om te helpen besluitvorming en harmonisatie van praktijken, blijven er verschillen. De rol van CNSA als agentschap bij het stimuleren en coördineren van de MDPH's moet daarom worden versterkt om de heterogeniteit van praktijken te verminderen en territoriale gelijkheid te waarborgen.

48. De grenzen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (PCH)
0
(Commentaar)x

Een van de belangrijkste voorbeelden van het recht op compensatie is de invoering, door de wet van 2005, van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (PCH). Haar roeping is om een ​​passend antwoord te bieden aan elke gehandicapte persoon, op basis van een geïndividualiseerde beoordeling van hun compensatiebehoeften, uitgevoerd door het multidisciplinaire team van het departementaal huis voor gehandicapten (MDPH), om specifieke bijkomende kosten te dekken. verband houden met zijn handicap in termen van menselijke hulp, technische of dierlijke hulp, huisvesting of voertuigmontage, of compensatie voor specifieke of uitzonderlijke kosten.

Zoals het staatsrapport erkent, kent deze dienst echter grenzen wat betreft het beantwoorden aan reële compensatiebehoeften. Deze beperkingen hebben met name betrekking op de criteria voor toegang tot de dienst, de gedekte compensatiebehoeften, de instrumenten om de behoeften te beoordelen, de toepasselijke tarieven, en het resterende bedrag komt voor rekening van de begunstigden. Regelmatig aan de kaak gesteld door verenigingen van mensen met een handicap, werden ze in 2016 ook geïdentificeerd door een rapport van de Algemene Inspectie van Sociale Zaken (IGAS).

Sommige antwoorden worden gegeven door een wet van 6 maart 2020 (L. n ° 2020-220 van 6 maart 2020), waarvan de uitgesproken ambitie is "de voorwaarden voor toegang tot de compensatiedienst voor invaliditeit te verbeteren". Dit is het geval met de opheffing van de 75-jarige leeftijdsbarrière om de PCH aan te vragen wanneer de persoon vóór de leeftijd van 60 aan de arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden voldeed, of de mogelijkheid om te profiteren van de PCH. "Voor het leven" wanneer de handicap zich waarschijnlijk niet gunstig zal ontwikkelen. Andere problemen blijven echter onbeantwoord. Onder degenen die regelmatig bij de verdediger van de rechten worden ingeroepen, zijn allereerst de ontoereikendheid van de PCH-tarieven om de werkelijke behoeften van gehandicapten en de daarmee verband houdende uitgaven te dekken.

Het bedrag van de "menselijke bijstand" van de PCH is immers onvoldoende om de kosten te dekken die verband houden met de tewerkstelling van een verzorger op basis van de geldende arbeidswetgeving (kwalificatie, anciënniteit, betaald verlof, ontslagvergoeding, …), De begunstigden van de PCH staan ​​voor een alternatief: ofwel hun basisinkomen (AAH) opnemen om in hun compensatiebehoeften te voorzien, ofwel het aantal uren menselijke hulp dat ze nodig hebben verminderen. Bovendien constateert de verdediger van rechten een trend in de richting van een afname van rechten in het aantal uren dat onder de PCH wordt toegekend door de MDPH's met ongewijzigde behoeften. Bovendien wordt alleen voorzien in hulp die bedoeld is om te voorzien in de "essentiële" behoeften van het bestaan, zonder rekening te houden met de werkelijke behoeften van mensen om actief deel te nemen aan het openbare, sociale en culturele leven.

Wat betreft de PCH "technische bijstand", zijn de vergoedingspercentages waarin de verordeningen voorzien over het algemeen zeer ontoereikend om de werkelijke kosten te dekken, en dus een aanzienlijke "resterende last". De verdediger van de rechten werd aldus geïnformeerd over de situatie van de heer A., ​​een verlamde. Zijn handicap rechtvaardigt de aanschaf van een krachtige elektrische rolstoel met optrekrijden voor een bedrag van € 47. Het ontving de volgende steun om zijn aankoop te financieren: € 240 voor de PCH; € 15 toegekend door het compensatiefonds van het departementaal huis voor gehandicapten; € 562 door het gemeentelijk sociaal actiecentrum (CCAS); € 3 toegekend door een voorzieningsfonds. Hierdoor blijft een bedrag van € 650 verschuldigd. Betrokkene ontvangt momenteel slechts een ouderdomspensioen van € 2. Meneer A kan zijn rolstoel daarom niet bemachtigen.

Door de oprichting van de PCH had de wet van 2005 (artikel L. 146-5 van het CASF) voorzien in een plafonnering van de "resterende kosten" voor de begunstigden, op 10% van hun middelen, na tussenkomst van het departementale compensatiefonds. Echter, ondanks een veroordeling van de Staat op straffe van de Raad van State (CE, 24 februari 2016, nr. 383070), werden de uitvoeringsteksten nooit gepubliceerd, zodat het wettelijk bleef buiten werking. Onder het mom van het verhelpen van deze situatie heeft de bovengenoemde wet van 6 maart 2020 een nieuw systeem ingevoerd op basis van de financiële draagkracht van compensatiefondsen. In de praktijk zal deze capaciteit echter ongelijk en beperkt blijven vanwege de optionele aanvulling van middelen door de verschillende contribuanten. Daarom lijkt dit nieuwe apparaat meer als een middel om de praktijken van afdelingsfondsen juridisch veilig te stellen dan als een antwoord op de werkelijke compensatiebehoeften van mensen met een handicap.

49. Belemmeringen voor de vrije keuze van woonruimte
0
(Commentaar)x

De vrije keuze van woonplaats impliceert het ontwikkelen van een aanbod dat een breed spectrum van antwoorden omvat, aangepast aan de behoeften van elke persoon, ongeacht hun handicap.

Het aanpassen van huisvesting en milieu is een grote en groeiende uitdaging voor de samenleving om in te spelen op de breed gedeelde wens van gehandicapten en ouderen met verlies aan autonomie om zoveel mogelijk thuis te wonen. De verdediger van de rechten stelt echter veel obstakels vast voor de autonomie en inclusie van mensen met een handicap of verlies van autonomie, met name in het privépark, met de terugkerende weigeringen van de mede-eigenaars om het werk uit te voeren dat nodig is voor de uitvoering. in de toegankelijkheid van woongebouwen, ook als de werken aanleiding geven tot financiering. Wat betreft het aanbod van sociale huisvesting, dat al onvoldoende is voor de hele bevolking, geldt dit nog meer voor mensen met een handicap die, hoewel erkend als een prioriteit57, zijn onderhevig aan langere toewijzingstijden vanwege het onvoldoende aanbod van toegankelijke woningen. In termen van huisvesting vormt handicap dus de tweede discriminatiegrond (net na de oorsprong) van alle klachten die aan de verdediger van de rechten zijn gericht.

Als antwoord op de vraag van veel mensen met een handicap die thuis willen wonen, heeft de staat onlangs een belangrijk programma gelanceerd om het medisch-sociale aanbod te transformeren, gericht op de individualisering van reacties in een inclusieve benadering. Hoewel het aldus nagestreefde doel toegejuicht moet worden, mag het echter niet ten koste gaan van de specifieke antwoorden die moeten worden geboden aan de behoeften van de meest "ernstig" gehandicapte mensen en de mensen om hen heen.

Gespecialiseerde instellingen en ondersteunende diensten voor autonomie bieden een zeer breed scala aan antwoorden op de behoeften in Frankrijk. Zoals talrijke rapporten van de inspectie of het parlement hebben aangetoond, leidt de ontoereikendheid of starheid van het aanbod te vaak tot een opvang op een plaats ver van het gezin of in een instelling die niet geschikt is voor de handicap van de persoon. Bovendien zit een onbepaald aantal kinderen en volwassenen zonder enige oplossing, ondanks de vele plannen om plaatsen te creëren die al tientallen jaren worden ingezet, hebben anderen last van overlast. Weer andere, hoewel jonge volwassenen, worden bij gebrek aan alternatieven vastgehouden in instellingen voor kinderen (amendement Creton), ten koste van de opvang van jonge kinderen.

Het was pas zeer recent dat de staat naar aanleiding van het rapport een initiatief nam Nul zonder oplossing van 201458, een gecoördineerd beleid bedoeld om te reageren op kritieke situaties door de implementatie van het "ondersteunde respons voor iedereen" (RAPT) -systeem. Het bepaalt dat elke persoon in moeilijkheden, door het ontbreken van passende medisch-sociale ondersteuning, kan profiteren van een globaal ondersteuningsplan (PAG) dat de maatregelen bepaalt die nodig zijn om een ​​onmiddellijke reactie voor te stellen, gebaseerd op van het lokale aanbod, waarop alle belanghebbenden zich engageren. Dit systeem, gedragen door de departementale huizen van gehandicapten (MDPH), gegeneraliseerd naar het hele nationale grondgebied in januari 2018, verschijnt vandaag de dag nog steeds, gezien de situaties die onder de aandacht van de verdediger van de rechten zijn gebracht, weinig gemobiliseerd.

50. Fransen gehuisvest in vestigingen in België
0
(Commentaar)x

Ongeveer 6 Franse volwassenen en 450 gehandicapte kinderen (op 1 december 430) worden in Belgische instellingen ondergebracht om de tekortkomingen van het medisch-sociale aanbod in Frankrijk te verhelpen. Deze meestal gedwongen vertrekken vinden plaats op advies van de MDPH's en geven aanleiding tot financiering, door de Franse autoriteiten, geschat op ongeveer 31 miljoen euro. Het oorspronkelijke rapport van de staat behandelt dit onderwerp in zijn inleiding, onder de neutrale titel "Regionale en bilaterale samenwerking", terwijl het terecht "zorgwekkend" wordt geacht, en komt erop terug in de bijlagen.

Meerdere rapporten en onderzoeken (IGAS, Senaat, Autisme Frankrijk in België, UNAPEI, enz.) Hebben deze abnormale situatie jarenlang aan de kaak gesteld. Zoals opgemerkt door de verdediger van rechten in zijn rapport Juridische bescherming van kwetsbare volwassenen (2016) en in het kader van een gezamenlijke actie met de Belgische Ombudsman leidt deze situatie ook tot de schending van de fundamentele rechten en vrijheden die zijn vastgelegd in het Verdrag: vrije keuze van woonplaats, recht op gezinsleven en privé-, sociale en pensioenrechten, toegang tot de rechter, toegang tot de voogdijrechter voor beschermde volwassenen, het recht om niet te worden mishandeld. Het kan ook de belastingsituatie en dus de toegang tot gewone financiële diensten bemoeilijken, evenals, voor mensen van buitenlandse afkomst, hun recht om in Frankrijk te blijven (zie § 45). Een Frans-Waalse overeenkomst die eind 2011 werd aangenomen (die pas in 2014 in werking trad) beoogt een kader te bieden voor opvang- en controlevoorwaarden, zonder alle belemmeringen op het gebied van inbreuken op rechten weg te nemen. Verschillende programma's volgden elkaar de afgelopen jaren op om het gedwongen vertrek naar België een halt toe te roepen, zonder tot nu toe de verwachte effecten te hebben.

51. De nog steeds precaire status van zorgverleners
0
(Commentaar)x

Het ontbreken van een aangepast antwoord op de behoeften van mensen met een handicap heeft vaak ernstige gevolgen voor zorgverleners. Uit de enquête, uitgevoerd door de nationale missie "Accueils de loisirs et handicap" in 2018, blijkt dat 88% van de ouders wordt getroffen door een gebrek aan geschikte opvangmethoden, onder wie 81% van de moeders (tegenover 16% van de vaders) alle activiteiten staken, hun werktijd verkorten of hun professionele oriëntatie veranderen. Bovendien, zoals het richtsnoer onderstreept Voor een uitgebreide actie ter ondersteuning van een goede behandeling bij het helpen van mensen met autonomie van 2019 (v. § 42), kan burn-out van zorgverleners de oorzaak zijn van onbedoelde mishandeling van de zorgverleners.

Als het belang van de rol van zorgverleners tegenwoordig wordt erkend, is er geen echte zorgverlenersstatus. Dit wordt beetje bij beetje opgebouwd maar lijdt onder een gebrek aan globale visie. De rechten van zorgverleners worden gekenmerkt door een veelvoud aan ongelijksoortige en slecht gecoördineerde systemen, die vaak slecht worden begrepen door potentiële begunstigden, en blijven over het algemeen onvoldoende om in de behoeften te voorzien. De verlofrechten zijn dus niet erg gunstig en de voorwaarden voor de organisatie van de arbeidstijd variëren naargelang de sector (publiek / privaat) en de bedrijfstak; de compensatierechten die aan de verzorger worden toegekend, verschillen naargelang de persoon die wordt geholpen een bejaarde is met verlies van autonomie of een gehandicapte, een kind of een volwassene. Het recht op respijt werd pas in 2015 erkend door de wet inzake de aanpassing van de samenleving aan de vergrijzing, alleen voor zorgverleners van afhankelijke ouderen en werd pas in 2019 ervaren voor zorgverleners van mensen met een handicap. De verdediger van rechten onderstreept bovendien de noodzaak om de opleiding van verzorgers te ontwikkelen.

Artikel 20 - Persoonlijke mobiliteit

Overeenkomstig artikel 20 van de CIDPH zijn de staten die partij zijn verplicht om effectieve maatregelen te nemen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap in de grootst mogelijke autonomie te waarborgen. Naast de toegankelijkheid van de hele reisketen (zie § 19 ev), gaat het erom de verschillende obstakels weg te nemen die hun mobiliteit in het dagelijks leven beperken. De verwijzingen aan de verdediger van de rechten wijzen echter op meerdere obstakels voor de mobiliteit van mensen met een handicap.

52. Toegang tot specifieke vervoerssystemen
0
(Commentaar)x

Verenigingen en groepen mensen met een handicap hebben een beroep gedaan op de verdediger van de rechten vanwege de moeilijkheden die het gevolg zijn van een gedwongen toevlucht voor mensen met een handicap op "vervoer op aanvraag" in plaats van "alternatief vervoer". Terwijl de wet van 11 februari 2005 voorzag in de invoering van alternatief vervoer om de bewezen technische onmogelijkheid te overwinnen om de bestaande openbaarvervoernetwerken toegankelijk te maken, wet nr. 2015-988 van 5 augustus 2015, die de 'Verordening nr. 2014-1090 van 26

In september 2014 is de verplichting om alternatief vervoer te creëren beperkt tot de enige gevallen waarin de als prioritair aangeduide haltes het voorwerp zijn van een technische onmogelijkheid om toegankelijkheid te maken (artikel L. 1112-4 van de vervoerscode). Bijgevolg leiden de andere niet-prioritaire stopplaatsen die niet toegankelijk zijn, niet langer tot de verplichting om alternatief vervoer te creëren en verplichten zij mensen met een handicap om vervoer op aanvraag te gebruiken. Volgens de wet moeten de prijzen voor alternatief vervoer dezelfde zijn als die van het openbaar vervoer en moeten de toegangsvoorwaarden identiek zijn.

Vervangend vervoer mag daarom in principe niet leiden tot extra kosten voor de gebruikers en is dat ook a priori niet onderhevig aan een reserveringsplicht. Het werkt volgens hetzelfde principe als het openbaar vervoer en moet toegankelijk zijn voor alle gehandicapten.

Anderzijds is vervoer op aanvraag bedoeld om het gebrek aan vervoersoplossingen voor mensen met een handicap, inclusief alternatieve vervoersmiddelen, te compenseren door een "deur-tot-deur" -dienst aan te bieden. Ze zijn ontwikkeld op initiatief van lokale autoriteiten, die vrijelijk de voorwaarden voor reservering en prijsstelling bepalen. Aangezien de naburige gemeenschap andere criteria kan bepalen, blijken transversale verplaatsingen van de ene naar de andere zeer complex, zo niet onmogelijk: transport op aanvraag kan worden beperkt tot bijvoorbeeld alleen bewoners van een agglomeratie.

De verdediger van de rechten merkt op dat lokale transportorganiserende autoriteiten (AOT) de neiging hebben om vervoer op aanvraag te gebruiken in plaats van vervangend vervoer dat ze in theorie moeten invoeren. Het gebruik ervan om dagelijkse ritten te garanderen, levert de gebruikers echter veel moeilijkheden op vanwege: vaste schema's en dagen die niet kunnen worden gewijzigd, langere reizen en vertragingen in verband met carpoolen, de verplichting om te boeken, wachtlijsten… zoveel onderwerpingen die in strijd zijn met de eisen die aan een professionele activiteit en een sociaal leven op basis van gelijkwaardigheid met anderen worden gesteld. Daarnaast is er sprake van een inbreuk op de privacy van personen met een handicap met betrekking tot de criteria voor toelating tot vervoersdiensten op aanvraag. Om deze service te verlenen, vereisen sommige AOT's dat u de reden voor reizen, inkomen, soort handicap rechtvaardigt of zelfs een medische commissie indient.

In een advies aan het parlement over het ontwerp van oriëntatiewet inzake mobiliteit (advies nr. 19-05 van 25 februari 2019), beval de verdediger van de rechten de wetgever aan om de voorwaarden voor het gebruik van vervoer op aanvraag en een kader bieden voor de criteria voor toegang tot dit type vervoer. Maar deze aanbevelingen werden slechts gedeeltelijk gehoord. De mobiliteitsoriëntatiewet van 24 december 2019 heeft het scala aan oplossingen die waarschijnlijk door AOT's zullen worden geboden, verruimd door, naast 'alternatief vervoer', de mogelijkheid te introduceren om ' substitutie ”van menselijke, organisatorische of technische aard, zonder deze echter te definiëren of de relatie tussen de verschillende bestaande systemen te verduidelijken. Bovendien stelt de wet het principe vast van volledige toegang tot aangepast vervoer, maar alleen voor mensen met een handicap die in het bezit zijn van een mobiliteitskaart (CMI) "handicapvermelding", waardoor de lokale gemeenschappen de mogelijkheid krijgen om andere gehandicapten in te stellen. , beperkende voorwaarden voor toegang tot diensten (voorwaarde van verblijf en uiterlijk voor een plaatselijke medische commissie).

53. Toegang voor hulphonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen
0
(Commentaar)x

Blindengeleidehonden of assistentiehonden die een persoon met een handicap begeleiden, zijn toegestaan ​​in het vervoer, op plaatsen die openstaan ​​voor het publiek, en in plaatsen die een professionele, opleidings- of educatieve activiteit toelaten (artikel 88 van wet nr.87- 588 van 30 juli 1987). Het weigeren van toegang wordt bestraft met een boete variërend van 150 tot 450 € (art. R. 241-23 CCAS). Maar de opgeroepen politieagenten komen niet, de overtredingen worden bijna nooit verwoord. De verdediger van de rechten krijgt al jaren regelmatig dergelijke weigeringen. In 2013, in beslag genomen door een eiser die aan blindheid leed, voerde hij een discriminatietest uit: van de 30 geteste taxi's accepteerden 13 geen geleidehonden. De verdediger van de rechten heeft vervolgens aanbevolen dat actoren in de sector in actie komen om onverwijld een einde te maken aan dergelijke praktijken.

Sindsdien hebben verschillende onderzoeken die door verenigingen zijn uitgevoerd, gewezen op de moeilijkheden die mensen met een handicap ondervinden bij het betreden van plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. In 2018 hebben getuigenissen over deze terugkerende verschijnselen, doorgegeven door de media en interpellaties van parlementariërs aan de regering, ertoe geleid dat deze laatste een actie- en communicatieplan aankondigde om een ​​einde te maken aan deze schendingen van de rechten van mensen met een handicap.59. Dit werk zou in 2019 een operationele vertaling krijgen, maar is nog steeds niet voltooid.

54. Inbreuken op het recht op mobiliteit in verband met het parkeerpakket
0
(Commentaar)x

Sinds 2015 krijgen mensen met een handicap die in het bezit zijn van een parkeerkaart (inclusief mobiliteitskaart met vermelding “parkeren” of Europese parkeerkaart) gratis parkeren voor hun voertuig. Sinds de inwerkingtreding, op 1 januari 2018, van wet nr. 2014-58 van 27 januari 2014 betreffende de modernisering van territoriale openbare actie en de bevestiging van grootstedelijke gebieden die de decriminalisering en decentralisatie van betaald parkeren organiseren, uit de klachten die aan de verdediger van de rechten zijn gericht, blijkt dat, ondanks dat de kaart op de voorruit van hun voertuig is bevestigd, veel mensen met een handicap na het parkeren een forfaitaire betaling krijgen (FPS). Ze moeten dan een beroep doen om de verdiensten te betwisten. De wet voorziet echter in zeer strikte ontvankelijkheidsvoorwaarden: om eventuele fouten van de administratie voor de rechter te betwisten, moet eerst de FOD worden betaald. Sinds de inwerkingtreding van de hervorming in Parijs, hebben van de 111 betwiste FOD 800 betrekking op de FOD die is opgesteld tegen gehandicapten met een parkeerkaart. De verdediger van de rechten kwam tussenbeide bij de wetgever en de regering om deze situatie aan de kaak te stellen.

In zijn advies aan het Parlement over het wetsontwerp inzake mobiliteit (advies nr. 19-05 van 25 februari 2019) en in zijn verslag Falen van het pakket na het parkeren: opnieuw instellen van gebruikersrechten In januari 2020 wordt er nogmaals op gewezen dat mensen met een handicap behoren tot degenen die door deze hervorming zijn achtergelaten, zodat hun recht op persoonlijke mobiliteit in de grootst mogelijke autonomie vandaag de dag bestaat bijzonder gecompromitteerd.

55. Toegang tot technische mobiliteitshulpmiddelen
0
(Commentaar)x

Verschillende IGAS-rapporten laten zien60 dat het Franse systeem niet zonder financiële steun is voor de aanschaf, ontwikkeling, onderhoud en vervanging van technische mobiliteitshulpmiddelen. Maar de “loketten” zijn talrijk, de procedures zijn complex, de compenserende maatregelen onvoldoende en de rest is vaak erg zwaar (zie § 48). Daarnaast zijn kennis en marktregulering onvoldoende, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Volgens de regering zelf: "In 2019 is toegang tot technische bijstand aangepast aan hun behoeften een obstakel voor een groot aantal burgers"61. Om de kosten voor het aanschaffen van rolstoelen te verminderen, voorziet de financieringswet inzake sociale zekerheid voor 2020 enerzijds in een hervorming van de zorgprocedure op basis van een "selectieve verwijzing" van apparatuur (op basis van productkwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden) en, aan de andere kant, de vergoeding van gebruikte rolstoelen die zijn gerepareerd. Maar dit apparaat wekt de bezorgdheid van bepaalde verenigingen die menen dat het de keuze van rolstoelen zal beperken, in het bijzonder voor mensen met specifieke behoeften. Tegelijkertijd werd in december 2019 een landelijke missie opgezet met als doel de toegang en de kwaliteit van het gebruik van technische hulpmiddelen te verbeteren. In de huidige context van de gezondheidscrisis blijven de maatregelen die eruit zouden kunnen voortvloeien en het tijdschema voor de uitvoering ervan echter onzeker, ook al zijn deze hulpmiddelen essentieel voor de autonomie van mensen met een handicap.

Artikel 21 - Vrijheid van meningsuiting en mening en toegang tot informatie

Als, zoals het staatsrapport vermeldt, mensen met een handicap recht hebben op vrijheid van meningsuiting en mening, op dezelfde basis als anderen, dan is de doeltreffendheid van dit recht vergelijkbaar met dat van toegang tot informatie en communicatie kunnen in de praktijk grotendeels worden belemmerd door het gebrek aan toegankelijkheid van de voor het publiek beschikbare informatie- en communicatiesystemen.

56. Toegankelijkheid van informatie- en communicatiesystemen en -technologieën
0
(Commentaar)x

Het verdrag bepaalt dat wanneer goederen, producten of diensten, met inbegrip van informatie- en communicatiesystemen en -technologieën, aan het publiek worden aangeboden of geleverd, deze toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap.

De transitie naar digitaal is bedoeld om mensen met een handicap veel kansen te bieden op het gebied van communicatie en toegang tot informatie. De dematerialisering van openbare diensten kan met name de toegang van mensen met een handicap tot hun rechten bevorderen. Maar het kan ook een groot obstakel vormen voor de toegang tot rechten wanneer de toegankelijkheid van informatie- en communicatiesystemen niet volledig is gewaarborgd, in een context van "gedwongen mars" en dematerialisering van administratieve procedures. gepleegd door de regering, die zich tot doel heeft gesteld om tegen 100 2022% dematerialisering van openbare diensten te realiseren. De ontoereikendheid van de toegankelijkheid van openbare websites is des te ernstiger wanneer er geen alternatief overblijft.

Artikel 47 van de wet van 11 februari 2005 voert, in overeenstemming met het verdrag, een toegankelijkheidsverplichting in voor de openbare onlinecommunicatiediensten van "openbare lichamen". Zoals echter wordt erkend in het eerste rapport van de staat op grond van artikel 9, zijn de resultaten van deze maatregelen buitengewoon teleurstellend en zorgwekkend, waarbij de overgrote meerderheid van de sites ontoegankelijk blijft en de geplande sancties belachelijk laag zijn en nooit worden toegepast.

