loader afbeelding
Site-overlay

Voorstel voor een puntenlijst door de verdediger van rechten [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Bijbehorend artikel - Overeenkomstige werkgroep

Deze tekst wordt voorgesteld voor analyse in het kader van Rapport van de Autist Alliance aan het CDPH-comité voor de Franse staat.
Als u nuttige opmerkingen over dit rapport wilt geven, klikt u op de groene schijf (of gaat u naar de onderkant van de pagina) voor instructies om verder te gaan.


Voorstel voor een lijst met punten van de verdediger van de rechten (Frankrijk) met betrekking tot het onderzoek van Frankrijk door het CRPD-comité (VN) (07 / 2020)

Bron: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f37186&Lang=fr

 

Implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)

 

Lijst met punten betreffende het eerste rapport van Frankrijk

 

Doel, definities, algemene principes en verplichtingen (art. 1 tot 4)

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat gepland om in zijn wetgeving een definitie van handicap op te nemen in overeenstemming met het verdrag?

 

 1. Welke strategieën en acties heeft de Franse staat ontwikkeld om de Conventie te promoten bij alle betrokken actoren en in het bijzonder bij de overheid, instellingen, het grote publiek en mensen met een handicap?

 

 1. Hoe denkt de Franse staat de ongelijke behandeling tussen mensen met een handicap te verhelpen:

 

 • Volgens de leeftijd waarop de handicap zich voordoet (onder of boven de 60)?

 

 • Volgens het grondgebied waar ze wonen (vooral in het buitenland)?

 

Specifieke rechten (art. 5 tot 30)

 

Gelijkheid en non-discriminatie (art.5)

 

 1. Welke maatregelen stelt de Franse staat voor om in de wetgeving de definitie van discriminatie te wijzigen om:

 

 • De verplichting van redelijke aanpassingen op alle gebieden erkennen en effectief maken?

 

 • Rekening houden met de verschillende vormen van discriminatie waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd (discriminatie door vereniging, meervoudige discriminatie en intersectionaliteit, enz.)?

 

Vrouwen met een handicap (art. 6).  

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om de doeltreffendheid van de rechten van vrouwen en meisjes met een handicap op alle gebieden te waarborgen en om de intersectionele discriminatie op grond van geslacht, waarvan zij het slachtoffer zijn, te bestrijden?

 

 1. Welke concrete acties zijn er gepland ten behoeve van vrouwen met een handicap in het kader van de 5e plan om geweld tegen vrouwen te bestrijden (2017-2019)?

 

Kinderen met een handicap (art.7) 

 

 1. Geef aan, met gegevens uitgesplitst naar leeftijdsgroep en type handicap:

 

 • Het aantal kinderen met een handicap in Frankrijk;

 

 • Het aantal kinderen met een handicap dat wordt opgevangen in een inrichting of medisch-sociale dienst in Frankrijk en het aantal kinderen dat in België wordt opgevangen.

 

 1. Welke concrete maatregelen zijn er genomen ten gunste van autistische kinderen sinds de lancering in 2018 van de nieuwe nationale strategie voor autisme bij neurologische ontwikkelingsstoornissen (TND) 2018-2022?

 

 1. Hoe wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van kinderen met een handicap:

 

 • Als onderdeel van de nationale kinderbeschermingsstrategie die in 2019 is gestart?

 

 • Als onderdeel van acties om mishandeling en pesten op school te bestrijden?

 

Bewustwording (art.8)

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om de samenleving bewust te maken van de situatie van mensen met een handicap en om negatieve voorstellingen van een handicap te bestrijden, in het bijzonder met betrekking tot mentale en psychische handicaps?

 

Toegankelijkheid (art. 9 en 21)

 

 1. Wetende dat toegankelijkheid een essentiële voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van rechten door personen met een handicap, geeft u aan:

 

 • De maatregelen die de Franse staat heeft genomen om de toegankelijkheid van het milieu voor alle gehandicapten te garanderen, in het bijzonder: gebouwen en voorzieningen die openstaan ​​voor het publiek, wegen, vervoer, woongebouwen, huisvesting, werkplekken?

 

 • De maatregelen die zijn genomen om de toegankelijkheid van informatie- en communicatiesystemen en -technologieën voor mensen met een handicap te waarborgen, en met name openbare en particuliere websites?