Gelet op deze bevindingen betreurt de verdediger van rechten daarom in zijn rapport Dematerialisering en ongelijkheden bij de toegang tot openbare diensten, gepubliceerd in januari 2019, dat de Franse staat ervoor heeft gekozen om, bij wet nr. 2018-771 van 5 september 2018 (art. 80), alleen tenminste van de Europese richtlijn van 26 oktober 201662 vaststelling van de minimumvoorwaarden voor toegankelijkheid waaraan deze diensten moeten voldoen. De verdediger van de rechten merkt in feite op dat het systeem waarin de wet voorziet, tot op de dag van vandaag niet erg restrictief blijft, zowel wat betreft verplichtingen als wat betreft nakoming en sancties, en dat het niet voorziet in met een handicap effectieve toegang tot de websites van openbare diensten. Wat betreft de diensten beheerd door de privésector, bepaalt artikel 47 van de wet van 11 februari 2005 dat de toegankelijkheidsverplichtingen enkel van toepassing zijn op grote ondernemingen waarvan de jaaromzet een bepaalde drempel overschrijdt, vastgesteld op 250 miljoen euro door regelgeving. Met betrekking tot zowel de publieke als de private sector komt de staat dus slechts zeer gedeeltelijk tegemoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van het verdrag.

In zijn rapport Digitale toegankelijkheid, tussen noodzaak en kans: een wettelijke verplichting jegens de burger, een strategische hefboom, gepubliceerd in januari 2020, deelt de National Digital Council (CNNum) dezelfde bevindingen, aangezien digitale toegankelijkheid van openbare diensten “de uitzondering blijft en niet de norm. In een context van dematerialisatie van de administratie zijn de gevolgen aanzienlijk voor de toegang tot rechten van mensen met een handicap ”. Om deze situatie te verbeteren stelt CNNum verschillende aanbevelingen voor, waaronder: - de oprichting van een ministeriële delegatie voor digitale toegankelijkheid (DMAN); - het opzetten van een onlineplatform voor het melden van gebruikers aan de DMAN, verantwoordelijk voor het verwerken en centraliseren van klachten; initiële en voortgezette opleiding van digitale professionals in digitale toegankelijkheid.

Wat bovendien telefoondiensten betreft, erkent het bestaande wet- en regelgevingskader een recht op toegang voor dove, slechthorende, doofblinde en afatische gebruikers tot deze diensten en definieert het de procedures die moeten worden ingevoerd om hun toegankelijkheid te garanderen. . Maar dit recht is niet voor iedereen effectief. Dit is vooral het geval bij doofblinde en afasische mensen. Hoewel telefonische doorzenddiensten een wettelijke verplichting zijn sinds 8 oktober 2018 en de technische voorwaarden voor deze toegankelijkheid vandaag bekend zijn, is er tot op heden geen enkele toegankelijk voor doofblinde en afasische gebruikers. Deze niet-naleving betreft zowel telecommunicatie voor particulieren als voor grote bedrijven en openbare diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Electronic Communications and Postal Regulatory Authority (ARCEP) om inbreuken op deze verplichtingen te controleren en te bestraffen. Maar er lijkt geen actie te zijn ondernomen om deze situatie te verhelpen.

57. De keuze van communicatiemiddelen in de betrekkingen met openbare diensten
0
(Commentaar)x

Artikel 78 van de wet van 2005 bepaalt dat "in hun betrekkingen met openbare diensten, ongeacht of deze worden beheerd door de staat, plaatselijke autoriteiten of een instantie die hen vertegenwoordigt, alsook door privépersonen aan wie een missie is toevertrouwd openbare dienst kunnen slechthorenden, op hun verzoek, profiteren van gelijktijdige of visuele schriftelijke vertaling van alle mondelinge of audio-informatie die op hen betrekking heeft, volgens de voorwaarden en binnen een tijdslimiet bepaald door de regelgeving. Het aangepaste communicatieapparaat kan in het bijzonder voorzien in de schriftelijke transcriptie of de tussenkomst van een tolk Franse gebarentaal of een voltooide gesproken taalcodeerder ”. Het bij wet voorziene uitvoeringsbesluit is echter nooit gepubliceerd.

Zeker de Marianne Charter die sinds 2005 de opvangvoorzieningen in openbare diensten harmoniseert en in de update van 2016 een specifieke verbintenis bevat voor de opvang van mensen met een handicap en de opleiding van toegewijde agenten63. Bovendien is er sinds 2014 een gids, geschreven met verschillende verenigingen van gehandicapten, beschikbaar voor agenten.64. Het beschrijft de verschillende communicatiemiddelen die worden gebruikt: braille, gebarentaal (LSF), gemakkelijk te lezen en begrijpen (FALC) ... Maar ook hier, van principes tot realiteit, is de afstand groot. Zo merken verenigingen van dove of slechthorende mensen op dat hun leden vaak op eigen kosten een beroep moeten doen op de hulp van een tolk in gebarentaal. Slechts enkele organisaties, zoals de kinderbijslagfondsen (CAF), bieden een gedeelde LSF-opvangdienst aan via videoconferentie. Het gebruik van FALC blijft zeer zeldzaam, ondanks enkele verspreide initiatieven. Wat betreft de expressie en communicatie van mensen met meervoudige handicaps, bewustzijn en middelen (verbeterde en alternatieve communicatie, enz.) Staan nog in de kinderschoenen.

58. Toegankelijkheid van de media
0
(Commentaar)x

De bepalingen van wet nr. 86-1067 van 30 september 1986 met betrekking tot de vrijheid van communicatie werden achtereenvolgens gewijzigd om de voorwaarden voor toegankelijkheid van televisieprogramma's voor doven en slechthorenden (wet van 11 februari 2005) en blinden te definiëren. of slechtzienden (wet nr. 2009-258 van 5 maart 2009). De toegankelijkheidsverplichting is echter slechts gedeeltelijk. Ondertiteling en audiodescriptie moeten beschikbaar worden gesteld aan blinden of slechtzienden, met name tijdens primetime-uitzendingen. Televisiediensten met een gemiddeld jaarlijks publiek van meer dan 2,5% moeten al hun programma's, met uitzondering van commercials, aanpassen om ze toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Er kunnen echter vrijstellingen worden verleend afhankelijk van de kenmerken van bepaalde opleidingen.

In haar jaarverslag over Toegankelijkheid van televisieprogramma's voor mensen met een handicap en de weergave van handicaps in de ether, gepubliceerd in juli 2019, constateert de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) een daling van de jaarlijkse volumes van ondertitelde programma's voor tien van de elf kanalen die verplicht zijn al hun programma's te ondertitelen en een afname jaarlijkse volumes van niet-gepubliceerde audio-beschreven programma's voor elf kanalen van de veertien. Maar merkt op dat sommige omroepen inspanningen hebben geleverd met betrekking tot de kwaliteit van toegankelijkheidsstreams en met betrekking tot de toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten op aanvraag (SMAD).

Artikel 22 - Respect voor het privéleven

Volgens de bepalingen van het verdrag mag geen enkele persoon met een handicap, ongeacht zijn woonplaats of leefomgeving, worden blootgesteld aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privacy. Het is ook aan staten om de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke informatie te beschermen. Het staatsrapport beperkt zich tot de uiteenzetting van de belangrijkste principes die in de wet zijn verankerd, zonder ze te confronteren met de realiteit die mensen met een handicap ervaren. Mensen met een handicap die zijn ondergebracht in instellingen en medisch-sociale diensten, mensen met een verstandelijke handicap of die onder wettelijke bescherming zijn geplaatst, zijn echter overmatig blootgesteld aan dergelijke risico's.

59. Inbreuken op de privacyrechten van mensen die in instellingen wonen
0
(Commentaar)x

De privacy van mensen met een handicap die in verpleeghuizen wonen, geeft een verhoogd risico op willekeurige inmenging. In zijn rapport Juridische bescherming van kwetsbare volwassenen, gepubliceerd in 2016, constateerde de verdediger van de rechten ernstige inbreuken op de privacy: het verbod om het etablissement te verlaten zonder dat er enige medische contra-indicatie wordt gevraagd, vele beperkingen - zie volledig verbod - van bezoeken of zelfs het opzetten van een videobewakingssysteem in de kamer van de bewoner. De Controller General of Places of Deprivation of Liberty (CGLPL) was ook in staat om de ontwikkeling van continue bewaking van isolatiekamers te observeren. In veel van deze situaties betreurt de verdediger van de rechten de ontoereikendheid van de toezichthoudende autoriteiten (regionale gezondheidsinstanties, departementsraden) bij het toezicht op de eerbiediging van de grondrechten van de ontvangen mensen.

60. Persoonlijke gegevens
0
(Commentaar)x

Medisch-sociale instellingen en diensten verzamelen, verwerken, delen en bewaren dagelijks, op papier en digitaal, een groot aantal gegevens over de ontvangen en ondersteunde mensen. Hoewel er strikt toezicht op moet worden gehouden, is het delen van persoonlijke gegevens van mensen die worden ondersteund tussen professionals ook essentieel om de kwaliteit van hun ondersteuning te waarborgen. Vanuit dit oogpunt moet als positief worden opgemerkt, de aanpassing van de Franse wetgeving aan het nieuwe Europese juridische kader.65 (Wet n ° 2018-493 van 20 juni 201866) die de controle- en sanctiebevoegdheden van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) heeft versterkt en haar missies heeft aangepast aan de nieuwe logica van verantwoording en ondersteuning van actoren die persoonsgegevens verwerken.

Met betrekking tot mensen die in psychiatrische zorg zijn geplaatst, het decreet van 23 mei 201867 voorziet in de implementatie, door de regionale gezondheidsinstanties (ARS), van de verwerking van persoonsgegevens, genaamd "HOPSYWEB", met als doel toezicht te houden op mensen die psychiatrische zorg ondergaan zonder toestemming. Bij de behandeling van het ontwerpdecreet stelde de CNIL zich vragen over de bewaartermijn van deze gegevens (verlengd tot 3 jaar), hun ontvangers (in het bijzonder de personen die door de minister van Volksgezondheid gemachtigd zijn), de afwezigheid vermelding van de informatievoorwaarden van de bij de verwerking betrokken personen, gegevensbeveiliging en de traceerbaarheid van handelingen68. Ze deed verschillende aanbevelingen aan de regering die niet werden opgevolgd. Bovendien machtigt een decreet van 6 mei 2019 nu expliciet de verbinding tussen de gegevens opgenomen in het HOPSYWEB-bestand en die in het signaleringsbestand ter voorkoming en radicalisering van terroristische aard (FSPRT). Verschillende verenigingen hekelden tevergeefs dit apparaat dat volgens hen een samensmelting creëert tussen mensen met een verstandelijke handicap en terroristen.

La Handvest van rechten en vrijheden van de beschermde volwassene69 herinnert onder meer aan de vrijheid van persoonlijke relaties, het recht op eerbiediging van familiebanden, op de bescherming van huisvesting en persoonlijke bezittingen. De risico's kunnen met name afkomstig zijn van de agent die verantwoordelijk is voor de beschermingsmaatregel, die toegang heeft tot alle persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over gezondheid70 van de beschermde persoon.

Gezien deze risico's heeft de CNIL een beraadslaging aangenomen71 waarmee zij eraan herinnert dat "deze persoonsgegevens alleen kunnen worden verzameld en verwerkt als ze strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die worden nagestreefd door de uitgevoerde verwerking (...)".

Artikel 23 - Respect voor huis en gezin

Krachtens artikel 23 van het Verdrag zijn staten verplicht effectieve en passende maatregelen te nemen om discriminatie van personen met een handicap uit te bannen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op huwelijk, gezin en ouderschap. en persoonlijke relaties. Het staatsrapport concentreert zich op de bijstandsuitkeringen die worden toegekend aan ouders van gehandicapte kinderen zonder de rechten te vermelden die aan de gehandicapte persoon verbonden zijn. Zoals de staat echter erkent, wordt het recht van personen met een handicap om te trouwen of een gezin te stichten in veel opzichten belemmerd door de geldende maatregelen.

61. Het recht van beschermde volwassenen op een huwelijksleven
0
(Commentaar)x

Volgens het Verdrag veronderstelt het gelijkheidsbeginsel de erkenning voor alle gehandicapten, vanaf de huwelijksleeftijd, van het recht om te huwen en een gezin te stichten op basis van de vrije en volledige instemming van de toekomstige echtgenoten. Tot dan verbood het Franse burgerlijk wetboek volwassenen die onder beschermend toezicht (voogdij of voogdij) waren geplaatst om te trouwen of een burgerlijk solidariteitspact (PACS) aan te gaan, zonder voorafgaande toestemming, naargelang het geval, van de curator. rechter of familieraad. Idem in zaken van echtscheiding met wederzijdse instemming of voor aanvaarding van het beginsel van ontwrichting van het huwelijk. In 2016, in haar rapport over Juridische bescherming van kwetsbare volwassenenoordeelde de verdediger van de rechten dat het Franse burgerlijk wetboek in strijd was met het verdrag en adviseerde hij de staat de wetgeving te wijzigen. Ook verenigingen van gehandicapten hebben deze schendingen van rechten jarenlang aan de kaak gesteld. Door de consequenties van deze aanbevelingen te trekken en ‘deze realiteit onaanvaardbaar’ te achten, heeft de regering in 2018 de nodige hervormingen doorgevoerd, die werden verwezenlijkt door de wet van 23 maart 2019 van de programmering en hervorming van de justitie 2018-2022. Vanaf nu wordt de voorafgaande toestemming verwijderd. De persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming wordt vooraf op de hoogte gebracht van het huwelijksplan van de volwassene en kan zich ertegen verzetten onder de voorwaarden van het gemeen recht.

62. De rem op het leven als koppel hangt samen met de voorwaarden voor toekenning van de AAH
0
(Commentaar)x

Wanneer de begunstigde van de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH) gehuwd is, samenwoont of gebonden is door een burgerlijk solidariteitspact (PACS), wordt voor de berekening van de uitkering rekening gehouden met de middelen van zijn echtgenoot, alle huishoudelijke middelen mogen een bepaald plafond niet overschrijden. Verder wordt de AAH niet meer betaald. Zoals een rapport van de Commissie Sociale Zaken van de Nationale Vergadering onderstreept72"Rekening houden met de middelen van de echtgenoot leidt tot onaanvaardbare situaties van financiële afhankelijkheid van de betrokken personen", in strijd met het door het verdrag erkende recht op autonomie. In tegenstelling tot andere sociale minima, kan de AAH inderdaad niet worden beschouwd als een voorlopige of tijdelijke uitkering, gezien de duurzaamheid en onomkeerbaarheid van bepaalde handicaps. Deze situatie van financiële afhankelijkheid verslechterde echter in 2018. Terwijl het plafond voor koppels voorheen met 100% werd verhoogd, is het geleidelijk verlaagd tot het niet meer bestaat, sinds de 1er November 2019, verhoogd met 80%. Volgens de verdediger van de rechten straft deze hervorming mensen met een handicap die een gezin willen stichten, en druist in tegen de bepalingen van artikel 23 van het verdrag. Diverse wetgevingsvoorstellen die de afschaffing van het in aanmerking nemen van het inkomen van de echtgenoot voor de berekening van de AAH beogen, zijn ingediend, maar zijn niet uitgevoerd.

63. Ouderschapondersteuning voor mensen met een handicap
0
(Commentaar)x

Met deze vraag wordt in Frankrijk niet echt rekening gehouden. Zelfs als, zoals het staatsrapport aangeeft, initiatieven zijn geïmplementeerd, blijft de aandacht voor de behoeften grotendeels onvoldoende en is er geen echt beleid om het ouderschap te ondersteunen. De compensatiebehoeften die verband houden met de opvoeding van een kind door een gehandicapte ouder, worden bijvoorbeeld niet in aanmerking genomen bij de invaliditeitsuitkering (PCH). Evenzo kan de uitkering die wordt betaald aan een ouder die zijn beroepsactiviteit om voor zijn kind te zorgen stopzet of vermindert (gedeelde kinderbijslag - PREPARED -) niet gecombineerd worden met het invaliditeitspensioen dat aan het kind wordt toegekend. titel handicap van de ouder. Verenigingen van gehandicapten pleiten al jaren voor maatregelen ten behoeve van het ouderschap van gehandicapten. Ze lijken eindelijk te zijn gehoord. De Nationale Strategie voor de Preventie en Bescherming van Kinderen 2020-2022, gepresenteerd op 14 oktober 2019, voorzag in feite in het ontwikkelen van opvoedingsondersteuning voor ouders met een handicap door in het beleid rekening te houden met hun specifieke behoeften. publieke opvoedingsondersteuning (aangepaste zwangerschapsmonitoring, ondersteuning in het dagelijks leven, ontwikkeling van opvoedondersteunende diensten). Bovendien werd tijdens de National Disability Conference van 11 februari 2020 een hervorming van de PCH aangekondigd tegen 2021 om rekening te houden met de specifieke behoeften in verband met ouderschap.

64. Onvoldoende toelagen voor ouders van gehandicapte kinderen
0
(Commentaar)x

Uitkeringen worden aan ouders toegekend ter compensatie van extra kosten in verband met de handicap van hun kind onder de 20 jaar. Ze kunnen dus, naar keuze, profiteren van de schooltoelage voor gehandicapte kinderen (AEEH), samengesteld uit een basisbedrag waaraan een supplement kan worden toegevoegd dat varieert naargelang de aard en de ernst van de handicap, of kies voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering (PCH). Bovendien hebben alleenstaande ouders die de volledige verantwoordelijkheid voor een gehandicapt kind op zich nemen recht op een specifieke aanvulling. Maar, zoals een IGAS-rapport van juli 2016 aangeeft73, hoewel de AEEH een breed scala van behoeften dekt, “reageert niet adequaat op alle situaties en de diversiteit van de methoden voor het verwerken van verzoeken genereert ongelijkheden (…). De algemene indruk van de missie is dat, hoewel nuttig en legitiem in de ogen van gebruikers, het [het apparaat] hen slechts gedeeltelijk bevredigt, waardoor gezinnen geen antwoord krijgen dat is aangepast aan hun behoeften, waarvan sommige overduidelijk en ongerechtvaardigd zijn. . Deze constatering is niet zozeer te wijten aan de aard van de AEEH, maar aan de praktijken van de beoordeling van situaties en de toekenning van aanvullingen en aan de moeilijkheden die zijn waargenomen bij het coördineren van de dienst met andere diensten. Een van deze moeilijkheden is het naast elkaar bestaan ​​van de PCH met de AEEH. Gezinnen hebben een "optierecht" dat in de praktijk allesbehalve effectief is, aangezien de vergelijking tussen de twee diensten complex is. Complexiteit met als resultaat dat de bestanden moeten worden ingevuld en een onevenredige werklast voor de agenten van de MDPH. Bovendien is het kinder-PCH ongeschikt, omdat het is gemodelleerd naar dat van volwassenen. Ten slotte, als we de volwassenheid naderen, zijn er onderbrekingen in de hulpmiddelen die voor kinderen zijn ontworpen. Met het oog op de vereenvoudiging van de administratieve procedures, voorzag een decreet van 27 december 2018 in de toekenning van de basis AEEH tot de leeftijd van 20 jaar voor degenen onder hen wier invaliditeitspercentage minstens gelijk is 80% en wiens medisch attest geen vooruitzichten vermeldt om zijn toestand te verbeteren (stabiliteit of verslechtering). Deze maatregel, die geen AEEH-supplementen betreft, is daarom beperkt in zijn reikwijdte.

65. Belemmeringen voor het in stand houden van familiebanden houden verband met het uitblijven van lokale antwoorden
0
(Commentaar)x

Het gezinsleven beschermen betekent ook het onderhouden van familiebanden. Het Comité voor de rechten van personen met een handicap wijst er zelfs op dat “het ontbreken van lokale ondersteuning en diensten financiële druk en beperkingen kan veroorzaken voor de familie van de gehandicapte persoon; de rechten die zijn vastgelegd in artikel 23 zijn essentieel om te voorkomen dat kinderen uit hun familie worden verwijderd en in instellingen worden geplaatst, net zoals ze essentieel zijn om gezinnen te ondersteunen met het oog op het leven in de samenleving ”. Er zijn echter veel mensen met een handicap, waaronder duizenden gehandicapte kinderen, die in medisch-sociale instellingen worden geplaatst op plaatsen die erg ver van het ouderlijk huis verwijderd zijn omdat er geen geschikte antwoorden in de buurt zijn, en die daarom geen echte familiebanden hebben. . In 2015 erkende de bestuursrechter voor het eerst de morele schade van een autistisch kind dat uit zijn familie was verwijderd wegens plaatsing in België, en veroordeelde hij de staat tot vergoeding van de geleden schade. vanwege het gebrek aan implementatie van de middelen die nodig zijn voor passende zorg (TA Paris, 1leeftijden ch., 15 juli 2015, nr. 1416876 / 2-1).

De ontoegankelijkheid van strafinrichtingen (zie § 20) heeft ook negatieve gevolgen voor het onderhouden van gezinsbanden voor mensen met een handicap. Bij gebrek aan een toegankelijke inrichting in de buurt, worden gehandicapte mensen in de gevangenis overgebracht naar een plaats ver van hun ouderlijk huis, wat in de praktijk de mogelijkheid van bezoek van familieleden beperkt. Het probleem van de onbereikbaarheid van sommige bezoekkamers verhindert ook dat mensen met een handicap een gevangen familielid bezoeken.

66. De situatie van gehandicapten van buitenlandse afkomst die begunstigden zijn van AAH
0
(Commentaar)x

De voorwaarden voor toegang tot gezinshereniging zijn geregeld in artikel L. 411-5 van de CESEDA. De vreemdeling moet in het bijzonder stabiele en voldoende inkomsten verantwoorden voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan het minimumloon. Deze eis was lange tijd uitgesloten de facto AAH-begunstigden, waarvan het bedrag lager is dan het minimumloon. Maar sinds wet nr. 2016274 van 7 maart 2016 zijn begunstigden van de AAH vrijgesteld van deze middelentest, ongeacht hun niveau van ongeschiktheid (tot deze wet waren alleen begunstigden van de AAH die hun 'een invaliditeitspercentage van ten minste 80% betrof). Deze ontwikkeling is het resultaat van acties die gedurende tien jaar door de verdediger van de rechten en representatieve verenigingen voor de rechtbanken zijn gesteund om discriminatie te laten erkennen. Buitenlanders die niet onder de CESEDA vallen, maar onder bilaterale overeenkomsten, zoals de Frans-Algerijnse overeenkomst van 27 december 1968 betreffende de verplaatsing, tewerkstelling en verblijf van Algerijnse staatsburgers en hun gezinnen, zijn echter nog steeds vereist om een ​​bewijs van een invaliditeitspercentage van ten minste 80% te kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor gezinshereniging. Deze discriminatie wordt regelmatig aan de kaak gesteld door de verdediger van rechten.

De verdediger van de rechten wordt ook geïnformeerd over talrijke weigeringen van visa voor kort verblijf voor familie- of privébezoeken. De uitgifte van deze titel veronderstelt inderdaad dat de buitenlandse persoon die naar Frankrijk wil komen, een bewijs van huisvesting moet overleggen, het zogenaamde ontvangstbewijs. Dit document, opgesteld door de persoon die hem tijdens zijn verblijf bij hem thuis zal verwelkomen, wordt door het gemeentehuis afgegeven onder bepaalde voorwaarden, in het bijzonder de verbintenis van de gastheer om de kosten van het verblijf van de vreemdeling te betalen. Sommige gemeentehuizen sluiten sociale uitkeringen, en met name de AAH, echter uit bij de berekening van de middelen die in aanmerking worden genomen om een ​​ontvangstbewijs af te geven. De verdediger van de rechten beschouwt deze praktijk als onwettig en vormt discriminatie op grond van handicap, omdat het de ontvanger van de AAH de mogelijkheid ontneemt om als gastheer een ontvangstbewijs te verkrijgen en dit doen, van zijn recht op een gezinsleven op voet van gelijkheid met anderen.

Artikel 24 - Onderwijs

Het valt niet te ontkennen, zoals het staatsrapport aangeeft, dat de toegang tot scholing en onderwijs voor gehandicapte studenten de afgelopen jaren in Frankrijk gestaag is toegenomen. Deze beoordeling, hoewel over het algemeen positief, moet worden gekwalificeerd in het licht van de aanhoudende moeilijkheden waarmee bepaalde gehandicapte leerlingen worden geconfronteerd. De verdediger van de rechten ontvangt talloze klachten over schendingen van de rechten van kinderen met een handicap om te profiteren van inclusief onderwijs, indien nodig door hun onderwijs aan te passen, en meer in het algemeen om antwoorden te krijgen die zijn aangepast aan hun behoeften.74. Deze bevindingen worden bevestigd door een recente parlementaire onderzoekscommissie over de inclusie van gehandicapte studenten.75.

67. Het recht op onderwijs voor iedereen
0
(Commentaar)x

Gelijke toegang tot onderwijs, gegarandeerd door de Franse grondwet, wordt in de onderwijscode in de volgende bewoordingen herinnerd: "Het recht op onderwijs is gegarandeerd voor iedereen". Al in 1975 erkende de oriëntatiewet voor gehandicapten de onderwijsplicht voor gehandicapte kinderen en adolescenten. Het is echter de wet van 11 februari 2005 die het onderwijs aan gehandicapte kinderen in een gewone omgeving een echte impuls heeft gegeven door in het bijzonder te bepalen dat elk gehandicapt kind of adolescent van rechtswege in de school of het onderwijsinstelling die het dichtst bij hun huis ligt, hun referentie-instelling. Elke school, hogeschool of middelbare school is dus bedoeld om, zonder discriminatie, gehandicapte studenten te huisvesten, indien nodig binnen aangepaste systemen, wanneer deze wijze van onderwijs aan hun behoeften voldoet. Deze doelstelling werd herbevestigd door de wet van 8 juli 2013 betreffende oriëntatie en programmering voor de heroprichting van de school van de Republiek, die in de code van het onderwijs het principe schrijft volgens welke de openbare dienst van het onderwijs De nationale overheid zorgt ervoor dat alle kinderen zonder onderscheid op school worden opgenomen. Dan, meer recentelijk, door wet nr. 2019-791 van 26 juli 2019 voor een vertrouwensschool die voorziet in verschillende maatregelen om “de inclusieve school te versterken”.

Het streven naar inclusief onderwijs wordt weerspiegeld in de statistieken. Aan het begin van het schooljaar 2005-2006 waren 151 kinderen en jongeren met een handicap ingeschreven in het gewoon onderwijs. Aan het begin van het schooljaar 500-360 waren ze ongeveer 000 om te worden opgeleid in openbare en particuliere nationale onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd blijft het aantal studenten in medisch-sociale instellingen, ongeveer 2019, relatief stabiel. Zoals het staatsrapport echter erkent, gaan enkele duizenden kinderen, vooral met meervoudige handicaps, niet naar school of zijn ze slechts deeltijds. Op dit punt dient opgemerkt te worden dat hun exacte aantal tot op de dag van vandaag onbekend is wegens het ontbreken van een informatiesysteem voor het opvolgen van begeleidingsbeslissingen genomen door de departementale tehuizen voor gehandicapten (zie art. 2020). ).

De staat heeft zichzelf tot doel gesteld voor de periode van vijf jaar 2017-2022 om 250 extra lokale onderwijsinclusie-eenheden (ULIS) op middelbare scholen te creëren, waardoor het aantal onderwijseenheden dat binnen de school wordt uitbesteed (UEE) wordt verdubbeld, creëer 180 kleuterschoolonderwijseenheden voor autisme (UEMA) en 45 basisonderwijseenheden in "autismespectrumstoornissen" (ASS). Maar volgens een parlementair rapport (zie § 68) zou dit niet voldoen aan de werkelijke behoeften. Een recent rapport van IGAS, IGEN en IGAENR (zie § 68) stelt inderdaad vast dat, op basis van het scenario van een jaarlijkse toename van 7% van het aantal studenten in ULIS tussen 2018 en 2022 , zijn het niet elk jaar 50 bijkomende openingen die nodig zouden zijn, maar “gemiddeld 240 ULIS per jaar”, dat wil zeggen bijna vijf keer meer dan wat de regering voor ogen heeft. Bovendien worden deze eenheden in toenemende mate geconfronteerd met het beheer van situaties van ernstige handicap, met name vanwege de verwachting van scholing in een gespecialiseerde medisch-sociale instelling.

68. Tekortkomingen in de menselijke ondersteuning van gehandicapte studenten
0
(Commentaar)x

Het aantal assistenten met gehandicapte studenten is de afgelopen jaren gestaag gegroeid om aan de steeds grotere behoeften te voldoen. Volgens het ministerie van Nationaal Onderwijs worden nu 200 kinderen ondersteund door AESH, tegen 000 in 26. In het schooljaar 000-2006 zijn er 2018 nieuwe banen voor begeleidende gehandicapte studenten (AESH) zijn gecreëerd, inclusief 2019 ondersteunend personeel als onderdeel van de voortzetting van het transformatieplan voor geassisteerde contracten naar AESH en 10 extra directe aanwervingen van AESH door de vestigingen. Voor 900-6 voorzag de financieringswet in de financiering van 400 nieuwe AESH-banen, waaronder 4 extra ondersteunend personeel als onderdeel van de voortzetting van het transformatieplan voor ondersteunde contracten naar AESH en 500 extra AESH-banen gefinancierd tijdens jaar 2019 (2020 aangeworven eind 12 en 400 aangeworven in 6); de door de regering aangekondigde doelstelling is de directe creatie van 400 AESH-posities tegen 6-000.

Volgens een parlementair rapport76, naast de toename van het aantal erkenningen van een handicapsituatie, is de toename van het gebruik van menselijke ondersteuning gekoppeld aan twee factoren: - enerzijds, de toename van het aantal gehandicapte studenten dat hun studie voortzet in de tweede mate. In termen van regulier onderwijs is het zelfs met 66% gestegen (van 96 studenten in 300 tot 2004 in 160) in de eerste graad en met 000% (d.w.z. een verdrievoudiging) in de tweede graad. (van 2015 studenten in 217 naar 37 in 442); - aan de andere kant compenseert menselijke hulp soms de tekortkomingen van institutionele reacties op de doelstellingen van inclusief onderwijs. Volgens een gezamenlijk rapport van de algemene inspectiediensten van sociale zaken (IGAS), van het nationaal onderwijs (IGEN) en van de administratie van nationaal onderwijs en onderzoek (IGAENR)77, “Deze steun is de belangrijkste reactie geworden ten gunste van de inclusie van studenten met een handicap.

In feite wordt onderwijs in gewone klassen grotendeels gegeven dankzij menselijke steun, die bijna driekwart van de leerlingen in de 1er diploma en meer dan 40% van de studenten van de 2nd diploma ”. Dit is zorgwekkend omdat het principe van inclusief onderwijs ook vereist dat de school zich aanpast (lerarenopleiding, schoolplanning, enz.). Menselijke ondersteuning mag niet het enige antwoord zijn op inclusie. studenten met een handicap.

Ondanks deze constante vooruitgang, blijkt uit een aantal situaties die door de verdediger van de rechten worden behandeld, dat er niet wordt gereageerd op de ondersteuningsbehoeften van studenten met een handicap in reguliere omgevingen, vanwege een gebrek aan begeleidende personen, die in sommige gevallen waarschijnlijk ernstig in gevaar kunnen brengen. , hun opleiding voortzetten. De verdediger van de rechten constateert dus telkens weer problemen bij het begin van het schooljaar bij het aanwerven van gekwalificeerd personeel voor functies die als onaantrekkelijk worden beschouwd (deeltijd, salarisniveau, enz.). En het tekort aan begeleiders werd opnieuw bevestigd aan het begin van het schooljaar 2019, ondanks de goedkeuring, in de wet van 26 juli 2019 voor een school van vertrouwen, van verschillende maatregelen om de status van AESH veilig te stellen en hun missies (duur van het initiële contract, bijscholing, plaats van AESH bij de implementatie van educatieve aanpassingen en regelingen, referentieondersteuningsmissie van AESH) en de inzet van inclusieve lokale ondersteuningscentra (PIAL), waaronder het doel is "de coördinatie van menselijke ondersteuningsbronnen binnen scholen en onderwijsinstellingen" tijdens schooltijd en buitenschoolse tijd.

69. De tekortkomingen in termen van organisatie van scholing en organisatie van examens
0
(Commentaar)x

Als de verdediger van de rechten in het algemeen het bestaan ​​van een relatief goed doordacht, compleet en nauwkeurig systeem verwelkomt dat het mogelijk maakt om gelijke kansen voor leerlingen met een handicap te herstellen, merkt hij echter op in de in de context van de aan haar gerichte verwijzingen, de moeilijkheden bij de uitvoering van deze regelingen, meestal een weerspiegeling van een gebrek aan bewustzijn van de handicap bij het onderwijzend personeel. In 2018 herinnerde de verdediger van de rechten in een tiental beslissingen en talrijke minnelijke schikkingen aan het verbod van alle discriminatie op grond van de handicap van kinderen en daarmee aan de verplichting die aan de verschillende actoren werd opgelegd om redelijke aanpassingen, waarbij de specifieke behoeften van het kind van geval tot geval worden beoordeeld. In het bijzonder deed de verdediger van de rechten aanbevelingen aan een professionele directeur van een middelbare school (besluit nr. 2018-035 van 26 februari 2018), hoofden van particuliere scholen onder contract bij de staat en diocesane directeuren (beslissingen nr.2018046 26 februari 2018 en nr. 2018-228 van 10 december 2018) of een manager van een leerling-opleidingscentrum (besluit nr. 2018-231 van 12 september 2018).

De verdediger van de rechten constateert bovendien een kloof tussen de huisvesting die in het kader van onderwijs wordt verleend en die in het kader van examens. Op dit punt maakt hij zich vooral zorgen over de moeilijkheden die kinderen met een neurologische ontwikkelingsstoornis ("dys", gedragsstoornis, autisme) ondervinden, die profiteren van een persoonlijk ondersteuningsproject (PAP), die worden geweigerd. aanpassingen van examens omdat deze niet onder een MDPH-oriëntatie vallen. Juridisch gezien kan een kind dat voldoet aan de definitie van handicap (zoals het geval is bij kinderen met een neurologische ontwikkelingsstoornis), maar dat niet het onderwerp is geweest van een gepersonaliseerd scholingsplan (PPS), niet uitgesloten zijn van de tentamenregeling.

Bovendien maakt de complexiteit van de procedure voor het regelen van examens, die soms te laat worden uitgevoerd vanwege een gebrek aan informatie van de ouders, het niet altijd mogelijk om de regelingen te treffen en nuttige rechtsmiddelen te gebruiken voordat de tests tegen hen plaatsvinden. weigering van willekeurige accommodatie. De verdediger van de rechten beveelt aan om systematisch (zonder een uitdrukkelijk verzoek van gezinnen te vereisen) de beoordeling te maken van de behoeften aan aanpassing van examens voor kinderen met een handicap die bovendien de noodzaak van aanpassing van hun onderwijs rechtvaardigen. .

De verwijzingen gericht aan de verdediger van de rechten weerspiegelen ook vaak een gebrek aan training en ondersteuning voor onderwijsprofessionals en het bewustzijn van de organisatoren van examens en jury's over de algemene filosofie van dit apparaat, niet gericht op een voordeel verlenen maar de gelijkheid herstellen, en argwaan wekken jegens de gehandicapte student.

70. Toegang tot hoger onderwijs
0
(Commentaar)x

Zoals vermeld in het staatsrapport, is de toegang tot hoger onderwijs voor gehandicapte studenten gestaag toegenomen sinds de wet van 11 februari 2005. Het is sinds het begin van het schooljaar 13,5 elk jaar met gemiddeld 2006% gestegen. Volgens een DARES-studie uit 2015 heeft 49% van de mensen met een handicap geen diploma of alleen het BEPC, tegenover 28% van de algemene bevolking, 25% heeft de bac, een beroepscertificaat of meer, tegen 49% van de totale populatie. De toename van het aantal inschrijvingen is vooral duidelijk aan de universiteiten, vooral op bachelorniveau, met weinig gehandicapte studenten die doorstromen naar de masteropleiding.

Deze vorderingen mogen echter niet het voortduren van moeilijkheden verhullen. Zoals de bemiddelaar van het nationale onderwijs en het hoger onderwijs in haar rapport over 2017 onderstreept, worden gehandicapte studenten, zelfs meer dan valide studenten, het zwaarst getroffen door de breuk tussen de schoolwereld en die van 'Hoger onderwijs. Ze lopen tegen meerdere obstakels aan. Ze zijn tegen weigering om examens te organiseren (bijvoorbeeld het gebruik van tekstverwerkingssoftware met spellingscontrole voor een “dys” student) en hebben op de universiteit geen steun meer. mensenrechten toegekend in het secundair onderwijs, terwijl artikel L. 917-1 van de onderwijscode voorziet in de mogelijkheid om AESH's te rekruteren van studenten voor wie hulp als noodzakelijk is erkend door de Commissie Rechten en Autonomie mensen met een handicap.

Rekening houdend met de specifieke situatie van mensen met een handicap en met betrekking tot de moeilijkheden waarmee ze te maken kunnen krijgen in de context van het oriëntatieproces, is bovendien constante waakzaamheid vereist, aangezien de oprichting van de preregistratieprocedure voor toegang tot initiële opleiding in het hoger onderwijs (Parcoursup), ingesteld bij wet nr. 2018-166 van 8 maart 2018 met betrekking tot de begeleiding en het succes van studenten (Ertswet). Door de verenigingen gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van dit nieuwe apparaat voor mensen met een handicap, nam de verdediger van de rechten deze kwestie ambtshalve op en deed aanbevelingen aan de regering zodat aanpassingen in de procedure konden worden doorgevoerd met het oog op van de verlenging ervan (besluit nr. 2018-323 van 21 december 2018).

Artikel 25 - Gezondheid

Het verdrag stelt het beginsel vast dat "personen met een handicap het recht hebben op het genot van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard zonder discriminatie op grond van handicap" en spoort staten aan om passende maatregelen te nemen om hun toegang tot gezondheidsdiensten thuis te garanderen. basis van gelijkheid met anderen. Hoewel het waar is, zoals het eerste verslag van de staat ons eraan herinnert, dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om de toegang van mensen met een handicap tot preventie en zorg te bevorderen, blijven er veel obstakels bestaan.

71. Toegang voor mensen met een handicap tot routinematige zorg
0
(Commentaar)x

Zoals erkend door de staat, ondervinden mensen met een handicap veel moeilijkheden bij het verkrijgen van routinematige zorg. Een van de steeds terugkerende problemen is de ontoegankelijkheid van zorginstellingen voor mensen met een handicap, een situatie die is verslechterd sinds de hervorming van 2015 met betrekking tot de toegankelijkheid van instellingen die openstaan ​​voor het publiek (ERP). In tegenstelling tot wat de staat beweert, kan "het op één lijn brengen van toegankelijkheidsnormen" niet worden gebruikt voor openbare gebouwen in flatgebouwen (zie § 20). In deze gebouwen zijn echter veel medische praktijken gevestigd. Bovendien worden de moeilijkheden die verband houden met het gebrek aan geschikte middelen om te voldoen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap (aangepaste uitrusting, extra opvang- en informatietijd, opleiding van professionals), vermeld in het rapport van de Staat, blijf relevant. Laten we op dit punt positief, zij het laat, opmerken dat de maatregel die werd aangekondigd aan het Interministerieel Comité voor Handicap 2018, bestaande uit de integratie van een "Handicap" -module in de initiële opleiding van artsen.

Bovendien zijn er problemen in verband met het niet-beroep doen op zorg als gevolg van onwetendheid over de zorgstelsels, zoals aanvullende universele gezondheidsdekking (CMU-C), hulp bij het verwerven van aanvullende gezondheidszorg (ACS ), de complexiteit van de administratieve procedures, maar vooral het bestaan ​​van mogelijk aanzienlijke contante uitgaven voor bepaalde routinezorg, zoals blijkt uit een in 2018 gepubliceerd rapport over Toegang tot rechten en zorg voor mensen met een handicap en mensen in precaire situaties78. Volgens dit rapport worden mensen met een handicap of onzekerheid veel meer blootgesteld aan psychiatrische ziekten, diabetes, hart- en vaatziekten. De frequentie van psychiatrische ziekten is bijvoorbeeld 2,1 keer hoger voor CMU-C-begunstigden dan voor andere verzekerden onder de algemene regeling. Het is 6,2 keer hoger voor ACS-ontvangers. Bij diabetes is het risico twee keer zo hoog als bij de rest van de bevolking. De studie toont ook aan dat de hogere frequentie van pathologieën onder ACS-begunstigden zich concentreert op degenen die de toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH) of invaliditeitsuitkering ontvangen. Bovendien wordt de levensverwachting van mensen met psychische stoornissen met 10 tot 20 jaar verkort in vergelijking met de algemene bevolking, en is hun sterftecijfer drie tot vijf keer hoger (WHO, 2015). Hart- en vaatziekten en ziekten die verband houden met tabak zijn de belangrijkste doodsoorzaken. Een persoon bij wie de diagnose schizofrenie of een bipolaire stoornis is gesteld, heeft bijvoorbeeld 2-3 keer meer kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan de algemene bevolking. Bovendien onderstreept het rapport dat “ondanks deze alarmerende bevindingen over de gezondheidstoestand van mensen met een handicap, de databanken van ziektekostenverzekeringen geen directe en volledige identificatie van alle mensen mogelijk maken. bezorgd ".

Met het oog op vereenvoudiging en het beperken van de ontheffingen van zorg heeft het kabinet aangekondigd dat per 1er November 2019 wordt CMU-C uitgebreid naar mensen met een handicap, die nu in aanmerking komen voor ACS. Het blijft gratis tot de CMU-C-middelenplafonds (d.w.z. ongeveer 734 euro per maand voor een alleenstaande) en onderworpen aan een verminderde financiële bijdrage, afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde, tot het ACS-plafond (dat is 991 euro per maand). Volgens de regering "zal deze uitbreiding van het publiek dat in aanmerking komt voor CMU-C ervoor zorgen dat de begunstigden extra betalen voor alle kosten voor een uitgebreide mand met zorg (...) dit zal het geval zijn voor rolstoelen, sondes of verbanden. Deze verlenging beperkt dus de ontheffing van zorg ”.

72. Toegang tot zorg voor gehandicapten in een instelling of medisch-sociale dienst
0
(Commentaar)x

In het eerste rapport van de staat wordt geen melding gemaakt van het probleem van de “mand van zorg” die van toepassing is op instellingen en medisch-sociale diensten (ESMS), die niettemin een bron van grote moeilijkheden is bij de toegang tot zorg voor gehandicapten die in deze structuren zijn ondergebracht. Volgens het hierboven geciteerde rapport van juli 2018 (§ 71): “De verduidelijking van het pakket aan zorg verleend door gezondheidsinstellingen en sociaal-medische instellingen is essentieel. De huidige situatie die aanhoudt, is niet acceptabel. De impact is groot op de reis van mensen. (…). De feitelijke inhoud van de diensten en activiteiten die worden gefinancierd uit de zorgenveloppe in de begroting van medisch-sociale instellingen is niet duidelijk en is de bron van veel controverses ”.

De verdediger van de rechten heeft dus verschillende klachten ontvangen van ouders die moeilijkheden ondervinden bij het bieden van aanvullende zorg voor hun kinderen met een handicap, met name in het bijzonder onderwijs en thuiszorg (SESSAD). centra voor vroege medisch-sociale actie (CAMSP) en medisch-psycho-educatieve centra (CMPP). Deze diensten worden gefinancierd als onderdeel van een globale schenking of een dagprijs door de ziekteverzekering, om hen in staat te stellen zorg te verlenen die verband houdt met hun missie. Dit budget is bedoeld ter dekking van de tussenkomsten van beoefenaars in loondienst van de structuur, maar ook die van externe vrije beroepsbeoefenaars met wie een overeenkomst is gesloten, evenals de transportkosten verbonden aan deze uitbesteding van zorg. De zorgbehoeften van kinderen in de zorg kunnen het inschakelen van andere gezondheidswerkers echter rechtvaardigen. Sommige ziekenfondsen weigeren deze steun echter te verlenen, aangezien de budgetten van de structuren het mogelijk moeten maken om deze kosten te dragen. Bij gebreke van vergoeding worden deze kosten gedragen door de gezinnen. De verdediger van de rechten heeft de regering aanbevolen alle duurzame maatregelen te nemen om de moeilijkheden van deze gezinnen te verhelpen. Een eerste stap in deze richting werd gezet door de financieringswet inzake sociale zekerheid voor 2020 (L. n ° 2019-1446 van 24 december 2019, artikel 56) die op experimentele basis voorziet in de oprichting van een "Gezondheidspakket" in het ESMS, van 1er Juli 2020, waarvan medische zorg in verband met ziekte, al dan niet in verband met een handicap, voortaan uitgesloten is.

73. Toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een handicap die in gevangenissen worden vastgehouden
0
(Commentaar)x

Ook moet worden gewezen op het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg voor gehandicapten die in gevangenissen worden vastgehouden. De Controller General of Places of Deprivation of Liberty (CGLPL) wijst in de loop van zijn rapporten dus op de ernstige tekortkomingen met betrekking tot de toegang tot psychiatrische zorg voor gedetineerden en veroordeelt, met name, betreffende hen, de staat van achterlating waarin ze worden zonder zorg opgesloten in een cel, of zelfs overmedicatie, die wordt toegediend omwille van de veiligheid in plaats van de gezondheid. Het Comité tegen foltering (CAT), in zijn slotopmerkingen over de 7e periodiek rapport van Frankrijk (10 juni 2016), maakte zich ook zorgen over de voorwaarden voor toegang tot psychiatrische zorg in gevangenissen. Het gaat meer bepaald om: - de ontoereikendheid van het aanbod, het gebrek aan psychiatrisch medisch personeel in de zorgeenheden van de penitentiaire inrichtingen; - veelvuldig gebruik van eenzame opsluiting voor gedetineerden met psychiatrische pathologieën; - ontoereikende materiële omstandigheden voor hun detentie; - plaatsing in isolatie- en dwangkamers wanneer deze worden overgebracht naar de aangesloten ziekenhuizen. Bovendien werd Frankrijk door het EHRM veroordeeld omdat het er jarenlang niet in geslaagd was de aanvrager van een dwarslaesie te laten profiteren van de dagelijkse fysiotherapiesessies die door de artsen werden aanbevolen (EVRM, Helhal tegen Frankrijk, 19 februari 2015).

74. Weigering van discriminerende zorg
0
(Commentaar)x

Het wettelijk kader dat de weigering van discriminerende zorg bestraft, veranderde in 2016. Inderdaad, tot wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 werd deze discriminatie alleen gedekt door het strafwetboek, dat het effect had van mensen met een handicap de mogelijkheid ontzeggen om doeltreffend op te treden in geval van weigering van zorg in verband met een handicap wegens moeilijkheden bij het bewijzen van discriminatie. Voortaan voorziet de wet in burgerlijke vervolging tegen elke directe of indirecte discriminatie op grond van handicap in gezondheidsaangelegenheden (zie § 5). Dit middel, dat indirecte discriminatie erkent, lijkt bijzonder geschikt om rekening te houden met de situaties van discriminatie waarmee mensen met een handicap op dit gebied te maken hebben. Gezien de klachten gericht aan de Verdediger van de Rechten, komt het in feite zelden voor dat weigeringen van opzettelijke zorg rechtstreeks op grond van een handicap of in ieder geval als zodanig uitgedrukt worden. Anderzijds komen de weigeringen vaker voor die verband houden met het voordeel van aanvullende universele ziektekostenverzekering (CMU-C), hulp bij het verkrijgen van een aanvullende ziektekostenverzekering (ACS) en medische bijstand van de staat. (ZIEL).

In december 2016 opende de verdediger van de rechten een onderzoek naar de moeilijkheden bij de toegang tot zorg voor begunstigden van CMU-C, ACS en AME als gevolg van discriminerende vermeldingen op boekingssites voor afspraken. je medische online. Geobserveerd naar de profielen van gezondheidswerkers, legden deze verklaringen aan deze begunstigden specifieke voorwaarden op voor het maken van een afspraak en voor raadpleging (beperkte uren, verzoek om een ​​groter aantal administratieve documenten, enz.) directe weigering van ondersteuning. Aan het einde van zijn onderzoek onder verschillende artsen en twee exploitanten van online boekingsplatforms voor afspraken, merkte de verdediger van de rechten op dat het wettelijke kader voor de werking van deze platforms onvoldoende was. In een kaderbesluit (nr. 2018-269 van 22 november 2018) onderstreept het het discriminerende en / of stigmatiserende karakter van alle verwijzingen die uitdrukkelijk gericht zijn op de begunstigden van de CMU-C, de ACS en de AME en veroordeelt de weigeringen van behandeling waarvan zij het slachtoffer zijn; het beveelt platforms aan het non-discriminatiebeginsel te eerbiedigen om te voorkomen dat directe of indirecte discriminerende zorg via de profielen van gezondheidswerkers wordt geweigerd; het beval ook aan om een ​​controle uit te voeren op de informatie die online wordt gezet en een mogelijkheid tot melding voor de gebruikers in geval van weigering van zorg.

Artikel 26 - Aanpassing en revalidatie

In Frankrijk zijn veel specifieke maatregelen bedoeld, in de zin van het Verdrag, om "mensen met een handicap in staat te stellen maximale autonomie te bereiken en te behouden, om hun fysieke, mentale, sociale en professionele potentieel volledig te realiseren en om volledige integratie en volledige deelname aan alle aspecten van het leven ”.

Op dit gebied, net als op andere, liggen de grootste moeilijkheden in de leesbaarheid van de verschillende bestaande systemen en hun doeltreffendheid, alsook in de eerbiediging van de grondrechten van mensen met een handicap.

75. Beroepsopleiding en revalidatie van mensen met een handicap
0
(Commentaar)x

Het lage kwalificatieniveau van mensen met een handicap vormt, zoals vermeld in het staatsrapport (onder artikel 27), het belangrijkste obstakel voor hun toegang tot en behoud van werk. Meestal zijn ze beperkt tot ondergekwalificeerde banen. In een context van permanente veranderingen in beroepen en de arbeidsmarkt lijkt levenslange beroepsopleiding voor mensen met een handicap daarom een ​​groot probleem te zijn. Verschillende apparaten helpen om dit doel te bereiken.

Krachtens wet nr. 2013-504 van 14 juni 2013 (art. L. 6112-3 van de arbeidswet) hebben mensen met een handicap die genieten van de arbeidsverplichting “toegang tot alle opleidingssystemen met inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling door passende maatregelen te nemen. Zij profiteren, waar nodig, van specifieke opleidingsacties om hun professionele integratie of re-integratie en het behoud van hun baan mogelijk te maken, de ontwikkeling van hun vaardigheden en toegang tot de verschillende kwalificatieniveaus te bevorderen. professionele ontwikkeling en om bij te dragen aan economische en culturele ontwikkeling en sociale promotie ”. Maar uit de klachten die aan de verdediger van de rechten zijn gericht, blijkt dat mensen met een handicap in de praktijk bepaalde moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot "common law" -opleidingen, die met name verband houden met: - het ontbreken van een objectieve beoordelingsprocedure voor de geschiktheid van mensen met een handicap om de opleiding volgen (beslissing nr. 2018-112 van 11 mei 2018); - het gebrek aan beoordeling of de late beoordeling van de huisvestingsbehoeften van de persoon met een handicap om de opleiding te volgen; - de weigering van de opleidingsorganisatie om de gepaste maatregelen te nemen die nodig zijn voor de opvolging van de opleiding (besluit nr. 2017-055 van 3 maart 2017).