 

 1. In 2015 verklaarde de Franse staat dat 80% van de bestaande instellingen die het publiek ontvangen (ERP) in 2018 toegankelijk zouden worden gemaakt. Geef daarom voor elke categorie van vestiging (van 1leeftijden de 5Eme categorie):  

 

 • Het aantal bestaande ERP's dat zich toegankelijk heeft verklaard voor 1er Januari 2015;

 

 • Het aantal bestaande ERP's dat verplicht is om een ​​geprogrammeerde toegankelijkheidsagenda (Ad'AP) in te dienen en onder hen: degenen die daadwerkelijk een Ad'AP hebben ingediend; degenen die een ontheffing hebben verkregen van de toegankelijkheidsplicht; die daadwerkelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen in 2019.

 

 • De geïmplementeerde controleprocedures en de sancties tegen degenen die hun toegankelijkheidsverplichtingen niet zijn nagekomen.

 

Risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties (art.11)

 

 1. Welke maatregelen zijn er genomen om vreemdelingen en migranten met een handicap, in het bijzonder kinderen, te beschermen en de opvang- en detentievoorwaarden te garanderen in overeenstemming met de beginselen van het verdrag?

 

Erkenning van rechtspersoonlijkheid op voet van gelijkheid (art.12)

 

 1. Welke maatregelen is de Franse staat voornemens te nemen om mensen met een handicap die onder beschermingsregelingen zijn geplaatst, volledige en effectieve erkenning te geven van alle grondrechten die door het verdrag worden erkend, zoals onlangs is aangenomen? met betrekking tot het stemrecht en het recht om te trouwen?

 

 1. Welke maatregelen denkt de Franse staat te nemen om geleidelijk een ondersteund besluitvormingssysteem te implementeren in plaats van een vervangend besluitvormingssysteem voor volwassenen die onder beschermend toezicht staan? 

 

Toegang tot de rechter (art.13)

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om effectieve toegang tot de rechter mogelijk te maken voor gehandicapte gebruikers en juridische assistenten, ongeacht de handicap, in het bijzonder met betrekking tot:

 

 • Toegankelijkheid van rechtbanken en andere betrokken plaatsen (politiebureaus, detentiecentra, enz.)?

 

 • Procedurele aanpassingen die nodig zijn om het beginsel van de tegenspraak van de procedure en de rechten van de verdediging te respecteren?

 

 1. Welke opleiding bestaat er voor juridische beroepsbeoefenaren en personeelsleden die betrokken zijn bij de rechtsbedeling om hen bewust te maken van handicaps en hen op te leiden in de rechten die in het verdrag zijn verankerd?

 

Vrijheid en veiligheid van de persoon (art.14)

 

 1. Welke concrete maatregelen is de Franse staat van plan te nemen om de detentieomstandigheden en onvrijwillige plaatsing van mensen met een handicap, in het bijzonder mensen met een verstandelijke handicap, in overeenstemming te brengen met de waarborgen waarin de internationale mensenrechtenwetgeving voorziet? Mens?

 

Recht om niet te worden onderworpen aan foltering of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (art.15)

 

 1. Welke maatregelen neemt de Franse staat om alle vormen van onmenselijke of vernederende behandeling van mensen met een handicap te verbieden, te voorkomen en te bestraffen (politie-interventies, gebrek aan passende zorg voor gedetineerden, inpakken? ,…)?

 

Recht om niet te worden onderworpen aan uitbuiting, geweld en misbruik (art.16)

 

 1. Welke maatregelen op het gebied van preventie, opsporing, controle en sancties worden genomen om mishandeling van mensen met een handicap te bestrijden?

 

Bescherming van de integriteit van de persoon (art.17)

 

 1. Welke maatregelen denkt de Franse staat te nemen om ervoor te zorgen dat de toestemming voor medische handelingen van gehandicapten die onder beschermend toezicht zijn geplaatst, efficiënt wordt aangevraagd, om hen te beschermen tegen elke gedwongen medische tussenkomst (sterilisatie, zwangerschapsafbreking? ,…)?

 

Recht op vrij verkeer en nationaliteit (art.18)

 

 1. Hoe denkt de Franse staat een einde te maken aan de meervoudige indirecte discriminatie waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd bij het verkrijgen van de Franse nationaliteit (inkomensvoorwaarden, integratieprocedures, naturalisatie, enz.)?