We moeten ook opmerken dat er een professioneel revalidatienetwerk bestaat - bestaande uit pre-oriëntatiecentra (CPO), beroepsrevalidatiecentra (CRP) en UEROS voor mensen met hersenletsel (beroerte, hoofdtrauma) - bedoeld om de professionele omscholing van personen met een handicap die door ziekte of ongeval hun vroegere beroep niet meer kunnen uitoefenen. Recente rapporten79 bevelen een herziening van hun interventiekader aan, zodat ze beter worden gecoördineerd met beroepsopleiding volgens het gewoonterecht en nieuwe maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid. De sterke behoefte aan CPO's (slechts de helft van de Franse departementen heeft er een), de lange wachttijden voor opvang in CRP, hun ontoereikendheid met bepaalde handicaps maar ook bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt worden ook gewezen.

De wet "Professionele toekomst" van 5 september 2018 voorzag in verschillende maatregelen om de common law-mechanismen aan te passen om rekening te houden met de specifieke situatie van gehandicapte werknemers op het vlak van beroepsopleiding, en in het bijzonder: de toename van de persoonlijke rekening van opleiding (CPF), de ontwikkeling van het CPF-systeem voor gehandicapte werknemers in ESAT, een vrijstelling van de anciënniteitsvoorwaarde om toegang te krijgen tot de overgangs-CPF, de erkenning van vaardigheden die zijn verworven door gehandicapte leerlingen en studenten die een beroepsopleiding hebben gevolgd of technologisch door een vaardigheidscertificaat af te geven, het leerlingwezen aan te passen en, in dit verband, de missies van centra voor leerlingopleiding, om rekening te houden met de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen in handicap situatie. Als deze maatregelen de goede kant op gaan, is het nog te vroeg om de effectiviteit ervan te kunnen beoordelen.

76. Instellingen en diensten voor arbeidsbijstand (ESAT)
0
(Commentaar)x

Zoals het oorspronkelijke rapport van de staat ons eraan herinnert, zijn op grond van artikel 27 instellingen en diensten voor werkbijstand (ESAT) sterk ontwikkeld op het nationale grondgebied.80. Ze bieden een reële kans op professionele integratie voor enkele duizenden gehandicapten wier verminderde arbeidsgeschiktheid hen niet in staat stelt om in een gewone omgeving te werken, door hen kansen te bieden voor verschillende professionele activiteiten, evenals medische ondersteuning. -sociaal en educatief, om hun persoonlijke en sociale ontwikkeling te bevorderen. Deze structuren worden gekenmerkt door hun hybride status die enerzijds verbonden is met hun medisch-sociale roeping, opnieuw bevestigd door de wet van 11 februari 2005, en anderzijds met hun economische activiteit, productie van goederen en marktdiensten. Parlementaire verslagen81 wees op de moeilijkheden die ESAT's ondervinden bij het verzoenen van hun primaire beroep van medisch-sociale steun voor gehandicapte werknemers met de structurele, economische en budgettaire beperkingen waarmee ze worden geconfronteerd.

De hen toegekende toewijzingen stellen hen in feite niet altijd in staat om het hoofd te bieden aan de stijging van de kosten die met name verband houden met de noodzakelijke aanpassing van hun activiteiten en hun productiemiddelen aan de concurrentie. Deze situatie heeft tot gevolg dat ESAT's managementrichtlijnen aannemen op basis van productiviteits- en concurrentievermogen die mogelijk in strijd zijn met de fundamentele rechten van de toegegeven gehandicapte werknemers. De verdediger van de rechten werd aldus geïnformeerd over de beslissing van een ESAT om eenzijdig, om economische redenen, haar financiële bijdrage te verlagen aan het deel van de gegarandeerde beloning toegekend aan gehandicapte werknemers (besluit nr. 2019220 van 18 september 2019). Als mensen met een handicap die zijn ondergebracht in ESAT de status van gebruiker van vestiging en medisch-sociale dienst hebben, moeten ze niettemin worden beschouwd als werknemers in de zin van Richtlijn 2003/88 / EG van 4 november 2003, zoals eraan herinnerd. het HvJEU (arrest Fenoll v / APEI d'Avignon, 26 maart 2015, nr.C-316/13) en de Cour de cassation (Cass. soc., 16 december 2015, nr. 11-22376). Het is daarom aan de staat om, in overeenstemming met artikel 27 van het verdrag, de passende maatregelen te nemen om hen dezelfde bescherming te garanderen als andere werknemers. De situatie die onder de aandacht van de verdediger van de rechten werd gebracht, maakte het echter mogelijk om verschillende tekortkomingen te identificeren: - het ontbreken van criteria voor het vaststellen van de gegarandeerde vergoeding, die op zijn beurt de exclusieve verantwoordelijkheid is van de ESAT die niet wordt beperkt door enige schaal; - de bevoegdheid die aan regionale gezondheidsinstanties wordt gegeven om het gegarandeerde beloningsbeleid van ESAT's te controleren bij het onderzoeken van hun activiteitenverslag, is, volgens de toelating van het staatssecretariaat dat verantwoordelijk is voor gehandicapten, weinig gebruikt in de praktijk. Bijgevolg wordt het gegarandeerde minimumloon de aanpassingsvariabele van de economische gezondheid van de ESAT ten nadele van gehandicapte werknemers.

Bovendien moeten ESAT's, zoals het staatsrapport ons eraan herinnert, zoveel mogelijk de toegang van gehandicapten tot de gewone werkomgeving bevorderen. Maar, volgens een IGAS / IGF-rapport over Werkbijstandsinstellingen en diensten (ESAT), gepubliceerd in oktober 2019, betreft de overgang van ESAT-werknemers naar de gewone werkomgeving slechts 500 mensen per jaar, d.w.z. een uitstroompercentage van 0,47%, wat neerkomt op gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar. een en door ESAT. Volgens de missie zou het verhogen van de mate van uitstroom naar de mainstream vooraf het wegnemen van een reeks financiële, psychologische en juridische obstakels vereisen.

Maar, zoals de missie onderstreept, "het verlaten van de mainstream is niet de enige maatstaf waaraan de bijdrage van ESAT's aan de inclusie van gehandicapte werknemers moet worden afgemeten" en het is belangrijk om te begrijpen dat ESAT's een dubbele functie: overgangsruimte voor sommigen en vaste opvangplaats voor anderen ”.

Artikel 27 - Werk en werkgelegenheid

Het verdrag erkent het recht van personen met een handicap om op voet van gelijkheid met anderen te werken. In Frankrijk is de tewerkstelling van mensen met een handicap al jaren een belangrijk aandachtspunt van het gehandicaptenbeleid. In een context van over het algemeen verminderde werkgelegenheid is hun situatie echter bijzonder zorgwekkend: werkloosheidspercentage dat tweemaal zo hoog is als dat van de gehele beroepsbevolking, langere werkloosheid, hogere terugkeerpercentages. laag,… Maar de indicatoren voor de activiteits-, werkgelegenheids- en werkloosheidspercentages voor personen met een handicap, vermeld in het eerste verslag van de staat, kunnen op zichzelf niet voldoende gegevens vormen om de situatie van gehandicapten te beoordelen. werkgelegenheid voor mensen met een handicap. Uit de klachten die aan de verdediger van de rechten zijn gericht, blijkt namelijk dat zij, meer dan de anderen, met meerdere obstakels worden geconfronteerd, die met name verband houden met vooroordelen over hun vaardigheidsniveau, met discriminatie en met de onwil van werkgevers om regelingen te treffen. redelijk.

77. De verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen: een noodzakelijk maar niet voldoende mechanisme
0
(Commentaar)x

Volgens het eerste staatsrapport berust de reactie op "volledige gelijke behandeling van mensen met een handicap" op het werk op specifieke positieve actiemaatregelen en, in het bijzonder, op verplichting om gehandicapte werknemers (OETH) in dienst te nemen, ingesteld bij wet nr. 87-517 van 10 juli 1987. Dit legt werkgevers op in de private en publieke sector, wier personeelsbestand minstens gelijk is aan 20 voltijdse equivalenten (VTE), een minimumquotum voor de tewerkstelling van gehandicapte werknemers van 6%. Dit apparaat heeft zijn doel echter nooit bereikt. In feite bedroeg dit quotum in 2017 gemiddeld 5,49% in de openbare dienst, terwijl het slechts 3,4% bedroeg in de privésector. En nogmaals, dit verschil moet in perspectief worden geplaatst, aangezien, als de werkgelegenheidsgraad 6,62% in de territoriale openbare dienst en 5,55% in de openbare ziekenhuisdienst was, het slechts 4,52% bedroeg in de Staatsambtenaren (met een percentage van 3,5% in het nationale onderwijs in het bijzonder). Bovendien, zoals de Rekenkamer in een samenvatting van 8 december 2017 onderstreepte, zijn de regels die van toepassing zijn op het ambtenarenapparaat flexibeler dan in de privésector: om het percentage van 6% te halen, kunnen openbare werkgevers rekenen, naast de categorieën die genieten van de tewerkstellingsverplichting bedoeld in artikel L. 5212-13 van het arbeidswetboek, de houders van een gereserveerde baan, de agenten die genieten van een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en de agenten heringedeeld. Maar in alle gevallen, zowel in de publieke als in de privésector, weerspiegelt deze "legale" arbeidsparticipatie niet de directe arbeidsparticipatie van mensen met een handicap.

In deze context werd een hervorming van het OETH-systeem doorgevoerd bij wet nr. 2018-771 van 5 september 2018 voor de vrijheid om zijn professionele toekomst te kiezen met de ambitie, voor de overheid, "om het zijn volledige potentieel terug te geven. wat betekent dat het een echte hefboom is voor de directe tewerkstelling van mensen met een handicap ”. Hoewel dit doel door iedereen lijkt te worden gedeeld, baren de maatregelen die zijn genomen om dit te bereiken, veel zorgen.

Allereerst merkt de verdediger van de rechten op dat de tekst niet beantwoordt aan een oorspronkelijke inconsistentie in het mechanisme van de arbeidsplicht, namelijk het mechanische schaareffect van de arbeidsparticipatie op de werkgeversbijdrage en hierdoor de financiering van ondersteunende maatregelen voor gehandicapte werknemers op weg naar en aan het werk. Volgens de wet zijn werkgevers die hun directe arbeidsquota niet halen, verplicht een bijdrage te betalen aan een organisatie. Met de aldus ingezamelde fondsen kunnen verschillende acties worden gefinancierd die de professionele integratie van gehandicapte werknemers moeten bevorderen. De keerzijde van de medaille is dat hoe meer de arbeidsparticipatie toeneemt, hoe meer deze fondsen afnemen, ook al drogen de financieringsbehoeften niet op, of nemen ze zelfs toe. Ook vraagt ​​de verdediger van de rechten zich af wat de effecten zijn, op de lange termijn, van de vijfjarige herzieningsclausule van de arbeidsparticipatie van 6%, geïntroduceerd door artikel 67 van de wet. Hij is van mening dat deze bepaling dit apparaat waarschijnlijk verder zal verzwakken.

Bovendien werd de verdediger van de rechten door een groep actoren die betrokken zijn bij de professionele integratie van mensen met een handicap, geattendeerd op de negatieve effecten, op lange termijn, van deze hervorming op de tewerkstelling van de meest kwetsbaren. Zij klagen in het bijzonder aan: - de afschaffing van de mogelijkheid die voorheen aan werkgevers werd geboden, om van de bijdrage die aan het fonds verschuldigd is, bepaalde uitgaven in mindering te brengen die zijn gemaakt ter bevordering van de opvang, integratie of instandhouding op het werk (partnerschappen met verenigingen die zich inzetten voor de professionele integratie van jongeren met een handicap, ondersteuning en bewustmaking van de werkgroep, enz.); - de geplande beëindiging van goedgekeurde overeenkomsten en met hen de acties die door bedrijven worden ontwikkeld om de meest complexe situaties te ondersteunen; - de lagere waardering van uitbestedingswerk dat door bedrijven wordt toevertrouwd aan de beschermde en aangepaste arbeidssector en aan gehandicapte zelfstandigen. Bovendien is er de hervorming van aangepaste bedrijven die meer gekwalificeerde gehandicapten zullen moeten aanwerven ten nadele van degenen die het verst van de werkplek verwijderd zijn, om de voor hen gestelde doelstelling te bereiken om banden met “gewone” bedrijven te bevorderen. werk vanwege hun handicap.

78. Het verbod op discriminatie op grond van handicap op het gebied van werk en werkgelegenheid
0
(Commentaar)x

De verdediger van de rechten wil erop wijzen dat, hoewel de OETH het op veel manieren mogelijk heeft gemaakt om de professionele integratie van gehandicapte werknemers te bevorderen, het op zichzelf niet voldoende is om gelijke behandeling van gehandicapten in toegang tot werk, werkgelegenheid, beroepsopleiding en werk. Gezien de klachten die de verdediger van de rechten heeft ontvangen, beschouwen veel mensen met een handicap, hoewel ze de arbeidsverplichting genieten, zichzelf gediscrimineerd bij de uitoefening van hun professionele activiteit en hun loopbaanontwikkeling (promotie, toegang opleiding, behoud van werk, enz.). Bovendien blijkt uit de situaties die onder de aandacht van de verdediger van de rechten zijn gebracht dat het zoeken naar het arbeidsquotum soms de oorzaak kan zijn van stigmatiserende, zelfs discriminerende praktijken van bepaalde werkgevers, met name bestaande uit: - sterk aanmoedigende hun gehandicapte werknemers en agenten, die al in functie zijn, administratief "erkend" worden als gehandicapte werknemers; - de aanwerving van gehandicapten te beperken tot administratieve categorieën die onder de arbeidsverplichting vallen; - om voor gehandicapte werknemers alleen bepaalde "pijl" -banen open te stellen, meestal ondergekwalificeerd, terwijl andere banen slechts zeer zelden voor hen openstaan. Voor werkgevers wordt het voldoen aan de wettelijke verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen, met inachtneming van de algemene verplichting tot non-discriminatie, vaak gezien als een "paradoxaal bevel". In juni 2019 publiceerde de verdediger van de rechten een gids met de titel Rekruteer zonder te discrimineren om de belangrijkste vragen van werkgevers en arbeidsbemiddelaars over dit onderwerp te beantwoorden.

Het verbod op discriminatie op basis van handicap op het werk wordt omkaderd door verschillende teksten: wet nr. 2008-496 van 27 mei 2008 (artikelen 1 en 2. 2 °); artikel L. 1132-1 van de arbeidswet; Wet nr. 83-634 van 13 juli 1983 (artikel 6); artikelen 225-1 tot en met 225-3 van het strafwetboek. Bovendien wordt de verplichting tot redelijke aanpassingen vermeld in artikel L. 5213-6 van de arbeidswet en in artikel 6 sexies van de wet van 13 juli 1983. Zoals onderstreept in artikel 5 van dit rapport is het wettelijke kader voor redelijke arbeidsaanpassing onvolledig, omdat het niet alle activiteitensectoren omvat. Bovendien specificeert het eerder genoemde artikel 6 sexies niet dat de weigering om redelijke aanpassingen te treffen discriminatie inhoudt en daarom in deze zin moet worden aangevuld, zoals herinnerd door de verdediger van rechten in een advies in het parlement over het wetsontwerp inzake de omvorming van het ambtenarenapparaat (advies nr. 19-07 van 26 april 2019).

De staat maakt in zijn rapport geen melding van het verbod op discriminatie op grond van handicap in alle aangelegenheden met betrekking tot werkgelegenheid, hoewel dit een groot probleem is. Uit de klachten die aan de verdediger van de rechten zijn gericht, blijkt zelfs dat tewerkstelling het belangrijkste gebied is waarop discriminatie op grond van handicap wordt uitgeoefend: 37% van de klachten met betrekking tot handicap heeft betrekking op werkgelegenheid (16% betreft ; 21% betreft werkgelegenheid bij de overheid). De 10e editie (2017) van de jaarlijkse Barometer van de perceptie van discriminatie op het werk, uitgevoerd door de Verdediger van Rechten en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), bevestigt dit: bijna een op de twee mensen (49%) mensen met een handicap zeggen dat ze zijn gediscrimineerd in openbare en particuliere tewerkstelling (tegen 31% van de mensen die niet door een handicap zijn getroffen). De handicapsituatie verdrievoudigt de kans op ervaringen met discriminatie (begrepen als de ongunstige behandeling op het werk) en is daarom een ​​bijzonder verzwarende factor, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

De analyse van de klachten gericht aan de verdediger van de rechten brengt terugkerende problemen aan het licht, waaronder: - de weigering van de werkgever om aan het einde van de proefperiode de aanwerving van de gehandicapte te bevestigen op grond van zijn arbeidsongeschiktheid professioneel, ook al werden de door de handicap gerechtvaardigde arbeidsaanpassingsmaatregelen niet of pas te laat genomen; - de weigering van de werkgever om de door de bedrijfsarts aanbevolen werkplekaanpassingen uit te voeren, resulterend in een verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een wijziging van de gezondheidstoestand van de gehandicapte die kan leiden tot hun arbeidsongeschiktheid en, door na zijn ontslag; - niet-nakoming door de werkgever van zijn verplichting om een ​​persoon met een handicap die als ongeschikt wordt erkend, opnieuw in te delen; - weigering van toewijzing of promotie van de persoon met een handicap op grond van de onbereikbaarheid van het werkterrein; - de negatieve impact van de uitvoering van redelijke aanpassingen op de beloningselementen.

In de meeste van deze situaties constateert de verdediger van de rechten dat werkgevers hun verplichting tot redelijke aanpassingen niet nakomen en concludeert hij dat er sprake is van discriminatie.

Hoewel opgenomen in de nationale wetgeving sinds de wet van 11 februari 2005 (zie § 6), blijft de verplichting tot redelijke aanpassingen, waarin het verdrag voorziet, grotendeels onbekend bij werkgevers en meer in het algemeen bij degenen die betrokken zijn bij professionele integratie. en daarom weinig gerespecteerd in de praktijk. De verdediger van de rechten (en vóór hem de Halde) heeft in hoge mate bijgedragen tot het vergroten van het bewustzijn onder werkgevers en het verduidelijken van de contouren van deze verplichting, met name door opmerkingen in te dienen bij de rechtbanken in hun hoedanigheid vanamicus curiae in de gevallen ervoor. In de afgelopen jaren zijn er verschillende principiële beslissingen genomen door de rechtbanken en hebben deze het mogelijk gemaakt om een ​​jurisprudentie op te bouwen82. Bovendien merkte de verdediger van de rechten op dat er geen referentiekader was voor de uitvoering van deze verplichting en publiceerde in december 2017 een gids met de titel Tewerkstelling van mensen met een handicap en redelijke aanpassingen voor alle belanghebbenden die bij werkgelegenheid betrokken zijn. Het wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit jurisprudentie en casestudy's en beoogt de inhoud van de verplichting tot redelijke aanpassingen uit te leggen, de relatie met de bestaande arbeidswetgeving en de mogelijke gevolgen daarvan. van het niet uitvoeren ervan.

In die zin moeten we het initiatief van de regering verwelkomen om "het begrip van het concept van redelijke aanpassing van werkplekken en de implementatie ervan door werkgevers" tot een van de werkassen van de raadpleging te maken. , gelanceerd begin 2019, over de renovatie van het dienstenaanbod met betrekking tot ondersteuning bij professionele integratie en behoud van werk voor gehandicapten en werkgevers.

Artikel 28 - Adequate levensstandaard en sociale bescherming

Volgens een DREES-enquête, gepubliceerd in maart 2017, was de mediane jaarlijkse levensstandaard van mensen met een handicap in de leeftijd van 15 tot 64 jaar in 2010 18 euro, of 500 euro minder dan die van mensen zonder handicap. De mate van armoede is des te belangrijker omdat het tekort ernstig is. Zoals de Milieu-Economische en Sociale Raad (CESE) in een advies van 2 onderstreept, worden mensen met een handicap bijzonder blootgesteld aan het risico van onzekerheid, met name als gevolg van aanzienlijke moeilijkheden bij het vinden en behouden van werk. werkgelegenheid (zie § 000 e.v.).

79. Een minimum basisinkomen onder de armoedegrens
0
(Commentaar)x

De toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH), die werd ingesteld door de oriëntatiewet van 30 juni 1975, beoogt, als onderdeel van de nationale solidariteit, een minimumbasisinkomen te garanderen voor mensen die, vanwege hun handicap, niet in hun behoeften kunnen voorzien en die op grond van een ander stelsel van sociale bescherming geen aanspraak kunnen maken op een uitkering van minstens een gelijkwaardig bedrag. Volgens een DREES-studie, gepubliceerd in oktober 2018, verdubbelde het aantal AAH-begunstigden tussen 1990 en 2017 en betrof het eind 2017 1,3 miljoen mensen.

Om in aanmerking te komen voor AAH, moet de gehandicapte persoon een blijvende invaliditeitspercentage van ten minste 80% of een invaliditeitspercentage tussen 50% en 80% aantonen, en in dit geval rechtvaardigen ook een substantiële en blijvende beperking van de toegang tot werk (RSDAE). De uitkering ervan is onderworpen aan een limiet van middelen, waarvan het bedrag varieert naargelang de gezinssituatie van de begunstigde.

Om te reageren op de verontrustende bevindingen over de levensstandaard van mensen met een handicap en om hun koopkracht te verbeteren, heeft de regering besloten om een ​​uitzonderlijke herwaardering van de AAH uit te voeren, naast de klassieke stijging: - op 1er November 2018 is het maandbedrag van het volledige tarief AAH verhoogd naar 860 euro per maand; - tot 1er November 2019 werd deze verhoogd naar 900 euro. Bovendien, met het doel de administratieve procedures voor mensen met een handicap te vereenvoudigen, werd besloten dat de AAH zonder tijdslimiet zou worden toegekend aan mensen met een handicappercentage van ten minste 80% en wiens activiteitsbeperkingen zullen waarschijnlijk niet gunstig evolueren, gezien de gegevens van de wetenschap. Deze maatregelen, hoewel positief, blijven onvoldoende om AAH-begunstigden in staat te stellen de armoedegrens te overschrijden (geschat op € 1026 per maand).

Ze moeten ook gekwalificeerd zijn ten aanzien van andere maatregelen die tegelijkertijd worden genomen, die op hun beurt een echte stap achteruit vormen. Zo kon voorheen de gehandicapte met een handicap van minstens 80% onder bepaalde voorwaarden naast zijn AAH: - ofwel de waarborg van middelen voor gehandicapten (GRPH), in een bedrag van € 179, - per maand, mits zijn arbeidsgeschiktheid minder dan 5% bedraagt; - of een verhoging voor zelfstandig wonen (MVA) ten bedrage van 104 € per maand, zodat het de bijkomende kosten kan dekken voor de aanpassingen die nodig zijn voor het zelfstandig wonen. Maar de GRPH werd afgeschaft, per 1er December 2019. Dientengevolge zien de meest ernstig gehandicapte mensen die arbeidsongeschikt zijn, hun inkomen met ongeveer € 75 per maand verminderd83. Om de regels voor de beoordeling van het inkomen van AAH-begunstigden in overeenstemming te brengen met die van andere sociale minima, werd bovendien besloten om de verhoging van het voor paren geldende maximum van de middelen naar beneden te herzien. Terwijl het plafond dat van toepassing is op koppels voorheen met 100% werd verhoogd, is het geleidelijk verlaagd tot niet langer sinds 1er November 2019, dan 80%. Zoals een parlementair rapport onderstreept, sluit deze wijziging van het middelenplafond “uit de facto begunstigden als koppel van de effecten van deze verhoging [uitzonderlijke herwaardering van de AAH] ”en heeft het effect dat ze hun financiële afhankelijkheid van hun echtgenoot versterken (zie § 62).

Daarnaast zijn er andere terugkerende problemen. De verdediger van de rechten constateert inderdaad, in de voorliggende situaties, een bevestigde tendens om het recht op de AAH in twijfel te trekken tijdens het onderzoek van verzoeken om vernieuwing door de afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH), in ongewijzigde situatie, zowel vanuit het oogpunt van arbeidsongeschiktheid als zijn inzetbaarheid. Bovendien zien mensen met een handicap van minder dan 80% die na de rust een beroepsactiviteit ingaan, hun recht op de AAH verwijderd op grond dat ze niet langer voldoen aan de voorwaarden "van substantiële en blijvende beperking van de toegang tot werk ”en worden daarom bestraft in hun benadering van professionele integratie.

80. Pensioenrechten
0
(Commentaar)x

Zoals vermeld in het staatsrapport, kunnen gehandicapte werknemers onder bepaalde voorwaarden profiteren van vervroegd pensioen tegen het volledige tarief (zonder korting) vanaf de leeftijd van 55 jaar. Om in aanmerking te komen, moeten gehandicapte verzekerden een minimale verzekeringsperiode kunnen aantonen, waarvan ten minste een deel moet hebben geleid tot bijdragen op hun kosten. Ze moeten ook bewijzen dat ze gedurende de vereiste verzekeringsperiode aan een minimumpercentage blijvende invaliditeit hebben geleden. Oorspronkelijk vastgesteld op 80%, werd dit percentage blijvende arbeidsongeschiktheid teruggebracht tot 50% door wet nr. 2014-40 van 20 januari 2014; in ruil daarvoor heeft de wet de mogelijkheid geschrapt om het recht op vervroegd pensioen te openen op basis van het criterium van erkenning van de status van gehandicapte werknemer (RQTH), dat in 2010 bij wet was ingevoerd. Al deze voorwaarden zijn desondanks moeilijk te monteren, waardoor deze inrichting gedeeltelijk buiten werking is. In bepaalde situaties, al met al vrij frequent gezien de verwijzingen aan de verdediger van de rechten, kunnen verzekerden, ook al zijn ze gehandicapt, administratief niet aantonen dat ze gedurende hun hele loopbaan blijvend arbeidsongeschikt zijn. Om hiermee rekening te houden, voorziet de financieringswet inzake sociale zekerheid van 2017 in de mogelijkheid om hun situatie te herzien voor mensen met een invaliditeitspercentage van ten minste 80% op het moment van de aanvraag. De verdediger van de rechten kwam tussenbeide bij de wetgever om de toepassing van deze procedure aan te bevelen op alle gehandicapte werknemers met een invaliditeitspercentage van ten minste 50% op het moment van het verzoek, maar werd niet gehoord .