 

Zelfstandig leven en inclusie in de samenleving (art.19)

 

 1. Welke maatregelen neemt de Franse staat om op een effectieve en gepaste manier te reageren op de werkelijke compensatiebehoeften van mensen met een handicap, ongeacht hun handicap, leeftijd, keuze of levensstijl, en om "contante uitgaven" te vergoeden belangrijk wat op hen weegt, met name wat betreft de aanschaf van technische hulpmiddelen?

 

 1. Wat is de staat van plan te doen om alle gehandicapten, ongeacht hun handicap, toegang te geven tot een plaats van leven die hun keuzes respecteert en het mogelijk maakt familiebanden te onderhouden?   

 

 1. Welke maatregelen zijn er om aan de behoeften van zorgverleners te voldoen (in termen van respijt, opleiding, verlofrechten, enz.) En de maatregelen die zijn genomen om alle bestaande regelingen te harmoniseren?

 

Persoonlijke mobiliteit (art.20)

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om gehandicapten toegang te geven tot vervoersdiensten die zijn aangepast aan hun behoeften en verenigbaar zijn met de vereisten die verband houden met de uitoefening van een professionele activiteit en een sociaal leven?

 

 1. Heeft de Franse staat met betrekking tot apparatuur voor technische mobiliteitsondersteuning maatregelen genomen om een ​​betere regulering van de markten mogelijk te maken om de toegang ertoe tegen betaalbare kosten te garanderen?

 

Respect voor het privéleven (art.22)

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van mensen die in medisch-sociale instellingen zijn ondergebracht te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot de effectieve uitvoering van de controles die door de toezichthoudende autoriteiten op dit gebied worden uitgevoerd? ?

 

Respect voor huis en gezin (art 23)

 

 1. Hoe denkt de Franse staat te reageren op de situatie van financiële afhankelijkheid waarin mensen met een handicap verkeren, met name degenen die de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH) ontvangen, met betrekking tot hun echtgenoot?

 

 1. Welke maatregelen worden overwogen om de ontwikkeling van een echt beleid ter ondersteuning van het ouderschap van gehandicapten mogelijk te maken?

 

Onderwijs (art.24)

 

 1. Geef aan, met gegevens uitgesplitst naar leeftijdsgroep en type handicap:

 

 • Het aantal leerlingen met een handicap dat naar school gaat en niet naar school gaat;

 

 • Onder de gehandicapte leerlingen die naar school gaan, het aantal leerlingen dat deeltijds is.

 

 1. Welke maatregelen heeft de Franse staat genomen om inclusief onderwijs te bevorderen, naast individuele ondersteuningsmaatregelen voor studenten met een handicap (opleiding van onderwijzend en ander personeel, aanpassing van programma's, enz.)?

 

 1. Welke maatregelen zijn er genomen om de moeilijkheden te verhelpen waarmee gehandicapte leerlingen, in het bijzonder "DYS" -kinderen, worden geconfronteerd om te kunnen profiteren van examenregelingen die in overeenstemming zijn met hun schoolregelingen?

 

 1. Welke maatregelen zijn er genomen om ervoor te zorgen dat studenten met een handicap rekening houden met hun specifieke behoeften, en in het bijzonder met hun ondersteuningsbehoeften tijdens hun hoger onderwijs?

 

Gezondheid (art.25)

 

 1. Welke maatregelen neemt de Franse staat om de toegang van personen met een handicap tot routinematige zorg te garanderen en de moeilijkheden te verhelpen die verband houden met de ontoegankelijkheid van zorgplaatsen en het gebrek aan geschikte middelen (apparatuur, opvang- en informatietijd, opleiding van beroepsbeoefenaren, enz.) en geen beroep doen op zorg, met name vanwege het bestaan ​​van aanzienlijke “contante uitgaven”?

 

 1. De maatregelen die zijn genomen om mensen met een handicap in verpleeghuizen of gevangenissen toegang te geven tot gezondheidszorg die aan hun specifieke behoeften voldoet?

 

Aanpassing en revalidatie (art.26)

 

 1. Hoe denkt de Franse staat tussenbeide te komen om instellingen en diensten voor arbeidsbijstand (ESAT) in staat te stellen hun primaire roeping van medisch-sociale ondersteuning van gehandicapte werknemers te verzoenen met de structurele, economische en budgettaire beperkingen die zwaar wegen? op hen ?

 

Werk en werkgelegenheid (art.27)

 

 1. Welke algemene strategie is de Franse staat van plan uit te voeren om de werkgelegenheid van gehandicapten in alle sectoren te bevorderen, afgezien van de verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen, en, met het oog hierop, hoe Is de Commissie van plan discriminatie van mensen met een handicap, de onwil van werkgevers om redelijke aanpassingen te bieden en vooroordelen over de vaardigheden van mensen met een handicap, te bestrijden?

 

Adequate levensstandaard en sociale bescherming (art.28)

 

 1. Welke maatregelen is de Franse staat van plan te nemen om de onzekere situatie te bestrijden waarin sommige gehandicapten zich bevinden als gevolg van de ontoereikende toewijzing van middelen en het lage niveau van de uitkeringen die als compensatie worden toegekend?

 

Deelname aan het politieke en openbare leven (art.29)

 

 1. In 2019 heeft Frankrijk stemrecht verleend aan alle mensen met een handicap. Welke maatregelen is de Franse staat van plan te nemen om de effectieve uitoefening van dit recht door mensen met een handicap te garanderen, met name wat betreft ondersteunende maatregelen voor gehandicapten, toegankelijkheid van verkiezingscampagnes, het bewustzijn van de verschillende actoren?

 

 1. Welke maatregelen zijn gepland om ervoor te zorgen dat alle gehandicapten in aanmerking komen, ook degenen die onder beschermend toezicht staan?

 

Deelname aan het culturele en recreatieve leven, vrije tijd en sport (art.30)

 

 1. Welke maatregelen zijn er gepland om mensen met een handicap gelijke toegang tot cultuur, sport en vrije tijd te garanderen in een inclusieve aanpak?

 

Bijzondere verplichtingen (artikelen 31 tot en met 33)

 

Statistieken en gegevensverzameling (art.31)

 

 1. Welke middelen is de Franse staat van plan te implementeren om de statistische kennis van de situatie van mensen met een handicap, de coördinatie, het nationaal beheer, de consistentie, de verspreiding en vergelijkbaarheid van gegevens met betrekking tot handicaps in alle domeinen?

 

Internationale samenwerking (art.32)

 

 1. Welke concrete maatregelen neemt de Franse staat om de betrokkenheid van mensen met een handicap bij de ontwikkeling van internationale samenwerkingsprogramma's te versterken?

 

Toepassing en monitoring op nationaal niveau (art 33) 

 

 1. Welke maatregelen heeft het nationale coördinatiemechanisme ingevoerd om de Conventie te promoten, in het bijzonder met de contactpunten die in de verschillende ministeries zijn aangewezen, en in de richting van de regering op het gebied van handicaps?

 

 1. Welke middelen zullen aan het onafhankelijke mechanisme worden toegewezen om het in staat te stellen zijn taak, het toezicht op de toepassing van het verdrag, uit te voeren?
5 2 stemmen
Artikelbeoordeling

Laatste Update: 01 / 10 / 2020  

01 / 10 / 2020 78 Site_Admin  AA_OrgIntl, AA_OrgIntl_ONU-CDPH, AllianceAutiste.org  
Totaal 1 Stemmen:
0

Kunt u ons vertellen hoe we dit document kunnen verbeteren of wat u niet bevalt? Bedankt!

+ = Verifieer Human of Spambot?

INSCHRIJVEN
Melden van
gast
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eric LUCAS
Lid
AutiPoints: 567
1 maand geleden

Als u in deze tekstelementen elementen vindt die u nuttig vindt voor het Rapport van de Autistische Alliantie voor het CDPH-Comité voor de Franse Staat, maak dan uw bijdragen als volgt: Klik op een "bubbel" groen (indien aanwezig) in de tekst om commentaar te geven op het corresponderende deel OF om te reageren op een reeds bestaande opmerking onder aan de pagina, in een poging de discussiethread voor hetzelfde deel van de tekst te vinden, OF, als er niemand is '' al een discussie over hetzelfde onderwerp is begonnen, maakt u een nieuwe opmerking in het vak... Lees verder "

Ze helpen ons

Klik op een logo om te weten hoe
1
0
Werk gemakkelijk samen door uw mening te delen in deze discussie, bedankt!x