Bovendien staat de wet toe dat verzekerden met een invaliditeitspensioen die tijdelijk geen werk hebben, vóór de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd, hun inspanningen voortzetten om weer aan het werk te gaan zonder hun pensioen af ​​te schaffen. 'onbekwaamheid. Dit mechanisme heeft alleen betrekking op gevallen waarin het verlies van werk vóór de wettelijke pensioenleeftijd valt. Dit banenverlies kan echter ook later optreden. In dit geval voorziet artikel L. 341-16 van het Wetboek van Sociale Zekerheid (CSS) in de automatische omzetting van het invaliditeitspensioen in een ouderdomsuitkering. De verdediger van de rechten heeft opmerkingen ingediend bij het Hof van Cassatie, aangezien deze bepaling, die de verzekerde verplicht zijn ouderdomspensioen uit te betalen, zelfs als hij zijn beroepsactiviteit kan voortzetten, discriminatie op grond van handicap vormt. In deze zaak oordeelde het Hof van Cassatie dat "het verschil in behandeling tussen verzekerden naargelang zij al dan niet een beroepsactiviteit uitoefenen, zijn oorsprong vindt in de noodzakelijke coördinatie tussen invaliditeitsverzekering en ouderdomsverzekering". De verdediger van de rechten kwam tussenbeide bij de wetgever om een ​​hervorming van artikel L. 341-16 CSS te verzoeken, zonder resultaat.

Artikel 29 - Deelname aan het politieke en openbare leven

81. Stemrecht
0
(Commentaar)x

Volgens artikel 29 van de CIDPH moeten staten ervoor zorgen dat personen met een handicap volledig deelnemen aan het politieke en openbare leven op basis van gelijkheid met anderen. Als het stemrecht nu aan alle gehandicapten wordt toegekend, blijft de vraag of zij in aanmerking komen onopgelost.

In Frankrijk is het pas zeer recent, in 2019, dat het stemrecht zonder beperking werd erkend voor alle gehandicapten, in overeenstemming met het Verdrag. Inderdaad, wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005 handhaafde het principe van een verbod op het stemrecht voor elke persoon die onder toezicht staat, met niettemin de mogelijkheid van toestemming door de rechter. Vervolgens had wet nr. 2007-308 van 5 maart 2007 het principe van het verbod afgeschaft en de rechter gemachtigd om het stemrecht van de beschermde persoon te schrappen ter gelegenheid van de opening of de hernieuwing van de voogdijmaatregel. De staat rechtvaardigde in zijn eerste rapport deze beperking door deze "des te redelijker te vinden aangezien het nooit automatisch is, maar van geval tot geval beslist, volgens de faculteiten van de betrokken persoon en door een rechter" . In 2017 werd van de 380 onder toezicht geplaatste volwassenen 000%, oftewel meer dan 83 mensen, het stemrecht ingetrokken door de rechter.

Deze beperkingen van het kiesrecht van mensen met een handicap werden jarenlang aan de kaak gesteld door verenigingen die gehandicapten vertegenwoordigen. The Defender of Rights, in zijn rapport over Juridische bescherming van kwetsbare volwassenen van 2016 en vervolgens de Nationale Adviescommissie voor de Rechten van de Mens in 2017 (advies van 26 januari 2017) heeft de staat aanbevolen de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met het Verdrag. Bijgevolg is het rapport van de interministeriële missie op De evolutie van rechtsbescherming voor individuen: erkennen, ondersteunen en beschermen van de meest kwetsbaren84 drong er bij de regering op aan de nodige hervormingen door te voeren.

Vanaf nu, sinds wet n ° 2019-222 van 23 maart 2019 van 2018-2022 programmering en hervorming voor justitie, wordt het stemrecht erkend voor alle volwassenen die onvoorwaardelijk worden beschermd, de rechter heeft niet langer de mogelijkheid om de gelegenheid van het openen, verlengen of verzwaren van een voogdijmaatregel om de persoon zijn recht te ontnemen. De wet bepaalt ook dat de beschermde volwassene het persoonlijk uitoefent. Om het misbruik van invloed te beperken, is bepaald dat de beschermde meerderjarige geen volmacht kan geven, noch aan de wettelijke vertegenwoordiger, noch aan de manager van de structuur waarin hij is ondergebracht, noch aan de werknemer die bij hem thuis werkt. .

Als de erkenning van het stemrecht voor alle personen met een handicap een essentiële stap was om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met het verdrag, is het nu de uitdaging om de doeltreffendheid ervan te waarborgen. De maatregelen die naar aanleiding van de afkondiging van de wet zijn genomen om personen onder curatele te laten stemmen zodra de Europese verkiezingen van 2019 plaatsvinden, verdienen het om vanuit dit oogpunt te worden onderstreept: - besluit om extra tijd toe te kennen aan personen onder voogdij om hen in staat te stellen zich in te schrijven op de kiezerslijsten; - verzoek om schrapping van de beperking die verhinderde dat in het enkel kiezersregister (REU) volwassenen onder toezicht die het stemrecht op de kieslijsten hadden, konden worden geregistreerd; - instructies gegeven aan gemeentehuizen, via de prefecturen, en uitreiking van een communicatiekit over de hervorming. Ondanks deze maatregelen vertelden verschillende mensen de verdediger van de rechten dat ze moeilijkheden hadden ondervonden bij het registreren op de kiezerslijst, terwijl anderen tot voor kort niet wisten dat ze het stemrecht hadden herwonnen.

82. Toegankelijkheid van het stemproces en de operaties
0
(Commentaar)x

Volgens het eerste rapport van de staat lijkt het normatieve kader dat van toepassing is op de toegankelijkheid van stembureaus en operaties toereikend, maar ontbreekt het aan "een echt referentiesysteem om de kiescode aan te vullen". De verdediger van de rechten deelt de opmerking dat deze toegankelijkheid in de praktijk "willekeurig is, afhankelijk van de gemeente en afhankelijk van de handicap". Dit blijkt uit zijn rapport Toegang tot stemmen voor mensen met een handicap, gepubliceerd in 2015, naar aanleiding van een nationale oproep tot het indienen van getuigenissen in 2014, en een parlementair rapport in 201485.

De doeltreffendheid van het stemrecht voor personen met een handicap veronderstelt ook dat de toegankelijkheid van verkiezingscampagnes wordt gegarandeerd. Zoals het staatsrapport echter erkent, "moet er nog veel gebeuren op dit gebied". Terwijl de media tijdens deze periodes van politiek overleg steeds vaker hun toevlucht nemen tot gebarentaal en ondertiteling, is de toegankelijkheid van informatie voor alle soorten handicaps nog steeds zeer onvolledig. De verdediger van de rechten stelde daarom aan de kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2017 een reeks concrete maatregelen voor om hun campagne toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, maar ook voor een breder electoraal publiek, zoals ouderen met verlies van autonomie of zelfs mensen die getroffen zijn door analfabetisme.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 worden verschillende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van stemmen voor mensen met een handicap te verbeteren, met name: - de dematerialisering van electorale propaganda; - de verplichting tot compatibiliteit van de geloofsbelijdenissen van de kandidaten met schermleessoftware; - de mogelijkheid voor kandidaten om hun verkiezingspropaganda in te dienen in Gemakkelijk te lezen en te begrijpen (FALC). Tegelijkertijd hebben verschillende lokale autoriteiten initiatieven ontwikkeld om mensen met een handicap te ondersteunen in de verschillende stadia van het stemmen.

83. Deelname van mensen met een handicap aan openbare aangelegenheden
0
(Commentaar)x

De deelname van mensen met een handicap aan het openbare leven is niet altijd eenvoudig. Het heeft jaren geduurd voordat de burgerdienst, die sinds 2010 van kracht is, zich aanpaste aan jongeren met een handicap door te voorzien in de verlenging tot dertig jaar van de leeftijdsgrens en de financiering van de aanpassing van werkplekken door het FIPHFP (Fonds voor de integratie van personen met een handicap in de openbare dienst) of AGEFIPH (Vereniging voor het beheer van het fonds voor de professionele integratie van personen met een handicap). In 2017 konden 1 jongeren met een handicap toegang krijgen tot burgerdienst, twee keer zoveel als in 000.

Een ander voorbeeld, tot 2017 waren er geen wijzigingen gepland tijdens de Dag van Defensie en Burgerschap (JDC), georganiseerd door het ministerie van Defensie en verplicht voor alle jongeren. De enige optie die werd geboden aan mensen met een handicap die niet geschikt werden geacht om aan deze dag deel te nemen, was in feite de mogelijkheid om te worden vrijgesteld. Toen de verdediger van de rechten in beslag werd genomen door een klacht over het ontbreken van een specifiek apparaat voor doven en slechthorenden, adviseerde hij de diensten van het ministerie van Defensie, op basis van het verdrag, passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle personen gehandicapten, ongeacht hun handicap, die willen deelnemen aan de JDC, kunnen genieten van hetzelfde onderwijs als de andere deelnemers. Na deze aanbeveling deelde het ministerie de verdediger van de rechten mee dat hij, afgezien van de individuele beslissing ten gunste van de klager, in dit geval toegang tot een LSF-tolk, de nodige maatregelen zou nemen om alle toegang tot en follow-up van burgereducatie: - een specifieke vermelding van de overeenkomsten die de betrokkenen uitnodigen om de opvangvoorzieningen aan te vragen die ze nodig hebben; - rekening houden met de bereikbaarheid bij de uit te voeren infrastructurele operaties (vergader- en cateringruimten, etc.); - zodra de noodzaak is aangegeven, ondertiteling van de videosequenties; - het gebruik van een tolk gebarentaal ter beschikking gesteld door het bevoegde nationale dienstencentrum.

Artikel 30 - Deelname aan het culturele en recreatieve leven, vrije tijd en sport

Volgens artikel 30 moeten staten passende maatregelen nemen om personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan het culturele en recreatieve leven, vrije tijd en sport. Ondanks het bestaande wettelijke kader zijn deze rechten echter niet altijd effectief.

84. Het recht om deel te nemen aan het culturele leven op basis van gelijkheid met anderen
0
(Commentaar)x

Het recht van mensen met een handicap om deel te nemen aan culturele activiteiten is te lang niet als een grondrecht gezien. De wet van 11 februari 2005 zwijgt dus over deze kwestie. Pas in wet nr. 2016-925 van 7 juli 2016 met betrekking tot de vrijheid van creatie, architectuur en erfgoed werd de kwestie van de participatie van mensen voor het eerst in de Franse wet expliciet aangepakt. gehandicapten tot het culturele leven. Volgens deze wet heeft het beleid ten gunste van artistieke creatie in het bijzonder de doelstellingen: "Het bevorderen van een beleid om werken toegankelijk te maken voor het publiek met een handicap en het bevorderen van professionele, associatieve en onafhankelijke initiatieven gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van werken. 'toegang tot cultuur en kunst voor mensen met een handicap, evenals hun bijdrage aan artistieke en culturele creatie'.

Ondanks deze recente toewijding heeft toegang tot culturele activiteiten echter nog steeds geen prioriteit. De verdediger van de rechten merkt op dat de commissie "cultuur en handicaps", die in het eerste rapport van de staat wordt genoemd als een waardevol instrument voor het initiëren en monitoren van verbeteringen, sinds 27 januari 2016 niet bijeen is gekomen, overwegende dat het de bedoeling is dat het jaarlijks bijeenkomt in toepassing van zijn oprichtingsbesluit van 1er Februari 2001. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van plaatsen voor culturele activiteiten. Naast de negatieve effecten die verband houden met het uitstel van de deadline van 2015 voor het toegankelijk maken van instellingen voor het publiek (ERP), zijn tot op heden de teksten die de normen definiëren die van toepassing zijn op ERP die een visuele of audiodienst leveren, niet zijn nog steeds niet gepubliceerd (zie § 20). Daarnaast is er de kwestie van de tarieven die van toepassing zijn op tickets voor shows die toegankelijk zijn voor gehandicapten met beperkte mobiliteit. De verdediger van de rechten werd inderdaad benaderd door verschillende gehandicapten die het hoogste tarief moesten betalen omdat de toegankelijke locaties zich in de hogere categorie bevonden.

Een rapport van de Senaat, Cultuur en handicap, een democratische vereiste van 2017, wijst op andere obstakels: “Als de geleverde inspanningen het mogelijk hebben gemaakt om opmerkelijke vooruitgang te boeken, is de over te leggen weg nog lang niet klaar. De oorzaak moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan het gebrek aan financiële middelen, evenals aan het grotendeels partnerschapskarakter van dit beleid, dat doorgaans samen met andere ministeries wordt gevoerd, waarvoor de culturele dimensie duidelijk niet de prioriteit is van hun optreden ”. En om hieraan toe te voegen dat ondanks een "veelheid aan acties die in het veld worden uitgevoerd door zowel overheidsinstanties als verenigingen, de toegang van mensen met een handicap tot cultuur, in het bijzonder tot de praktijk cultuur, is vandaag niet volledig verzekerd. Het gebrek aan duidelijkheid bij het optreden van de overheid, het gebrek aan personele en materiële middelen, het gebrek aan nauwkeurige gegevens over bestaande initiatieven en het gebrek aan zichtbaarheid hiervan zijn allemaal oorzaken die onverwijld moeten worden aangepakt om aan mensen met een handicap om eindelijk volwaardige culturele spelers te worden ”.

85. Ontwikkeling van het creatieve en artistieke potentieel van mensen met een handicap
0
(Commentaar)x

Ook al wordt de bijdrage van mensen met een handicap aan artistieke en culturele creatie nu erkend door de wet van 7 juli 2016, toch stelt het eerder genoemde Senaatsrapport (zie § 84) verschillende obstakels vast. De assistentie bij professionele integratie, verleend door de beheersvereniging van het Fonds voor de professionele integratie van personen met een handicap (AGEFIPH), wordt bijvoorbeeld enkel voorzien voor de aanwerving van een werknemer met een langdurig contract. voor onbepaalde tijd of met een contract voor bepaalde tijd van ten minste twaalf maanden, met uitsluiting van entertainmentbedrijven, waar de duur van contracten meer wordt gemeten in uren of weken. Evenzo zijn de huidige regels voor de toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH) niet aangepast aan de status van intermitterende amusementsmedewerkers. Daarom is het bijzonder moeilijk voor mensen met een handicap die niet genoeg hebben gewerkt om te profiteren van het intermittentieregime, maar waarvan het bedrag aan vergoedingen hoger is dan het plafond van de middelen voor het ontvangen van de AAH. De verenigingen merken ook op dat de activiteiten die worden aangeboden in hulpverleningsinstellingen (ESAT) slechts zeer zelden cultureel zijn (ongeveer tien ESAT op 1) en bovendien zelden echte bruggen bieden voor de professionele integratie van mensen met een handicap in de gewone professionele omgeving van kunst en cultuur bevorderen.

86. Uitzonderingen op de rechten van intellectueel eigendom
0
(Commentaar)x

De Franse code voor intellectueel eigendom voorziet in een uitzondering op het auteursrecht om uitgebreide toegang tot werken mogelijk te maken voor mensen met een handicap die er niet in hun oorspronkelijke formaat toegang toe hebben. Deze uitzondering wordt omkaderd door een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017. Deze richtlijn geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese Unie op grond van het Verdrag van Marrakesh dat in 2013 is aangenomen in het kader van de Wereldorganisatie van Intellectueel eigendom. Artikel 81 van wet nr. 2018-771 van 5 september 2018 zet deze om in nationaal recht. De verdediger van de rechten benadrukt de noodzaak om het aantal aldus ter beschikking gestelde werken aanzienlijk uit te breiden.

87. Toegang voor mensen met een handicap tot sportactiviteiten
0
(Commentaar)x

Ondanks de acties die het ministerie dat verantwoordelijk is voor sport de afgelopen jaren heeft ondernomen om de toegang van mensen met een handicap tot sportactiviteiten te bevorderen en discriminatie te bestrijden, krijgt de verdediger van de rechten nog steeds talrijke verwijzingen: weigering van toegang tot straalactiviteiten ski tegengewerkt door een aanbieder van motorbootactiviteiten vanwege doofheid van klanten (besluit nr. 2017-232 van 28 juli 2018); weigering om in te schrijven voor een inleidende zwemcursus voor een autistisch kind (beslissing MSP-MLDMDE-2016-124 van 4 mei 2016); weigering van toegang tot een acrobatische cursus op hoogte voor een persoon met het syndroom van Down (beslissing MLD2013-69 van 11 april 2013). Over het algemeen rechtvaardigen sportclubs of -verenigingen deze weigeringen om redenen van veiligheid zonder na te gaan of de persoon met een handicap in staat is om de activiteiten uit te oefenen, zo nodig door middel van redelijke aanpassingen. De verdediger van de rechten merkt ook op dat bepaalde sportfederaties mensen met een handicap doorverwijzen naar apparaten die voor hen zijn gereserveerd in plaats van de voorwaarden voor toegang tot sportactiviteiten in een inclusieve benadering aan te passen (besluit nr. 2019-070 van de 19 juli 2019).

88. Toegang van kinderen met een handicap tot vrijetijdsactiviteiten
0
(Commentaar)x

De moeilijkheden die kinderen met een handicap ondervinden om, net als andere kinderen, vrijetijdsbesteding te krijgen, zowel op school als daarbuiten, vormen al jaren de kern van de zorgen van de verdediger van de rechten. In 2012 heeft het een algemene aanbeveling aangenomen (besluit MLD 2012-167 van 30 november 2012) waarin wordt aanbevolen een normatief kader aan te nemen. In 2013 lanceerde hij een oproep voor getuigenissen: 65% van de kinderen (van de 1146 respondenten) had geen toegang tot deze activiteiten. In 2016 hebben de Verdediger van Rechten en het Ministerie van Nationale Opvoeding een informatiebrochure opgesteld voor lokale gekozen functionarissen: Extra-curriculaire activiteitstijden toegankelijk voor kinderen met een handicap.

Ondanks de maatregelen die de staat heeft genomen, die in zijn eerste rapport worden genoemd, worden gezinnen regelmatig geconfronteerd met weigeringen van opvang in recreatiecentra, zoals blijkt uit de talrijke klachten gericht aan de verdediger van de rechten. De tegengestelde redenen zijn voornamelijk: - onvoldoende middelen om een ​​individuele begeleider met het kind te financieren; - angsten met betrekking tot de veiligheid van het gehandicapte kind en de groep; - de afwezigheid van gekwalificeerd personeel om toezicht te houden op deze kinderen; - de onverenigbaarheid van de handicap van het kind met de voorgestelde activiteiten.

In veel beslissingen herinnert de verdediger van de rechten aan de discriminerende aard van deze weigeringen, met name gezien de verplichting tot redelijke aanpassingen die zwaar wegen op de opvangstructuren.

In 2018 werd op initiatief van het Nationaal Fonds voor gezinsbijslagen (CNAF) een 'Nationale missie voor de toegang van kinderen met een handicap tot vrijetijdsvoorzieningen' opgericht, onder de bescherming van de verdediger van rechten. Uit een in dit kader uitgevoerde enquête blijkt dat opvang van hun gehandicapt kind tijdens de buitenschoolse tijd en tijdens de vakantie respectievelijk de wens is van 58% en 63% van de ouders, maar slechts in 19 en 22% van de gevallen wordt vervuld. . Deze kinderen van 3 tot 11 jaar vertegenwoordigen 1,9% van hun leeftijdsgroep, maar slechts 0,28% van de aanwezigen in de 33 buitenschoolse en buitenschoolse vrijetijdscentra. Het missieverslag, dat in december 000 aan de regering werd voorgelegd, herinnert aan het wettelijk kader voor toegang tot vrijetijdsactiviteiten voor kinderen met een handicap, in toepassing van de CIDE en de CIDPH, en doet een twintigtal voorstellen voor actie. Als het probleem nu door de regering lijkt te worden geïdentificeerd, moeten de aanbevelingen van de nationale missie nog worden uitgevoerd.

Artikel 31 - Statistieken en gegevensverzameling

Krachtens de bepalingen van het verdrag verbinden de staten die partij zijn zich ertoe passende informatie te verzamelen, met inbegrip van statistische gegevens en onderzoeksresultaten, die hen in staat stellen beleid te formuleren en uit te voeren dat erop gericht is dit verdrag uit te voeren ”. Zoals het staatsrapport aangeeft, "zijn er talrijke administratieve gegevens over handicaps en enquêtes per systeem, afkomstig van verschillende ministeries". Het is veelbetekenend dat het staatsrapport beperkt is tot een inventaris, niet uitputtend, van ongelijksoortige statistische bronnen. Het roept de moeilijkheid op om de bevolking met een handicap te evalueren en het naast elkaar bestaan ​​van fysiologische, sociologische en administratieve benaderingen, maar schetst geen nieuwe perspectieven voor het verbeteren van de coördinatie, nationale sturing, consistentie en verspreiding van gegevens. Tot op heden is het onmogelijk om een ​​precies antwoord te geven op de volgende vraag: hoeveel mensen in Frankrijk hebben een handicap?

89. Gebrek aan harmonisatie van bestaande gegevens over handicaps
0
(Commentaar)x

Hoewel er meerdere bronnen met statistische gegevens over handicaps zijn, komt de moeilijkheid voornamelijk voort uit de heterogeniteit van de verzamelde gegevens, volgens verschillende intervallen en voor verschillende doeleinden. Deze situatie is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de verschillende beschikbare gegevensbronnen geen geharmoniseerde benadering van het concept van "handicap" hanteren. Zo zijn sommige gegevens gebaseerd op een "brede" definitie van handicap, waarbij met name onderscheid wordt gemaakt tussen "erkende handicap", "waargenomen handicap" en "geïdentificeerde handicap", terwijl andere beperkt zijn tot slechts "administratieve erkenning van de handicap". ". In het laatste geval worden de gegevens waarnaar wordt verwezen bovendien vaak gereduceerd tot onderdanen van het nationale solidariteitsstelsel die vallen onder de afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH), terwijl het ook passend zou zijn om rekening te houden met onderdanen van socialezekerheidsstelsels. (invaliden, werkgerelateerde ongevallen), gewone ongevallen, beschermde volwassenen en ouderen met verlies van autonomie. Een ander voorbeeld betreft de telling van studenten met een handicap: het Department of Evaluation, Prospective and Performance (DEPP) erkent dat het geen studenten meetelt die, hoewel ze voldoen aan de definitie van handicap, niet onder de een gepersonaliseerd scholingsproject (PPS) maar een gepersonaliseerd ondersteuningsproject (PAP). Een groot aantal "dys" -leerlingen die dit systeem binnenkomen, wordt dus niet meegeteld. De Algemene Directie Schoolonderwijs (DGESCO) van zijn kant bevestigt dat alleen de erkenning van een handicap door de MDPH ertoe kan leiden dat het nationale onderwijs een student in deze hoedanigheid identificeert.

90. Schadelijke gegevenshiaten over handicaps
0
(Commentaar)x

Afgezien van de heterogeniteit van gegevens met betrekking tot handicaps, is het belangrijk om de schadelijke aard van de ontoereikendheid of zelfs het ontbreken van gegevens op bepaalde gebieden te onderstrepen. Enkele belangrijke voorbeelden, waarvan de meeste al in dit rapport zijn genoemd, tijdens de bespreking van de artikelen van het Verdrag: onbekend, het aantal kinderen zonder onderwijsoplossing; onbekend, het aantal door de MDPH's genomen verwijzingsbeslissingen dat niet is uitgevoerd; onbekend, het exacte aantal mensen dat in vestigingen buiten Frankrijk is ondergebracht; onbekend, behoefte aan compensatie voor invaliditeit, ongeacht de leeftijd en afkomst van de betrokken personen; onvoldoende, omdat te versnipperd, de beschikbare gegevens over de rechtsbescherming van volwassenen; gegevens met betrekking tot personen met een handicap die zijn ontvangen in het kader van systemen die niet specifiek gericht zijn op handicaps: gehandicapte kinderen die sociale bijstand voor kinderen krijgen, volwassenen met sociale moeilijkheden (daklozen of in instellingen) of gevangenen in een penitentiaire inrichting.

In het kader van zijn bevoegdheden kreeg het Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie (CNSA), door de wet van 11 februari 2005, de opdracht om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over personen die een aanvraag hebben ingediend bij de MDPH. Deze missie kon echter niet volledig worden gerealiseerd vanwege de heterogeniteit van de informatiesystemen van de MDPH's. Geconfronteerd met deze moeilijkheid, voorzagen de doelstellingen en beheersovereenkomst van 2016-2019 tussen de staat en de CNSA in het ontwerp en de implementatie van een informatiesysteem dat gemeenschappelijk is voor alle MDPH's, inclusief de inzet voltooid is gepland voor eind 2020, dus 15 jaar na de wet van 2005. Tegelijkertijd is er een informatiesysteem voor het toezicht op verwijzingsbeslissingen in instellingen en medisch-sociale diensten (ESMS) opgezet. Het zal monitoringgegevens opleveren over de afstemming tussen begeleidingsbeslissingen en de aangeboden plaatsen in instellingen en diensten.

Rekening houdend met een intersectionele benadering, dat wil zeggen de kruising van handicap met andere discriminatiefactoren, lijkt het bovendien nog steeds te weinig ontwikkeld, terwijl het een meer gedetailleerde kennis van de realiteit van mensen met een handicap.

91. Gebrek aan beheer en coördinatie van gegevens
0
(Commentaar)x

De verstrekking en bevordering van statistische informatie en studies over handicaps lijden onder een gebrek aan coördinatie en nationale begeleiding, wat resulteert in een gebrek aan zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van de op nationaal niveau geproduceerde gegevens en des te meer Internationale. Dit falen is in strijd met de fundamentele beginselen van officiële statistieken, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 29 januari 2014, en met de wil van de Europese Commissie gedurende de afgelopen vijftien jaar om systemen op te zetten die vergelijkingen mogelijk maken. Internationale.

Op dit punt stellen we zelfs een daling vast in vergelijking met de impuls die de wetgever in 2005 heeft gegeven op het gebied van onderzoek en de verspreiding van statistische gegevens door de oprichting van het Nationaal Observatorium voor opleiding, onderzoek en Innovation on Disability (ONFRIH). In feite heeft het slechts één rapport uitgebracht, in 2011, en heeft het sindsdien niet meer bestaan. Bovendien, het werk Handicap in cijfers, gepubliceerd in 2005 door het Nationaal Technisch Centrum voor Studies en Onderzoek naar Handicaps en Handicaps (CTNERHI), is sindsdien nooit meer bijgewerkt. Het House of Social Sciences of Disability (MSSH), dat CTNERHI in 2011 opvolgde, was door gebrek aan middelen niet in staat een nieuwe editie te produceren. Het Collective for Research on Handicap, Autonomy, Inclusive Society (CoRHASI), dat de MSSH in 2018 heeft vervangen, beschikt niet over eigen middelen.

Geconfronteerd met deze zorgwekkende situatie nam de verdediger van de rechten, na goedkeuring van het verdrag, op 26 september 2017 een kaderbesluit aan (besluit nr. 2017-57 van 26 september 2017) waarin hij algemene aanbevelingen deed ter verbetering van statistische kennis van de situatie en behoeften van mensen met een handicap. Maar tot op heden lijkt er geen nieuw perspectief te ontstaan ​​om de coördinatie en landelijke sturing te verbeteren, zeker niet bij een interdepartementale aanpak. Zelfs als we tevreden zijn met de geplande veranderingen in termen van gegevens die door de MDPH's worden geproduceerd, zijn deze niet bedoeld om alle beleidsmaatregelen voor gehandicapten te dekken.

Artikel 32 - Internationale samenwerking

Internationale samenwerking op het gebied van handicaps lijkt niet een voldoende belangrijke zorg voor de Franse staat. Het eerste rapport behandelt het slechts gedeeltelijk en noemt enkele gespecialiseerde programma's van het Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD) en de recente oprichting van een afdeling die verantwoordelijk is voor evaluatie. a posteriori de mogelijk negatieve effecten van haar programma's op de meest kwetsbare mensen. Het lijkt ook veelbetekenend dat een van de door AFD gefinancierde ngo's, zoals aangegeven in het eerste rapport, “het Agentschap om kapitalisatie- en ontwikkelingstools vroeg, zodat het onderwerp handicap niet beperkt blijft tot aan een paar divisies, maar wordt een gedeelde zorg en geïntegreerd in projecten ”.

Het bewustzijn van regionale en mondiale vraagstukken is bijvoorbeeld minder ontwikkeld dan voor de andere prioriteit van de periode 2017-2022 van vijf jaar, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, waarover het ministerie van Buitenlandse Zaken toezeggingen heeft gedaan in 2017 en dat is een prioriteit geregistreerd bij het Franse voorzitterschap van de G7 in 2019.

En zelfs in dit geval heeft Frankrijk moeite om vanuit het oogpunt van intersectionaliteit rekening te houden met het onderwerp, rekening houdend met de situatie van vrouwen met een handicap.

De verdediger van de rechten overweegt echter de ondertekening door Frankrijk van de Handvest voor de opname van mensen met een handicap bij humanitaire acties (Istanbul, top van 2016) en het feit dat, in tegenstelling tot de vorige, de Franse humanitaire strategie 20182022 bepaalt dat Frankrijk, in samenwerking met zijn nationale, Europese en internationale partners, 'in het algemeen zijn inspanningen voor inclusie zal versterken van de meest kwetsbaren in de humanitaire respons - in het bijzonder mensen met een handicap ”. Op basis van dit voorbeeld zou het daarom wenselijk zijn dat de Franse diplomatie een algemene en systematische evaluatie van haar internationale samenwerking uitvoert door het probleem van handicaps te integreren in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programma's.

Artikel 33 - Toepassing en toezicht op nationaal niveau

92. Het nationale coördinatiemechanisme
0
(Commentaar)x

Om een ​​verwatering van verantwoordelijkheden of een gebrek aan coördinatie te voorkomen, vereist het verdrag dat staten een of meer contactpunten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het verdrag binnen de administratie, en een coördinatiemechanisme. Het mandaat van de contactpunten is om de Conventie bekend te maken binnen het relevante ministerie, om deelname aan de ontwikkeling van een actieplan gewijd aan de Conventie te bevorderen, om de uitvoering op hun bevoegdheidsgebied te monitoren en om het te melden. Hun missie moet duidelijk gericht zijn op de ontwikkeling en coördinatie van een samenhangend nationaal beleid voor de uitvoering van het verdrag. Bovendien moet het contactpunt het middel zijn waarmee het maatschappelijk middenveld en organisaties van personen met een handicap met de administratie kunnen communiceren over de uitvoering van het verdrag.

Zoals het rijksrapport aangeeft, zijn in 2012 in elk ministerieel kabinet en per hoofdbestuur contactpunten opgericht. Bij circulaire van 23 oktober 2017 verzocht de premier de verschillende ministers en staatssecretarissen om binnen het secretariaat-generaal van hun ministerie een "hoge ambtenaar belast met handicap en inclusie" aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het definiëren van en het implementeren van het beleid van het ministerie inzake universele toegankelijkheid en handicap, binnen het kader van de algemene richtlijnen van de overheid op dit gebied. De circulaire specificeert de opdrachten die aan deze hoge ambtenaren worden toevertrouwd: - het stimuleren van discussies binnen het comité van directeuren van het ministerie; - het coördineren van de werkzaamheden die het mogelijk maken de inventaris op te maken waarbij rekening wordt gehouden met handicaps in al het beleid van het ministerie; - binnen het ministerie de voorbereiding en follow-up van de beslissingen van de interministeriële gehandicaptencomités (CIH) coördineren en in het bijzonder zorgen voor de vaststelling en opvolging van nauwkeurige inclusie-indicatoren; - ervoor zorgen dat bij de voorbereiding van wet- en regelgevingsteksten en bij prestatie-indicatoren voor staatsbegrotingsprogramma's rekening wordt gehouden met het probleem van handicaps. In het bijzonder zal hij voor elke factuur verantwoordelijk zijn voor het systematisch opstellen van het formulier "diagnose-handicap" dat bedoeld is om de impactstudie van elke factuur te voeden; - alle nuttige initiatieven nemen om de betrokkenheid van gedecentraliseerde diensten en exploitanten die onder hun toezicht staan, te bevorderen bij de implementatie van universele toegankelijkheid. Anderzijds dient opgemerkt en betreurd te worden dat de circulaire niet verwijst naar de Conventie en naar de rol die deze hoge ambtenaren in deze context waarschijnlijk zullen spelen. Deze hoge ambtenaren, in totaal 18, werden op 29 januari 2018 geïnstalleerd door de staatssecretaris voor mensen met een handicap.

De aansturing en coördinatie van dit netwerk wordt toevertrouwd aan het algemeen secretariaat van het Interministerieel Comité voor Handicap (SGCIH). De SG-CIH, geplaatst bij de minister-president, vervult ook de secretariaatsfuncties van de Nationale Overlegraad voor mensen met een handicap (CNCPH). Deze configuratie maakt het mogelijk om op nationaal niveau in te spelen op het kader van artikel 33.1 van het Verdrag. Een grotere betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten bij de uitvoering van het verdrag moet echter tot op heden worden ontwikkeld.

93. Het onafhankelijke mechanisme verantwoordelijk voor het toezicht op het verdrag
0
(Commentaar)x

In 2011 benoemde de regering de verdediger van de rechten als onafhankelijk mechanisme dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van het verdrag op grond van artikel 33.2. De aanwijzing van de verdediger van de rechten als een onafhankelijk mechanisme ontleent zijn legitimiteit aan zijn status als een onafhankelijke administratieve autoriteit met constitutionele rang, aan de transversale opdrachten die hem zijn opgedragen door organieke wet nr. 2011-333 van 29 maart 2011, die het de kern van de problemen waarmee mensen met een handicap te maken hebben, zijn expertise in het verdedigen van de rechten van mensen met een handicap, zijn directe banden met mensen met een handicap die het benaderen en met wie het dagelijks contact heeft, met name via zijn netwerk van afgevaardigden territoriaal, zijn betrekkingen met verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen in het kader van, met name, zijn commissie voor gehandicaptenovereenkomsten. In deze verschillende hoedanigheden zorgt het voor een missie van bescherming, bevordering en controle van het Verdrag.

In 2012 nam de verdediger van de rechten het initiatief om als onafhankelijk mechanisme een toezichtcomité op te richten voor de toepassing van het verdrag, met als doel de belangrijkste actoren die bij de toezicht op het verdrag, in een proces van overleg en uitwisseling, met het oog op het verbeteren van de doeltreffendheid van de rechten die aan mensen met een handicap worden toegekend. Het toezichtcomité, gecoördineerd door de verdediger van de rechten, bestaat uit de Franse Raad van mensen met een handicap voor Europese vraagstukken (CFHE), de controleur-generaal van plaatsen van vrijheidsbeneming (CGLPL), de nationale adviescommissie voor mensenrechten. man (CNCDH) en de Nationale Adviesraad voor mensen met een handicap (CNCPH). De staat, vertegenwoordigd door de SG-CIH, is geen volwaardig lid van het toezichtcomité, maar kan worden uitgenodigd om aan zijn werkzaamheden deel te nemen met de status van waarnemer. De begeleidingscommissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.

Opgemerkt moet worden dat de verdediger van de rechten deze verschillende taken van promotie, bescherming en toezicht op het verdrag uitvoert met zijn eigen personele en financiële middelen, aangezien de staat hem geen specifieke aanvullende middelen heeft toegekend om zijn missies van onafhankelijk mechanisme.

94. De deelname van mensen met een handicap aan het toezicht op het verdrag
0
(Commentaar)x

In overeenstemming met artikel 33.3 nemen personen met een handicap deel aan het toezicht op de Conventie via twee organen: de Franse Raad voor personen met een handicap voor Europese vraagstukken (CFHE) en de Nationale Adviesraad voor personen met een handicap (CNCPH), elk van deze organen neemt deel bovendien het toezicht op de toepassing van het verdrag in het kader van het nationaal toezichtcomité, gecoördineerd door de verdediger van de rechten (zie § 93).

De CFHE, opgericht in 1993, werd aangesteld door de Collectif Handicaps (voorheen Comité van overeenstemming van verenigingen die gehandicapten vertegenwoordigen) om namens haar de bevordering en controle van de toepassing van het Verdrag te verzekeren. Tot op heden zijn een veertigtal nationale verenigingen die de verschillende families van handicaps vertegenwoordigen, samengebracht binnen de CFHE. Hij is het Franse contactpunt binnen het European Disability Forum (EDF), wiens missie het is om mensen met een handicap volledige toegang tot grondrechten te geven door zijn actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van beleid ten gunste van hen en de goedkeuring ervan. in Europa ". Als onderdeel van zijn missies ontwikkelt de CFHE tal van acties om de Conventie te promoten en te controleren, met name via zijn website. Hij leidt de commissie "Europe, International, UN Convention" van de CNCPH. Merk op dat de subsidie ​​voor exploitatiesteun, die voorheen door de staat aan de CFHE was verleend, in 2019 werd afgeschaft.

De CNCPH werd opgericht door de oriëntatiewet ten gunste van personen met een handicap van 30 juni 1975 met als doel de deelname van personen met een handicap aan de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid te verzekeren. Zijn rol in de gezamenlijke opbouw van overheidsbeleid en de plaats van mensen met een handicap werd versterkt tijdens de nieuwe ambtsperiode die in januari 2020 van kracht werd. De nieuwe CNCPH telt bijna 160 leden die de samenleving vertegenwoordigen. in zijn diversiteit: - vertegenwoordigers van verenigingen van mensen met een handicap of hun families; - vertegenwoordigers van beroepsverenigingen of -organisaties; - gekwalificeerde mensen; - vertegenwoordigers van representatieve interprofessionele vakbondsorganisaties op nationaal niveau en nationale professionele werkgeversorganisaties; - nationale en institutionele organisaties die met name actief zijn op het gebied van preventie, werkgelegenheid, sociale bescherming en onderzoek; - vertegenwoordigers van de gebieden, nationale overlegorganen en parlementaire vergaderingen. Daarbinnen is een van de 9 thematische commissies meer specifiek verantwoordelijk voor het verzekeren van de toepassing van internationale verdragen, waaronder de CIDPH.

Aanbevelingen

Kunst. 1 tot 4 - Doel, definities, algemene principes en verplichtingen
0
(Commentaar)x

 1. Herzie de definitie van handicap, vastgelegd in artikel L. 114 van de Code of Social Action and Families (CASF), om deze volledig in overeenstemming te brengen met het Verdrag;
 2. Ontwikkel inclusief beleid dat erin bestaat op een gecombineerde manier te handelen, zowel op omgevingsfactoren als op handicaps, om gepaste antwoorden te bieden op de behoeften van elke persoon met een handicap en zo de volledige en effectieve deelname van alle personen met een handicap in de samenleving mogelijk te maken ;
 3. In overeenstemming met artikel 4 van het verdrag alle "passende maatregelen van wetgevende, administratieve of andere aard nemen om de door het verdrag erkende rechten uit te voeren" en "wetten, voorschriften en wetten te wijzigen, in te trekken of af te schaffen. praktijken die een bron zijn van discriminatie van personen met een handicap ”;
 4. Garantie voor personen met een handicap, ongeacht hun leeftijd en de oorsprong van hun handicap, identieke bescherming en gelijk genot van alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden, in overeenstemming met het Verdrag;
 5. Alle publieke actoren informeren en sensibiliseren voor de nieuwe uitdagingen in verband met de toepassing van het verdrag en ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met het verdrag bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid;
 6. Gelijke behandeling garanderen voor mensen met een handicap in het hele land (Europees Frankrijk en in het buitenland) door ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van mensen met een handicap worden gerespecteerd, ongeacht waar ze wonen, en door de nationale beleidssturing te versterken handicap gerelateerd.

Kunst. 5 tot 30 - Specifieke rechten

Gelijkheid en non-discriminatie
0
(Commentaar)x

 1. Wijzig de definitie van discriminatie in artikel 1er van wet nr. 2008-496 van 27 mei 2008 om:
 2. rekening houden met de verschillende vormen van discriminatie waarmee mensen met een handicap te maken krijgen (discriminatie door associatie, meervoudige discriminatie en intersectionaliteit, enz.);
 3. en om daarin op te nemen, in overeenstemming met artikel 2 van het Verdrag, dat "discriminatie op grond van handicap alle vormen van discriminatie omvat, met inbegrip van de weigering van redelijke aanpassingen" en aldus op transversale wijze te waarborgen, bescherming van mensen met een handicap op alle gebieden van discriminatie;
 4. Alle publieke en private actoren, inclusief beoefenaars van juridische beroepen, opleiden en sensibiliseren voor het concept van redelijke aanpassingen, als integraal onderdeel van het algemene beginsel van non-discriminatie.
 5. Open groepsactie voor verenigingen maar ook voor elke groep slachtoffers die is gevormd voor de behoeften van de zaak op alle gebieden die onder de wet vallen, zonder uitzondering.

Vrouwen met een handicap
0
(Commentaar)x

 1. Houd bij studies, overheidsbeleid en plannen voor gendergelijkheid rekening met de situatie van vrouwen met een handicap;
 2. Introduceer een "genderdimensie" in alle gegevens en statistieken met betrekking tot mensen met een handicap;
 3. Doeltreffende maatregelen nemen om de discriminatie te bestrijden waarvan met name gehandicapte vrouwen het slachtoffer zijn op het gebied van werk en werkgelegenheid, waardoor hun keuzes inzake beroepskeuzebegeleiding en hun mogelijkheden op toegang, behoud of terugkeer worden beperkt. werken ;
 4. De recente vorderingen bij het in aanmerking nemen van de situatie van vrouwen met een handicap voortzetten bij de maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen door met name te zorgen voor een betere kennis van het fenomeen door middel van studies en regelmatig bijgewerkte statistieken; intensivering van de opleiding en bewustmaking voor alle belanghebbenden, professionals en vrijwilligers, om de professionele en financiële autonomie van vrouwen met een handicap te versterken en om concrete inspanningen te leveren op het gebied van toegang tot gezondheidszorg, in het bijzonder gynaecologische en toegankelijkheid van justitie en noodopvang.

Gehandicapte kinderen
0
(Commentaar)x

 1. Stel statistische tools in om betrouwbare, uitgesplitste gegevens te verzamelen tenminste naar geslacht, leeftijdsgroep en type handicap, en regelmatig bijgewerkt over het aantal gehandicapte kinderen (in Europees Frankrijk, in het buitenland of gehost buiten Frankrijk) en hun situatie met betrekking tot de doeltreffendheid van hun rechten met betrekking tot, in het bijzonder toegang tot onderwijs, vrijetijdsactiviteiten en aangepaste medisch-sociale ondersteuning;
 2. Neem onverwijld de maatregelen die zijn opgenomen in de nieuwe Nationale Strategie Autisme bij Neurologische Ontwikkelingsstoornissen (TND) 2018-2022 en de Nationale Strategie voor Kinderbescherming en Preventie 2020-2022 en garandeer human resources en financiële middelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken;
 3. Een transversale benadering aannemen van het overheidsbeleid ten behoeve van kinderen met een handicap om antwoorden te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van alle kinderen, ongeacht hun handicap;
 4. Houd rekening met de situatie van kinderen met een handicap in studies, overheidsbeleid, plannen en programma's die bedoeld zijn om geweld tegen kinderen te bestrijden.

sensibilisatie
0
(Commentaar)x

 1. Organiseer zo snel mogelijk een grote nationale bewustmakingscampagne gericht op de hele bevolking om stereotypen en vooroordelen jegens mensen met een handicap te bestrijden en het respect voor hun rechten te bevorderen door middel van een aanpak die de Conventie.

Toegankelijkheid
0
(Commentaar)x

 1. Erkennend dat toegankelijkheid een essentiële voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van rechten door personen met een handicap, onmiddellijk wetgevende, regelgevende of andere maatregelen nemen om bestaande barrières weg te nemen en de toegankelijkheid van het milieu en alle de reisketen voor mensen met een handicap, ongeacht hun handicap.

En voor dit doel:

 1. Voer een volledige en regelmatig bijgewerkte telling uit van alle instellingen die openstaan ​​voor het publiek (ERP) met inachtneming van de toegankelijkheidsverplichting (vanaf 1leeftijden de 5e categorie) en produceren kwalitatieve gegevens over hun situatie met betrekking tot deze vereiste;
 2. Implementeer de controlemethoden voorzien in de teksten om voor alle ERP's de naleving van toegankelijkheidseisen te verifiëren en passende sancties te treffen tegen degenen die hun verplichtingen niet zijn nagekomen ;
 3. Herinner alle betrokken actoren eraan dat volgens het algemene beginsel van non-discriminatie op grond van handicap, de bewezen onmogelijkheid om toegankelijk te maken, hetzij permanent of tijdelijk, een verplichting inhoudt tot redelijke aanpassingen om mensen met een handicap hebben gelijke toegang tot de aangeboden rechten, voordelen en diensten;
 4. Publiceer de implementatieteksten die nodig zijn voor de uitvoering van wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende de toegankelijkheidsnormen die van toepassing zijn op sportarena's, op instellingen die bedoeld zijn om het publiek een visuele of geluidsdienst aan te bieden, aan centra gebouwen voor administratieve detentie en bewaring, feesttenten, tenten en constructies, drijvende inrichtingen en werkruimten;
 1. Intrekking van de bepalingen van wet nr. 2018-1021 van 23 november 2018 betreffende de ontwikkeling van huisvesting, ontwikkeling en digitale technologie, bekend als de "ELAN" -wet, aangezien zij de beginselen van toegankelijkheid en universeel ontwerp die zijn vastgesteld door het Verdrag, en opnieuw instellen van de regel "alle toegankelijkheid" die van toepassing is op nieuwe huisvesting, zoals voorzien door de wet van 11 februari 2005;
 2. Wijziging van de wet om de verplichting op te nemen van toegankelijkheid tot alle stopplaatsen van het vervoersnetwerk, met inbegrip van het schoolvervoernetwerk, door te voorzien in een programmering van hun toegankelijkheid om te garanderen, uiteindelijk bereikbaarheid van de hele reisketen;
 1. In de wet een algemene verplichting opnemen om openbare of particuliere wegen toegankelijk te maken voor het openbaar verkeer, ongeacht elk project voor de aanleg van nieuwe wegen, verbeteringen of werken aan de wegen.

Risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties
0
(Commentaar)x

 1. Zorg voor kwaliteitsvolle opvang en zorg voor mensen met een handicap door nood- en ziekenhuisdiensten en, met het oog hierop, gezondheidswerkers op te leiden en op te leiden over handicaps;
 2. De nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle mensen met een handicap, ook doofblinden en afasische mensen, toegang hebben tot het nationale alarmnummer "114";
 3. Voer een evaluatie uit van de gezondheidscrisis die verband houdt met Covid 19 om een ​​preventie- en risicobeheerplan op te stellen waarin volksgezondheidskwesties worden verzoend met de behoefte aan een passend antwoord op de specifieke behoeften van mensen met een handicap om niet alleen hun gezondheid, maar ook hun rechten en vrijheden.

Erkenning van rechtspersoonlijkheid
0
(Commentaar)x

 1. De wetgeving volledig opschonen om ervoor te zorgen dat op alle gebieden de rechtsbevoegdheid en de grondrechten van personen met een handicap die onder beschermend toezicht staan, effectief worden erkend, in overeenstemming met het Verdrag;
 2. Creëer een unieke beschermingsmaatregel op basis van het vermoeden van bekwaamheid van de beschermde volwassene en op de steun van de persoon in overeenstemming met zijn wil en voorkeuren;
 3. De middelen voor de bescherming van volwassenen aanzienlijk versterken om het hoofd te bieden aan de situatie van schaarste waarin de meeste rechtbanken verkeren en de moeilijkheden die gerechtelijke vertegenwoordigers ondervinden bij de uitoefening van hun beroep;
 4. Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van beschermde volwassenen, inclusief gezinnen, trainingscursussen opzetten die gericht zijn op het respecteren van de grondrechten, de wensen en voorkeuren van individuen;
 5. Versterken, op nationaal niveau, van het beheer van het overheidsbeleid inzake de bescherming van volwassenen door de oprichting van een Nationale Raad voor de rechtsbescherming van volwassenen en de benoeming van een interministeriële afgevaardigde.

Toegang tot justitie
0
(Commentaar)x

 1. De gepaste maatregelen nemen om effectieve toegang tot de rechter mogelijk te maken voor gebruikers met een handicap en juridische assistenten, ongeacht de handicap, en daartoe: - zo snel mogelijk de rechtbanken en andere betrokken plaatsen (politiebureaus , detentiecentra enz.);
  - Leg juridische procedures vast om ze toegankelijk te maken voor alle personen met een handicap en vul hiervoor artikel 76 van de wet van 11 februari 2005 aan om de toegang tot informatie in formaten die voor iedereen toegankelijk zijn te garanderen en in alle stadia van de procedure moet elke persoon, ongeacht de aard van zijn handicap, toegang hebben tot de hulp of ondersteuning van zijn keuze;
  - Wijziging van de voorwaarden voor het inschakelen van rechtsbijstand om gehandicapten, rekening houdend met de verstrekkingen in verband met een handicap, toegang te geven tot volledige rechtsbijstand;
  - Ontwikkeling van legale hotlines en toegangspunten op het hele nationale grondgebied voor rechten die voorzien in de behoeften van mensen met een handicap;
 2. In het kader van de hervorming van de justitiële organisatie zorgen voor de implementatie van procedures die behandelingsmethoden garanderen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap, in termen van doorlooptijden, multidisciplinaire expertise, enz. ;
 1. In de initiële en voortgezette opleiding van justitieprofessionals een verplichte opleiding introduceren in de bijzonderheden van de opvang en ondersteuning van procespartijen met een handicap, evenals een specifieke module over de rechten van personen met een handicap, volgens een benadering in overeenstemming met het Verdrag .

Vrijheid en veiligheid van de persoon
0
(Commentaar)x

 1. Hervorm het zorgstelsel voor mensen die psychiatrische zorg ondergaan om de eerbiediging van hun grondrechten te waarborgen, met name door te zorgen voor:
 2. Effectief de toestemming van de betrokken persoon vragen alvorens enige maatregel van ziekenhuisopname of medicamenteuze behandeling te nemen;
 • Patiënten toegang garanderen tot informatie over hun rechten en de uitoefening van rechtsmiddelen;
 • Rechterlijke controle doeltreffend maken in het kader van verplichte ziekenhuisopnamemaatregelen en uitbreiden tot ambulante zorg;
 • Maak een einde aan de nog te veelvuldige toevlucht tot afzondering met of zonder terughoudendheid;
 1. Toezicht houden op de status van de Eenheden Moeilijke Patiënten (UMD), met name wat betreft het bepalen van de toelatingscriteria en de ontslagprocedures;
 2. Aanmoedigen om gebruik te maken van het sanctieregelingssysteem en alternatieve maatregelen voor gevangenisstraf wanneer de gezondheidstoestand of handicap van de persoon onverenigbaar is met de detentievoorwaarden;
 3. Passende wet- en regelgevende maatregelen nemen om buitenlanders die onderworpen zijn aan een verwijderingsbesluit en wier gezondheidstoestand onverenigbaar is met opsluiting in een detentiecentrum, passende zorg te garanderen die hun grondrechten respecteert .

Recht om niet te worden onderworpen aan foltering of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
0
(Commentaar)x

 1. Het personeel dat bijdraagt ​​aan de rechtsbedeling, met name degenen die belast zijn met de veiligheid, het personeel van penitentiaire inrichtingen en detentiecentra, opleiden en bewust maken van handicaps;
 2. Passende maatregelen nemen om gedetineerde gehandicapten detentievoorwaarden te garanderen die zijn aangepast aan hun handicap en met respect voor hun grondrechten, en hiervoor:
  - Penitentiaire inrichtingen toegankelijk maken voor mensen met een handicap, ongeacht hun handicap, met inbegrip van ruimtes die openstaan ​​voor bezoekers;
  - de betrokken personen toegang geven tot ondersteuning en zorg die gerechtvaardigd is door hun handicap, door met name de obstakels weg te nemen voor de beoordeling van de compensatiebehoeften door het departementaal huis voor gehandicapten (MDPH);
  - Zorgen voor de effectieve implementatie van redelijke aanpassingen, waar nodig, om te voorzien in de behoeften van mensen met een handicap;
 3. Maak een einde aan de ontoereikende opsluitingsmaatregelen voor mensen met psychische stoornissen door ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot zorg die is aangepast aan hun behoeften.

Recht om niet te worden onderworpen aan uitbuiting, geweld en misbruik
0
(Commentaar)x

 1. Versterking van het wettelijke kader en de mechanismen om mishandeling van mensen met een handicap te bestrijden en daartoe:
 2. Een duidelijke definitie aannemen die door de verschillende wetgevingen wordt gedeeld van het concept van mishandeling;
 • De controles van medisch-sociale instellingen en diensten door de bevoegde autoriteiten efficiënter maken;
 • Vereenvoudig de procedures voor het melden van mishandeling en zorg voor echte bescherming voor degenen die dit melden;
 • Opstellen van een nationaal actieplan ter bestrijding van mishandeling, met deadlines, zoals aangekondigd bij de afsluiting van het werk van de Nationale Commissie ter bestrijding van mishandeling en bevordering van de goede behandeling van ouderen en gehandicapten.

Bescherming van persoonlijke integriteit
0
(Commentaar)x

 1. Om ervoor te zorgen dat de gehandicapte persoon, bij elke beslissing die zijn integriteit aantast, persoonlijk kan instemmen en, daartoe, dat de informatie die nodig is voor de besluitvorming rechtstreeks aan hem wordt verstrekt en aangepast aan zijn bevattingsvermogen.

Recht op vrij verkeer en nationaliteit
0
(Commentaar)x

 1. Vrijgesteld van de inkomensonderzoek, voor de toekenning van de verblijfskaart, buitenlanders die de toelage voor gehandicapte volwassenen (AAH) ontvangen op grond van artikel L. 821-2 van het Wetboek van Sociale Zekerheid, c ' dat wil zeggen mensen met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80% en die een aanzienlijke en blijvende beperking voor de toegang tot werk aantonen, en de voorwaarden voor vrijstelling van de wettelijk voorziene middelen uitbreiden tot gehandicapte buitenlanders die onder bilaterale overeenkomsten;
 2. Een einde maken aan elke vorm van discriminatie van buitenlandse gehandicapten die zich in Frankrijk willen vestigen of de Franse nationaliteit willen verwerven door ervoor te zorgen dat de procedures zo worden aangepast dat ze rekening houden met de handicapsituatie en om naleving te garanderen deze afspraken door de autoriteiten;
 1. Neem onverwijld de gepaste maatregelen om de moeilijkheden te verhelpen die worden ondervonden door buitenlandse gehandicapten die in België zijn ondergebracht wegens gebrek aan plaatsen in instellingen en medisch-sociale diensten op het nationale grondgebied, om hun verblijfsrecht in Frankrijk te behouden.

Autonomie en inclusie in de samenleving leven
0
(Commentaar)x

 1. Een globaal beoordelingssysteem opzetten om, in een inclusieve benadering, alle maatregelen en aangepaste reacties te identificeren die moeten worden geïmplementeerd om aan de behoeften van elke persoon met een handicap te voldoen;
 2. Het recht op compensatie voor de gevolgen van een handicap effectief maken en daartoe elke gehandicapte persoon, voor zover nodig, toegang garanderen tot een compensatie die zijn keuzes respecteert en al zijn behoeften dekt, op alle gebieden en aspecten van zijn leven;
 1. Het stelsel van uitkeringen ter compensatie van een handicap hervormen om:
  - een passend antwoord bieden op de behoeften van elke persoon, ongeacht de leeftijd waarop de handicap zich voordoet;
  - het garanderen van regelingen voor het dekken van de extra kosten in verband met een handicap om in de werkelijke behoeften van mensen met een handicap te voorzien;
 2. Regionale ongelijkheden aanpakken, in termen van compensatie voor arbeidsongeschiktheid, door de nationale sturing van het beleid met betrekking tot autonomie te versterken en door het Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie (CNSA) te versterken in zijn missies van animatie en coördinatie van het netwerk departementale huizen voor gehandicapten (MDPH) en departementale huizen voor autonomie (MDA);
 1. Ervoor zorgen dat het programma voor de omvorming van het medisch-sociale aanbod, bedoeld om een ​​meer inclusief opvang- en ondersteuningssysteem tot stand te brengen, rekening houdt met de behoeften van alle mensen met een handicap, ongeacht de aard en ernst hun handicap;
 2. Een echte status van de verzorger definiëren en, met dit doel, overgaan tot een herziening van de bestaande systemen in een logica van harmonisatie van rechten, in het bijzonder met betrekking tot sociale rechten, het recht op respijt en het recht op specifieke opleiding .

Persoonlijke mobiliteit
0
(Commentaar)x

 1. Mensen met een handicap in staat stellen zich met de grootst mogelijke autonomie te verplaatsen door hen een vervoerssysteem te bieden dat beantwoordt aan de diversiteit van hun behoeften, op het hele nationale grondgebied, en daartoe:
  - Uitbreiding van de verplichting om vervangende diensten te creëren voor alle gevallen waarin stopplaatsen, ook die welke niet als prioriteit zijn aangemerkt, niet toegankelijk kunnen worden gemaakt;
  - de lokale autoriteiten verplichten om vervoersdiensten op aanvraag op te zetten die toegankelijk zijn voor elke gehandicapte die kan rechtvaardigen dat hij moeilijk zelfstandig kan bewegen, ongeacht zijn of haar handicap;
  - De voorwaarden voor het gebruik van de verschillende vervoerssystemen verduidelijken en harmoniseren, met als doel de continuïteit van de reisketen te waarborgen;
 2. Zo snel mogelijk het actie- en communicatieplan invoeren, aangekondigd door de regering, bedoeld om een ​​einde te maken aan de ontzegging van de toegang tot vervoer en openbare plaatsen voor gehandicapten met een hond. Bijstand ;
 3. Het systeem van het postparkerenpakket (FOD) hervormen om rekening te houden met de specifieke parkeervoorwaarden voor gehandicapten, om een ​​einde te maken aan beledigende uitlatingen tegen hen en om belemmeringen voor het recht op beroep weg te nemen;
 4. Personen met een handicap toegang garanderen tot de technische hulpmiddelen die nodig zijn voor hun onafhankelijkheid en daartoe passende wetgevende en regelgevende maatregelen nemen om de procedures te vereenvoudigen, prijzen reguleren om toegang tot betaalbaar zijn en voldoende compensatie bieden om in de werkelijke behoeften van mensen met een handicap te voorzien.

Vrijheid van meningsuiting en mening en toegang tot informatie
0
(Commentaar)x

 1. Een echt systeem opzetten om te controleren of websites voldoen aan de toegankelijkheidsregels, vergezeld van afschrikkende sancties, en hiervoor:
 • Maak een entiteit ad hoc belast met het toezicht op en de uitvoering van toegankelijkheidsverplichtingen, het toezicht op de naleving van toegankelijkheidsnormen en het hebben van sanctiebevoegdheid in geval van niet-naleving van de opgelegde toegankelijkheidsnormen;
 • Zet een systeem op voor het melden van inbreuken op de toegankelijkheidsregels van de site voor gebruikers.
 1. Zorg ervoor dat er systematisch passende maatregelen worden overwogen om mensen met een handicap toegang te geven tot hun rechten en neem hiertoe de nodige maatregelen om verschillende methoden voor toegang tot openbare diensten te behouden, zodat er geen administratieve stappen worden ondernomen. alleen toegankelijk met gedematerialiseerde middelen;
 2. Introductie van opleidingen over digitale toegankelijkheid in de initiële en voortgezette opleiding van digitale professionals;
 3. De wettelijke verplichting van toegankelijkheid van telefoondiensten voor doofblinden en afasische mensen effectief maken;
 4. Wetgevende en regelgevende maatregelen nemen om mensen met een handicap, ongeacht hun handicap, in staat te stellen in hun relaties met openbare diensten te profiteren van communicatie die is aangepast aan hun behoeften;
 5. Zorg ervoor dat bij alle audiovisuele inhoud en media, inclusief digitale media, rekening wordt gehouden met toegankelijkheidseisen.

Respect voor privacy
0
(Commentaar)x

 1. Passende maatregelen nemen om de tekortkomingen van de bevoegde autoriteiten te verhelpen wat betreft het toezicht op de eerbiediging van de grondrechten, in het bijzonder het recht op privacy van mensen die zijn ondergebracht in een inrichting of medisch-sociale dienst;
 2. Het strengste toezicht garanderen op de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder gevoelige gezondheidsgegevens, en als zodanig het decreet van 6 mei 2019 intrekken dat de koppeling van de gegevens in het dossier voor het geautomatiseerd toezicht op patiënten toestaat zonder toestemming opgenomen in het ziekenhuis in de psychiatrie, bekend als "Hopsyweb", en het dossier met waarschuwingen voor preventie en terroristische radicalisering.

Respect voor huis en gezin
0
(Commentaar)x

 1. Een einde maken aan de financiële afhankelijkheid van de gehandicapte persoon van zijn echtgeno (o) t (e) door de rekening te houden met diens middelen bij de berekening van de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH);
 1. Ontwikkel een echt beleid om het ouderschap van mensen met een handicap te ondersteunen en daartoe:
  - De maatregelen die zijn voorzien in de Nationale Strategie voor de Preventie en Bescherming van Kinderen 2020-2022 zo snel mogelijk effectief maken;
  - Hervorming van de arbeidsongeschiktheidscompensatiedienst (PCH) om rekening te houden met de specifieke behoeften die aan ouderschap verbonden zijn
  - de cumulatie mogelijk maken van de voordelen die aan de ouder worden toegekend voor zijn handicap en de toelagen die worden toegekend voor de opvoeding van zijn kind;
 2. Verbetering en vereenvoudiging van het systeem van uitkeringen aan ouders ter compensatie van de handicap van hun kind, om hen een antwoord te bieden dat is aangepast aan hun behoeften;
 3. Vrijgesteld van de inkomensproef die is voorzien om in aanmerking te komen voor gezinshereniging, gehandicapte buitenlanders die profiteren van de AAH, vallen onder bilaterale overeenkomsten, ongeacht hun niveau van handicap;
 4. Passende maatregelen nemen om een ​​einde te maken aan discriminerende praktijken die erin bestaan ​​sociale uitkeringen, en met name de AAH, uit te sluiten van de berekening van de middelen die in aanmerking worden genomen voor de afgifte van het ontvangstbewijs dat nodig is om een ​​visum voor kort verblijf te verkrijgen familie- of privébezoek.

Education
0
(Commentaar)x

 1. Statistische instrumenten invoeren om betrouwbare en regelmatig bijgewerkte gegevens te verzamelen over het aantal kinderen met een handicap dat naar school gaat en de voorwaarden van hun opleiding, zodat rekening wordt gehouden met alle kinderen die aan de definitie van handicap voldoen, inclusief die welke geen erkenning of begeleiding door de MDPH behoeven;
 1. Indicatoren invoeren om in realtime de uitvoering van MDPH-beslissingen met betrekking tot scholing te volgen;
 2. Ga door met de inspanningen die zijn geleverd ten behoeve van een volledig inclusieve school en, met dit doel:
  - leraren, onderwijsprofessionals, begeleiders en andere actoren opleiden om de belemmeringen voor inclusief onderwijs weg te nemen die met name verband houden met een stereotiepe voorstelling van handicaps;
  - Effectieve aanpassingen van het onderwijs garanderen, aangepast aan de behoeften van elke leerling met een handicap;
  - Wetgevende en regelgevende maatregelen nemen om een ​​einde te maken aan discriminatie van gehandicapte studenten, in het bijzonder "Dys" -kinderen, bestaande uit het weigeren van examenaccommodaties in overeenstemming met hun schoolregelingen ;
  - Toegang tot onderwijs en passende ondersteuning garanderen voor alle kinderen met een handicap en, in dit perspectief, de oprichting van Outsourced Teaching Units (UEE) uitbreiden, met name voor studenten met meervoudige handicaps;
 1. Geef kinderen met een handicap toegang tot ondersteuning die is aangepast aan hun behoeften, door passende maatregelen te nemen om:
  - juridisch duidelijk maken wat de bevoegdheid is van het Comité voor de rechten en autonomie van personen met een handicap (CDAPH) om de behoefte aan ondersteuning gedurende het hele leven van het kind te beoordelen;
  - De structurele belemmeringen wegnemen die verband houden met de veelheid aan begeleiders, de ongelijkheid in hun status en de veelheid aan financiers, afhankelijk van de levensduur van het beschouwde kind.
 2. Studenten met een handicap tijdens hun opleiding toegang bieden tot de faciliteiten en ondersteuning die ze nodig hebben om hun studie te volgen op voet van gelijkheid met anderen, in de loop van hun keuze, door met name te zorgen voor respect, door instellingen voor hoger onderwijs, de bepalingen van artikel L. 917-1 van de onderwijswet.

Sante
0
(Commentaar)x

 1. Toegang garanderen voor alle personen met een handicap tot gezondheidszorg, al dan niet gerelateerd aan een handicap, op basis van gelijkheid met anderen en, daartoe:
  - Alle gezondheidszorgfaciliteiten toegankelijk maken, met inbegrip van medische praktijken in flatgebouwen, door de specifieke afwijkende procedure die bij wet is vastgelegd ten gunste van deze instellingen te schrappen;
  - Een programma met deadlines goedkeuren om gezondheidsfaciliteiten, apparaten en apparatuur in te voeren die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en die zijn aangepast aan hun behoeften;
  - In de initiële en voortgezette opleiding van gezondheidswerkers een verplichte module invoeren voor de opvang en ondersteuning van mensen met een handicap;
 2. Een einde maken aan de belemmeringen voor de toegang tot zorg voor gehandicapten die zijn ondergebracht in medisch-sociale instellingen en diensten door de dekking van aanvullende zorg te garanderen, buiten het pakket van zorg, gerechtvaardigd door hun handicap;
 3. Zorgen voor gelijke toegang tot zorg, met name psychiatrische zorg, voor gedetineerden met een handicap, met name door middel van zorg en voldoende personeel en passende materiële omstandigheden;
 4. Voorkom discriminatie van begunstigden van CMU-C, ACS en AME door in het bijzonder een controle in te stellen op online boekingssites voor medische afspraken en een rapportagesysteem voor gebruikers in geval van weigering van zorg.

Aanpassing en revalidatie
0
(Commentaar)x

 1. Maak een einde aan de discriminatie waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd bij het volgen van beroepsopleiding door:
  - specificatie van het wettelijk kader, en met name de procedure die beroepsopleidingscentra moeten volgen om objectief de geschiktheid van kandidaten voor beroepsopleiding te beoordelen, evenals de redelijke regelingen die moeten worden getroffen;
  - degenen die bij beroepsopleiding betrokken zijn, bewust maken van de verplichting tot redelijke aanpassingen;
 2. Herzie het interventiekader van de systemen voor beroepsrevalidatie, zodat ze beter worden gecoördineerd met maatregelen op het gebied van beroepsopleiding en werkgelegenheid volgens het gewoonterecht;
 1. Bevestig de rol en de plaats van werkondersteuningsinstellingen en -diensten (ESAT) in het proces van inclusie van mensen met een handicap en neem passende maatregelen om werknemers in ESAT dezelfde bescherming te bieden als andere werknemers . Daartoe in het bijzonder:
  - het systeem van financiële steun aan ESAT's aanpassen om hen in staat te stellen hun primaire roeping van medisch-sociale ondersteuning van gehandicapte werknemers te behouden en hen tegelijkertijd in staat te stellen te reageren op de structurele, economische en budgettaire beperkingen waarmee ze te maken hebben;
  - Objectieve criteria vaststellen voor de vaststelling van de beloning die wordt betaald aan gehandicapte werknemers in ruil voor hun werk;
  - Zorgen voor de effectieve uitvoering door de regionale gezondheidsinstanties van hun missie om de werking van ESAT's te controleren, met name met betrekking tot de eerbiediging van de grondrechten van gehandicapte werknemers;
  - Garanderen van effectieve toegang tot arbeidsgeneeskunde voor gehandicapte werknemers die in ESAT zijn ondergebracht, op het hele nationale grondgebied.

Werk en werkgelegenheid
0
(Commentaar)x

 1. Statistische instrumenten invoeren om betrouwbare en regelmatig bijgewerkte gegevens te verzamelen over de tewerkstellings- en werkloosheidscijfers van mensen met een handicap, inclusief degenen die niet onder de verplichting vallen om gehandicapte werknemers in dienst te nemen (OETH), in ventileren tenminste deze gegevens naar type handicap, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, betrokken sector van werk en werkgelegenheid;
 2. Garandeer gelijke behandeling van mensen met een handicap in termen van toegang tot werk, werkgelegenheid, beroepsopleiding en werk, en met name hiervoor:
  - Passende maatregelen nemen om een ​​einde te maken aan discriminerende praktijken die worden veroorzaakt door het beleid van "quota" -werkgelegenheid voor gehandicapte werknemers;
  - Goede praktijken identificeren, met respect voor de grondrechten van mensen met een handicap, en deze praktijken promoten bij werkgevers en andere actoren van professionele integratie;
  - Informatie- en bewustmakingsacties ontwikkelen over de verplichting van redelijke aanpassingen, gericht op degenen die betrokken zijn bij de tewerkstelling van mensen met een handicap;
 1. Een langetermijnondersteunings-, ondersteunings- en financieringssysteem opzetten voor acties die worden uitgevoerd door werkgevers en professionele integratie-actoren ten behoeve van de werkgelegenheid van mensen met een handicap, vooral degenen onder hen die het verst verwijderd zijn werkgelegenheid;
 2. De regelgevende maatregelen nemen die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van de wettelijke verplichting om de bestaande werkplekken toegankelijk te maken.

Adequate levensstandaard en sociale bescherming
0
(Commentaar)x

 1. Mensen met een handicap uit onzekerheid halen die vanwege hun handicap niet in hun behoeften kunnen voorzien, door hen een toereikend basisinkomen te garanderen zodat ze volledig en effectief kunnen deelnemen aan de samenleving op basis van gelijkheid met anderen;
 2. Garandeer de individuele autonomie en financiële onafhankelijkheid van de gehandicapte door de toegang tot invaliditeitsuitkeringen los te koppelen van elke overweging van de middelen van degenen om hen heen, in het bijzonder hun echtgenoot (zie aanbeveling nr.69 );
 1. Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekennen die beantwoorden aan de werkelijke behoeften van mensen met een handicap (zie aanbevelingen nr. 52 en 53) om te voorkomen dat zij hun basisinkomen verlagen om de specifieke bijkomende kosten in verband met hun handicap te dekken;
 2. Wegnemen van de juridische belemmeringen voor de inzetbaarheid van personen met een handicap, met name in verband met de erkenningsvoorwaarden van de substantiële en blijvende beperking van de toegang tot werk (RSDAE) voor de toekenning van de uitkering aan gehandicapte volwassenen onder de artikel 821-2 van het wetboek sociale zekerheid;
 3. De gepaste maatregelen nemen, wetgevende, regelgevende of andere, om onverwijld een einde te maken aan de praktijken van de afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH) die erin bestaan, in dezelfde situatie, de rechten en voordelen die aan mensen worden toegekend in twijfel te trekken gehandicapten en daarmee een einde maken aan de juridische en financiële onzekerheid die daaruit voor deze mensen voortvloeit;
 4. Vereenvoudig de voorwaarden voor toegang tot vervroegde uittreding voor mensen met een handicap om dit systeem efficiënter te maken en, met name, gehandicapte verzekeringnemers in staat te stellen, ongeacht hun mate van handicap op het moment van hun pensionering, te profiteren van de procedure voor het beoordelen van hun situatie;
 5. Maatregelen nemen, met name wetgevende, om een ​​einde te maken aan de discriminatie van personen met een handicap als gevolg van artikel L. 341-16 van het Wetboek van Sociale Zekerheid (CSS), en hen toestaan ​​door te gaan na de wettelijke leeftijd pensionering, indien zij dat wensen en op basis van gelijkheid met anderen, hun procedures om weer aan het werk te gaan.

Deelname aan het politieke en openbare leven
0
(Commentaar)x

 1. Garandeer de doeltreffendheid van het stemrecht en de toegankelijkheid van alle verkiezingsoperaties voor mensen met een handicap, ongeacht hun handicap. Daartoe:
  - In de kieswet een verwijzing opnemen waarin de voorwaarden en modaliteiten van de toegankelijkheid van stemverrichtingen voor gehandicapten worden gedefinieerd;
  - Alle belanghebbenden opleiden en sensibiliseren voor het verkiezingsproces, de toegankelijkheid en de opvang van mensen met een handicap;
  - Versterken van de ondernomen acties om de toegankelijkheid van hun verkiezingscampagne voor alle kandidaten verplicht te maken;
  - Met name bij elke verkiezing een communicatiecampagne plannen over het stemrecht van mensen met een handicap.
 2. Start een reflectie over de geschiktheid van mensen met een handicap, volgens een benadering die in overeenstemming is met het Verdrag.

Deelname aan het culturele en recreatieve leven, vrije tijd en sport
0
(Commentaar)x

 1. De toegang van mensen met een handicap tot culturele en recreatieve activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport doeltreffend maken door in het bijzonder de toegankelijkheid van plaatsen, faciliteiten, activiteiten, diensten enz., Die voor iedereen toegankelijk zijn, te waarborgen inclusief, en het maken van redelijke aanpassingen wanneer dat nodig is;
 2. Bevorder de toegang tot en deelname van mensen met een handicap aan cultuur, op basis van gelijkheid met anderen. En met dit doel
  - Identificeer en verwijder de juridische belemmeringen voor de uitoefening van culturele en artistieke beroepen door mensen met een handicap;
  - culturele professionals opleiden en sensibiliseren voor de opvang van mensen met een handicap;
  - Een aantrekkelijk prijsbeleid opzetten, waarbij er met name voor wordt gezorgd dat de toegang tot toegankelijke locaties niet te duur wordt;
 3. Bevorderen van de deelname van mensen met een handicap aan gewone sportactiviteiten op alle niveaus door met name sportfederaties uit te nodigen hun interne reglementen aan te passen en hun leden te herinneren aan de voorwaarden voor toelating van personen met een handicap tot de traditionele cursus , gebaseerd op een beoordeling concreet hun vaardigheden en met het oog op de redelijke aanpassingen die kunnen worden aangebracht;
 4. Geef kinderen met een handicap toegang tot vrijetijdsactiviteiten, op voet van gelijkheid met andere kinderen, door onmiddellijke maatregelen te nemen om:
  - Volledige uitvoering geven aan de aanbevelingen van het rapport van de nationale missie voor de toegang van kinderen met een handicap tot vrijetijdsvoorzieningen;
  - Het wettelijk kader verduidelijken voor het verwelkomen van kinderen met een handicap tijdens de verschillende periodes van buitenschoolse en buitenschoolse activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van de ondersteuningsbehoeften, om praktijken en een einde maken aan de vele territoriale verschillen.

 Kunst. 31 t / m 33 - Bijzondere verplichtingen

Statistieken en gegevensverzameling
0
(Commentaar)x

 1. Verbetering van de kennis van de situatie van mensen met een handicap door middel van coördinatie, nationale sturing, consistentie, verspreiding en vergelijkbaarheid van gegevens over handicaps op alle gebieden. Geef hiertoe nationale kaderelementen voor met name:
  - Harmonisatie van het begrip handicap waarmee rekening wordt gehouden in de verschillende statistische bronnen en gegevensverzamelingen;
  - Een grotere homogeniteit garanderen bij de verzameling van gegevens, met name wat betreft de periodiciteit van de verschillende onderzoeken en statistieken, om de gegevens te kunnen vergelijken;
  - Zorg ervoor dat betrouwbare en regelmatig bijgewerkte gegevens worden uitgesplitst tenminste naar geslacht, leeftijdsgroep en type handicap, in een intersectionele benadering, en die alle beleidsmaatregelen inzake gehandicapten omvat;
 2. Zo snel mogelijk op het hele nationale grondgebied het informatiesysteem implementeren dat gemeenschappelijk is voor alle afdelingshuizen voor gehandicapten (MDPH) en het informatiesysteem voor het volgen van doorverwijzingsbeslissingen naar instellingen en medisch-sociale diensten (ESMS);
 3. Een handicapcomponent opnemen in statistische enquêtes, met name die van het National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), en de in 2008 uitgevoerde Disability-Health-enquête vernieuwen.

Internationale samenwerking
0
(Commentaar)x

 1. De kwestie van handicaps integreren in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de programma's, projecten en strategieën van het Franse Agentschap voor Ontwikkeling (AFD) en de toekenning van openbare ontwikkelingshulp afhankelijk stellen van het in aanmerking nemen van van handicap.

Nationale toepassing en monitoring
0
(Commentaar)x

 1. De opleiding en bewustmaking van contactpunten over nieuwe kwesties in verband met de uitvoering van het verdrag versterken;
 2. Ontwikkel een samenhangend nationaal beleid voor de uitvoering van het verdrag waarbij de lokale autoriteiten worden betrokken;
 3. Het onafhankelijke mechanisme dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van het verdrag voorzien van de technische, financiële en personele middelen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.


Lijst met afkortingen

A

AAH: toelage voor gehandicapte volwassenen

ACS: betalingsbijstand voor aanvullende ziektekostenverzekering

Ad'Ap: geplande toegankelijkheidsagenda

AEEH: Schooltoelage voor gehandicapte kinderen

AESH: Begeleidende student met een handicap

AFD: Frans ontwikkelingsagentschap

AGEFIPH: Fondsbeheervereniging voor de professionele integratie van personen met een handicap

AME: medische staatssteun

AOT: Transportorganiserende autoriteit

APA: gepersonaliseerde autonomietoeslag

ARS: Regionale gezondheidsdienst AVS: Hulp van het schoolleven

B

BEPC: studiebewijs eerste semester

C

CAMSP: Vroeg medisch-sociaal actiecentrum

CASF: Code voor sociale actie en gezinnen

CAT: Comité van de Verenigde Naties tegen foltering

CCNE: National Consultative Ethics Committee

CDAPH: Commissie voor de rechten en autonomie van mensen met een handicap

EVRM: Europees Verdrag voor de rechten van de mens

CEREMA: Centrum voor studies en expertise inzake risico's, milieu, mobiliteit en planning

CESE: Milieu-economische en sociale raad

CESEDA: Code voor binnenkomst en verblijf van buitenlanders en het recht op asiel

CFHE: Franse Raad van mensen met een handicap voor Europese vragen

CGLPL: General Controller van plaatsen van vrijheidsbeneming

CRC: Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind

CIDPH: Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

HvJEU: Hof van Justitie van de Europese Unie

CMI: Inclusion mobility card

CMPP: Medico-psycho-educatief centrum

CMU-C: aanvullende universele gezondheidsdekking

CNAF: Nationaal Fonds voor gezinsbijslagen

CNCPH: Nationale adviesraad voor mensen met een handicap

CNDS: Nationale Commissie voor veiligheidsethiek

CNH: Nationale conferentie over handicaps

CNIL: Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden

CNSA: Nationaal Solidariteitsfonds voor Autonomie

COG: overeenstemming over doelstellingen en beheer

CPF: Personal training account

CPO: Pre-oriëntatiecentra

CRA: Administratief detentiecentrum

CRDP: VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

CRP: Beroepsrevalidatiecentrum

CSA: Superior Council of Audio-Visual

CSS: Social Security Code

CTNERHI: Nationaal technisch centrum voor studies en onderzoek naar handicaps en onaangepastheid

CVS: Council for Social Life

D

DACS: Directie Burgerzaken en het zegel

DARES: Regie van animatie, onderzoek, studies en statistiek

DEPP: Department of Evaluation, Foresight and Performance

DGESCO: Directoraat-generaal Schoolonderwijs

DREES: Afdeling onderzoek, studies, evaluatie en statistiek

DOM / DROM: overzeese departementen / overzeese departementen en regio's

DMA: ministeriële delegatie voor toegankelijkheid

E

EA: Aangepast bedrijf

ERP: instelling open voor het publiek

ESAT: Vestigings- en werkondersteuningsdienst

ESMS: medisch-sociale instellingen en diensten

FTE: Fulltime equivalent

F

FALC: Gemakkelijk te lezen en te begrijpen

ISP: providers van internettoegang

EDF: European Disability Forum

FFAC: Franse federatie van verenigingen van blindengeleidehonden

FIPHFP: Fonds voor de integratie van personen met een handicap in de openbare dienst

FOD: Pakket na parkeren

FSPRT: Dossier met signaleringen ter voorkoming en radicalisering van terroristische aard

G

GRPH: Garantie van middelen voor mensen met een handicap

H

HALDE: Hoge autoriteit voor de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid

HAS: Hoge Autoriteit voor Gezondheid

HCE: Hoge Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen

I

IGAENR: Algemene inspectie van de administratie van nationaal onderwijs en onderzoek

IGAS: Algemene Inspectie Sociale Zaken

IGEN: Algemene Inspectie van Nationaal Onderwijs

IGF: Algemene Inspectie van Financiën

J

JADE: Jonge ambassadeurs van kinderrechten

JDC: Dag van defensie en burgerschap

JLD: Rechter over vrijheden en detentie

L

LPC: gesproken taal voltooid

LSF: Franse gebarentaal

M

MDA: Departmental House of Autonomy

MDPH: Departementaal Huis voor Gehandicapten

MSSH: House of Social Sciences of Disability

MVA: Supplement voor zelfstandig wonen

O

OETH: Verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen

OFII: Frans bureau voor immigratie en integratie

OFPRA: Frans bureau voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen

ONDRP: Nationaal observatorium voor delinquentie en strafrechtelijke reacties

ONFRIH: Nationaal observatorium voor opleiding, onderzoek en innovatie op het gebied van handicaps

IAO: Internationale Arbeidsorganisatie

WHO: Wereldgezondheidsorganisatie

P

Pacs: Pact voor burgerlijke solidariteit

PAP: Gepersonaliseerd ondersteuningsproject

PAVE: Bereikbaarheidsplan voor de wegen en openbare ruimtes

PCH: Compensatiedienst voor arbeidsongeschiktheid

PPS: Gepersonaliseerd scholingsproject

VOORBEREIDING: Gedeelde uitkering voor kinderonderwijs

Q

QPC: prioriteitskwestie van grondwettigheid

R

RAPT: ondersteunde respons voor iedereen

RSDAE: Aanzienlijke en blijvende beperking van toegang tot werk

S

SDA: Masterplan toegankelijkheid

SESSAD: Speciaal onderwijs en thuiszorg

SG-CIH: Secretariaat-generaal van het Interministerieel Comité voor Handicap

SIG: Overheidsinformatiedienst

SMAD: audiovisuele mediadienst op aanvraag

SMIC: Minimumloon voor groei

T

TND: Neurologische ontwikkelingsstoornissen

ASD: autismespectrumstoornissen

U

UEE: Uitbestede onderwijseenheid

UEMA: Kleuterschoolonderwijs voor autisme

UEROS: Evaluatie-eenheid voor omscholing en sociale en beroepskeuzebegeleiding

ULIS: Lokale eenheid voor inclusief onderwijs

UMCRA: Medische eenheid van het administratief detentiecentrum

UMD: Eenheden voor moeilijke patiënten

 

referenties

 1. Studie nr. 999, Departement Onderzoek, Studies, Evaluatie en Statistiek (DREES), maart 2017: “Deze inspanning verloopt in de eerste plaats via het stelsel van sociale bescherming: de verschillende sociale uitkeringen die worden betaald voor 42,7 miljard euro in 2014. De bijkomende fiscale en sociale voordelen bedroegen 3,4 miljard euro in 2014 ”.
 1. Verslag over het bezoek aan Frankrijk door mevrouw Catalina Devandas-Aguilar, speciaal rapporteur voor de rechten van mensen met een handicap, 8 januari 2019
 2. Oproep voor getuigenissen van buitenlandse ingezetenen: overzeese mensen worden geconfronteerd met de uitdagingen van toegang tot rechten. De uitdagingen van gelijkheid voor openbare diensten en non-discriminatie - Studies en resultaten - Verdediger van rechten - september 2019
 3. Verslag over geweld tegen vrouwen, de oorzaken en gevolgen ervan, in 2012 gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Rashida Manjoo; Rapport van de secretaris-generaal van de VN van 28 juli 2017 ref. A / 72/227; Bureau van de Europese Unie voor grondrechten, geweld tegen vrouwen, een EU-brede enquête - 2014; ONDRP-studie op basis van de resultaten van de enquêtes “Leefomgeving en veiligheid 2008-2014” - C Rizk - Repères n ° 31 maart 2016
 1. Informatierapport n ° 14 (2019-2020) door de heer Roland COURTEAU, mevrouw Chantal DESEYNE, Françoise LABORDE en Dominique VÉRIEN, opgesteld namens de delegatie voor vrouwenrechten, ingediend op 3 oktober 2019
 2. De analyse omvat 17 studies met gegevens over 18 gehandicapte kinderen die in hoge-inkomenslanden leven, waaronder Frankrijk: http://www.who.int/mediacentre/ nieuws / notes / 2012 / child_disabilities_ geweld_20120712 / nl /
 3. Om te reageren op situaties van intimidatie, biedt het ministerie van Nationale Opvoeding de site "Nee tegen intimidatie" aan om een ​​reeks instrumenten te vinden, zodat professionals preventieve maatregelen kunnen nemen. Deze site promoot ook de initiatieven van scholen en instellingen, met name de geproduceerde educatieve instrumenten. Het ministerie heeft een gratis nummer ingesteld, "30 20".
 4. Geografie van de School editie 2017, cijfers 2015.
 5. Artikelen 49 (woonruimten, voor het publiek toegankelijke voorzieningen, in het bijzonder school-, universiteits- en opleidingsgebouwen) en 52 (openbaar vervoer)
 1. Verplichting al opgenomen in wet nr. 91-663 van 13 juli 1991.
 2. Artikel L. 111-7-3 en R. 111-19-33 van de CCH
 3. Decreet van 29 december 2016 tot specificatie van de specifieke voorwaarden voor de toegankelijkheid van bestaande penitentiaire inrichtingen
 4. Artikel L. 111-7 en R. 111-19-4 tot R. 111-19-5 van de CCH.
 1. In toepassing van de regelgeving zijn enkel collectieve woongebouwen die verplicht bediend worden door een lift verplicht om te voldoen aan de voorwaarden voor toegankelijkheid van woningen bepaald door de wet van 11 februari 2005. Het betreft enkel gebouwen met 4 verdiepingen.
 2. Insee Focus, n ° 52, 31 december 2015
 3. “Sterfte van mensen met psychische stoornissen. Analyse van meerdere oorzaken van overlijdensakten in Frankrijk, 2000-2013 ”.
 4. Rapport Toegang tot gezondheidszorg en gezondheid voor mensen met een handicap, Pascal Jacob, april 2013
 1. Op 6 oktober 2015 publiceerde de verdediger van de rechten een rapport met de titel Exiles and fundamentele rechten: de situatie op het grondgebied van Calais, waarin de aandacht wordt gevestigd op zorgwekkende schendingen van de grondrechten van ballingen aan de Frans-Britse grens.
 2. Verslag van de Rekenkamer: "Rechtsbescherming voor volwassenen: een ambitieuze hervorming, een gebrekkige uitvoering" - september 2016
 1. Volgens hetzelfde rapport werd in 2016 86% van deze mensen erkend als gehandicapt door de MDPH: alle leeftijden samen, 54% ontving een invaliditeitsuitkering (inclusief 48% de AAH) en bijna 30% van de mensen 75 jaar en ouder ontvingen APA.
 2. Interministerieel missieverslag "De evolutie van de rechtsbescherming van individuen: de meest kwetsbaren erkennen, ondersteunen en beschermen" - Anne Caron Déglise, General Counsel bij het Hof van Cassatie
 3. Advies nr. 18-22 van 27 september 2018 en advies nr. 19-01 van 10 januari 2019
 4. CE, 22 oktober 2010, n ° 301572
 5. Nationale Vergadering, Verslag over de evaluatie van de wet van 27 september 2013, 15 februari 2017; Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, Human Rights Handbook, Respecting the human rights van mensen met psychosociale of intellectuele handicaps: een verplichting die nog niet volledig wordt begrepen, 24 Augustus 2017.
 1. CGLPL, Rapport Isolatie en terughoudendheid in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 2016.
 2. CAT, Observations on the 7e periodiek rapport van Frankrijk, 10 juni 2016.
 3. CGLPL, Mededeling betreffende ongerechtvaardigd verblijf in afdelingen voor moeilijke patiënten, 17 januari 2013.
 4. Decreet nr. 2016-94 van 1er Februari 2016 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 27 september 2013.
 5. Nationale Vergadering, Verslag over de evaluatie van de wet van 27 september 2013, 15 februari 2017, p. 46-49.
 6. Raad van State, 1leeftijden et 6e gecombineerde kamers, 17 maart 2017, n ° 397774.
 7. Aanvankelijk voorzien voor veroordeelden (art. 720-1-1 van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd in 2002), werd de maatregel in 2014 uitgebreid tot mensen in voorlopige hechtenis (147-1 van dezelfde code).
 8. DDD, beslissing MLD 2013-24 van 11 april 2013 met betrekking tot de detentieomstandigheden van gehandicapten.
 9. Dit zijn geen mensen wier gezondheidstoestand hun terugkeer naar hun land van herkomst verbiedt, maar mensen die vanwege hun gezondheidstoestand geen gevangenisstraf tolereren: mensen met een handicap, mensen die een 'een behandeling die niet kan worden voorgeschreven in detentie, zwangere vrouwen of mensen met psychische stoornissen.
 10. NOR Circulaire IMIM1000105C van 14 juni 2010.
 11. DDD, Besluit MDS-2016-139 van 19 mei 2016; Besluit MDS-2011-96 van 10 juli 2012.
 12. CourEDH, Boukrourou v. Frankrijk, 16 november 2017.
 13. Zie mededeling nr. 12-02 van 16 oktober 2012 en nr. 14-02 van 21 mei 2014.
 14. IGAS, Evaluatie van het strategisch actieplan 2010-2014 met betrekking tot het gezondheidsbeleid van personen in handen van justitie, november 2015, p. 3: “Een op de tien wordt na het klinisch onderzoek voor detentie verwezen naar een psychiatrisch consult. Meer dan de helft van de gedetineerden heeft al een voorgeschiedenis van psychiatrische stoornissen, terwijl een op de zes al in de psychiatrie is opgenomen. Psychische pathologieën en stoornissen zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen: één op de 25 gedetineerden voldoet aan de diagnostische criteria voor schizofrenie (d.w.z. vier keer meer dan in de algemene bevolking), meer dan één op de drie gedetineerden heeft een depressief syndroom, één op de drie gedetineerden 10 lijden aan een melancholische depressie met een hoog risico op zelfmoord, een op de zes heeft een sociale fobie, een op de drie gegeneraliseerde angstgevoelens ”.
 15. Rechtbank EDH, G. c. Frankrijk, 23 februari 2012, §78 en 80.
 16. In 2017 vertegenwoordigden situaties van institutionele mishandeling 20% ​​van de verwijzingen (200 tot 250 klachten) die werden afgehandeld door de pool 'Patiëntenrechten en afhankelijkheid' van de DDD, tegen 15% in 2011.
 17. CIDE-commissie, slotopmerkingen over de 5e rapport van Frankrijk, 23/02/2016, § 4041; Mensenrechtencomité (CCPR), slotopmerkingen over het 5e rapport van Frankrijk, 17/08/2015, §20.
 18. CGLPL, jaarlijks activiteitenverslag 2017. “Er bestaat geen twijfel over de betrokkenheid van zorgverleners, hun zorg voor het welzijn van patiënten en hun welwillende benadering. Het zijn echter de referenties die ontbreken: als de rechten van patiënten niet worden gerespecteerd, komt dat doordat overweldigde teams zichzelf niet genoeg kunnen bevragen over hun praktijken, omdat ze dat niet hebben gedaan. opgeleid - vooral in juridische zaken - of omdat ze niet op de hoogte zijn van de best practices die er zijn, soms in dezelfde vestiging. "Wat betreft de rechten van de patiënt zijn de geconstateerde tekortkomingen niet onoverkomelijk:" het opstellen van standaarddocumenten en een ambitieuze voorlichtings- en opleidingscampagne "moeten" deze moeilijkheden kunnen oplossen ".
 19. Artikel 434-3 van het Wetboek van Strafrecht.
 20. In 2016 zijn vijf vonnissen uitgesproken tegen natuurlijke personen wegens het niet melden van mishandeling van kwetsbare personen (volgens de nota over de reactie op misbruik en situaties van de Commissie ter bevordering van goedbehandeling en de strijd tegen misbruik van HCFEACNCPH).
 21. Artikelen L. 331-8-1 en R. 331-8 van het CASF, aangevuld door het decreet van 28 december 2016.
 22. Artikel L. 331-8-2 van het CASF.
 23. Artikelen L. 1413-14 en R. 1413-6 en volgende van de CSP, decreet van 25 november 2016 en instructie DGS / PP1 / DGOS / PF2 / DGCS / 2A / 2017/58 van 17 februari 2017.
 24. De articulatie van de respectieve vaardigheden varieert naargelang de betrokken personen (ouderen of gehandicapten, minderjarigen of volwassenen) en naargelang de leefomgeving (ESSMS, gezondheidsinstelling, thuis).
 25. Tegenwoordig is er noch een gemeenschappelijk informatiesysteem dat het verzamelen en volgen van informatie mogelijk maakt, noch zelfs maar een gemeenschappelijke nomenclatuur die door iedereen wordt aanvaard en die het mogelijk zou maken, zelfs zonder een gemeenschappelijk systeem, om gemakkelijk informatie tussen partners uit te wisselen (zie Evaluatierapport van het experimenteren van een afdelingscoördinatie voor het verzamelen en verwerken van zorgwekkende informatie over ouderen en gehandicapten, Eneis Conseil, 2015).
 26. Wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 met betrekking tot transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economisch leven (gekend als de “Sapin II-wet”), hoofdstuk 2.
 27. Artikel L. 313-24 van het CASF.
 28. Artikel 226-14 van het Wetboek van Strafrecht.
 29. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Circulaire n. DGCS / SD5C / DSS / CNSA / 2016/126 van 22 april 2016 met betrekking tot de richtlijnen voor het boekjaar 2016 voor de budgetcampagne voor medisch-sociale instellingen en diensten die mensen met een handicap en ouderen verwelkomen.
 30. Voorzien in de Code voor sociale actie en gezinnen (artikelen L. 331-5 en volgende).
 31. "De ondertekening van CPOM's met managers van instellingen en diensten die mensen met autismespectrumstoornissen verwelkomen, is strikt onderworpen aan de naleving van toezeggingen om mishandeling te bestrijden, en daarom aan het totale gebrek aan praktijk van" verpakking ”in instellingen en medisch-sociale diensten die onder de CPOM vallen. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind herinnert zich inderdaad, in zijn slotopmerkingen na de vijfde hoorzitting van Frankrijk in februari 2016 (observatie 40), aan zijn 'bezorgdheid over de techniek van' verpakken '(bestaande uit een kind in natte, koude doeken wikkelen, wat misbruik inhoudt ”. "
 32. Rep. QE N ° 2689, 23 januari 2018
 33. Bouw- en wooncode, art. 441-1 en 441-4.
 34. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ pdf
 35. Antwoord van het Ministerie van Ecologische en Inclusieve Transitie gepubliceerd in het Publicatieblad van de Senaat van 7 maart 2019 op schriftelijke vraag nr. 07570 van Michel Dagbert (Pas-de-Calais-SOCR) gepubliceerd in de Senaat, PB van 1er November 2018. http://www.senat.fr/questions/base/2018/ html
 36. Rapport IGAS, Évaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées, 2013, http://www. fr/rapportspublics/134000663-evaluation-de-la-priseen-charge-des-aides-techniques-pourles-personnes-agees ; Rapport de l’IGAS Évolution de la prestation de compensation du handicap (PCH) du 31 août 2017, http:// www.igas.gouv.fr/spip.php?article619
 37. Dossier de presse, Comité interministériel du handicap, 3 décembre 2019.
 38. Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
 39. http://www.modernisation.gouv.fr/sites/ default/files/fichiers-attaches/referentiel_ marianne-sept-2016-web.pdf
 40. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf / Guide-pour-mise-en-ligne.pdf
 41. Le Règlement général de protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018, ainsi que la Directive sur les traitements de données entrée en vigueur le 28 avril 2016.
 42. Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
 43. Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
 44. Délibération n° 2018-152 du 3 mai 2018 portant avis sur un projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Les recommandations faites par la CNIL sur le projet n’ont pas été suivies par le gouvernement.
 45. La Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, figurant à l’annexe 4-3 du décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales,
 46. Article L. 1111-7 du Code de la santé publique : « Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du Code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions ».
 47. Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l’assistance et du contrôle des personnes placées par l’autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d’accompagnement judiciaire (AU-050).
 48. Rapport n°1682, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2019.
 49. Rapport Évaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), IGAS, juillet 2016.
 50. Avis du Défenseur des droits n° 19-06 du 10 avril 2019 à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005
 1. Rapport de l’Assemblée nationale n° 2178 fait au nom de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005 – 18 juillet 2019
 1. Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi relative à l’inclusion des élèves en situation de handicap, enregistré la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.
 2. Rapport Évaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap, juin 2018.
 3. Rapport L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité, Philippe Denormandie, membre du conseil d’administration de la CNSA, et Marianne Cornu-Pauchet, directrice du Fonds CMU-C, juillet 2018, https://www.fabrique-territoiressante.org/sites/default/files/rapport2018acces_aux_soins_pp_et_ph-consolide.pdf
 1. Rapport IGAS, février 2018, Évaluation des Cap emploi et de l’accompagnement vers l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue durée ; Rapport de Dominique Gillot, présidente du CNCPH, Sécuriser les parcours, cultiver les compétences, t. 1, 2018
 2. La dernière enquête ES-Handicap de la DREES disponible (données 2014) fait état de : 1 420 ESAT et 122 600 personnes accueillies.
 3. Rapport d’information n° 409 (2014-2015), de M. Éric Bocquet, sur les établissements et services d’aide par le travail face à la contrainte budgétaire, fait au nom de la commission des finances, sur déposé le 15 avril 2015 ; Rapport d’information n° 35, de M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales par le groupe de travail sur le financement de l’accompagnement médico-social des personnes handicapées, déposé le 10 octobre 2018
 4. Exemples : CE, 14 nov. 2008, req. n°311312 ; TA de Rouen, 9 juill. 2009, n° 0700940,0802423 ; CE, 22 oct. 2010, n°301572 ; CE, 11 juill. 2012, n°347703 ; Cass. soc., 4 sept. 2019, n° N 18-14.343 et R 1815.841
 5. À titre transitoire, les bénéficiaires de la GRPH peuvent en conserver le bénéfice pendant 10 ans maximum si les conditions d’octroi demeurent remplies.
 6. Rapport sur « L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables », Anne-Caron Déglise, 21 septembre 2018
 7. Rapport du Défenseur des droits, L’accès au vote des personnes handicapées, 2015, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/ default/files/atoms/files/ddd_r_20150301_ pdf et rapport d’une députée et d’une sénatrice, L’accessibilité électorale nécessaire à beaucoup, utile à tous, juillet 2014. http://www.aditus.fr/media/ RapportOrliacGouraultelections.pdf
 8. Directive relative aux utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.
5 2 stemmen
Artikelbeoordeling

Laatste Update: 05 / 11 / 2020  

14 / 10 / 2020 214 Site_Admin  AA_OrgIntl, AA_OrgIntl_ONU-CDPH, AllianceAutiste.org  
Totaal 2 Stemmen:
0

Kunt u ons vertellen hoe we dit document kunnen verbeteren of wat u niet bevalt? Bedankt!

+ = Verifieer Human of Spambot?

INSCHRIJVEN
Melden van
gast
3 Comments
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
1 maand geleden

Merci de bien vouloir apporter vos contributions au Rapport de l’Alliance Autiste pour le Comité CDPH à propos de l’Etat français, de la manière suivante : Cliquez sur une “bulle” verte dans le texte pour commenter la partie correspondante (ici, un rapport du DdD), OU répondez à un commentaire existant déjà en bas de page, concernant cette partie. Indiquez des SOURCES à vos déclarations, avec des adresses Internet (c’est à dire commençant par http ou https). Vous pouvez déclarer des violations de ce texte par l’Etat français, mais aussi des situations où, au contraire, le respect est notable (ce qui permet de souligner les mesures à encourager).... Lees verder "

Last edited 1 month ago by Eric LUCAS
Sylvie Guillermo
Sylvie Guillermo
Gast
1 maand geleden

Ik ben de moeder van een 22-jarig meisje met autisme

0

Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
Antwoord aan  Sylvie Guillermo
1 maand geleden

Bonjour et merci.
N’hésitez pas à commenter ce document.

0

Ze helpen ons

Klik op een logo om te weten hoe
3
0
Werk gemakkelijk samen door uw mening te delen in deze discussie, bedankt!x